مدل ریاضی انتخاب راهکارهای امنیتی در فرآیندهای کسب و کار

نویسندگان

1 *عضو هیئت‌علمی، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران.(نویسنده مسئول)؛ Malihi@khu.ac.ir

2 کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی- تهران شمال، تهران.


عنوان مقاله [English]

A mathematical model for selecting optimal security solutions in business processes

نویسندگان [English]

  • Seyed Ehsan Malihi 1
  • Samaneh Sedighi 2
1 *Faculty Member, Department of Industrial Engineering, Faculty of engineering, Kharazmi University, Tehran, Iran. (Corresponding Author: malihi@khu.ac.ir)
2 MSc, industrial Engineering, Faculty of engineering, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran