بررسی و مقایسه سطح آمادگی الکترونیکی سازمان مورد مطالعه: دو موسسه مالی و بازرگانی ر

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رشت

2 دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران ـ پردیس قم

چکیده

با وجود ساختارهای گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی، اکثر جوامع و سازمان‏ها با چالش­های متفاوتی در توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) مواجه هستند. به همین دلیل ارائه راه‏کارهایی برای به کارگیری بهینه فاوا لازم و ضروری به نظرمی رسد.در پژوهش حاضر به منظور سنجش میزان آمادگی الکترونیکیدو موسسه مالی و بازرگانی و مقایسه آنها با یکدیگر، از چارچوب نظری موسسه بریج برای مدل مفهومی استفاده شده است. پس از انتخاب مدلبا پژوهش میدانی،پرسشنامه بین 109 نفر از کارکنان هر دو موسسه توزیع و جمع‌آوری شد. نتایج تجزیه و تجلیل داده‏ها نشان داد که سطح آمادگی الکترونیکی در هر دو  موسسه مالی و بازرگانی مطلوب نیست. همچنین بین میزان آمادگی الکترونیکی دو موسسه تفاوت معناداری وجود ندارد و در مجموع  در دو موسسه نتایج مشابهی مشاهده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Examination and Comparison of Organizational E-Readiness: Case Study: Two Financial and Commercial Organizations

نویسندگان [English]

 • Hamid Reza RezaeeKlidbari 1
 • Ali Davari 2
 • AbdolmajidImani Imani 3
1 Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Phd of Management, AllamehTabataba’i University, Tehran, Iran
3 Phd of Managemant, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

The Majority of nations and organizations attempt to use information and communications technologies (ICT) due to  emergence of new innovations and inventions  in order to improve their economic and social conditions.
This research examine and compare electronic readiness (E.R.) of two financial and commercial organizations based on Bridges  model. Data gathered on 109 managers and specialists of each organization after questionnaire designing. Results proved dissatisfaction condition of E.R. in 2 organizations. Meanwhile there are no statistical difference between E.R. of two organizations namely results are similar in two organizations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • E-Readiness
 • Information & Communication Technologies(ICTs)
 1. سکاران، اوما (1384)روش‌های تحقیق در مدیریتترجمه صائبی و شیرازی، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
 2. صفری، حسین و خوش­سیما، غلام­رضا (1382) مدل بلوغ دولت الکترونیکدانش مدیریت، تهران: سال شانزدهم، شماره 63،صص12-29.
 3. مومنی، منصور(1385)تحلیل‌های آماریبا استفاده ازSPSS تهران:  نشر کتاب نو.
  1. Futla, D., & Bodprik, P., (2002), Supporting the  E-business readiness small and medium size enterprise: approach and metric, Electronic Networking Application and Policy, Vol 12, No., 2, pp 139-166.
  2. Ghasemzadeh F. & Safari H. (2001). Transition to e-government: a plan for Iran Management Knowledge,No.55, pp44-59.
  3. Huang, J.H, Zhaoc, J. & Huan, H.(2004) An e-readiness assessment framework and tow field study Communication Association for Information System, Vol 14, pp364-374.
  4. Kauffman, R., & Kumar, A.,(2008). Impact of information and communication technologies on country development: accounting for area interrelationships International Journal of Electronic Commerce, pp,41-73.
  5. Kwasi, B., (2004). E-readiness assessment of seven high education institution in Ghana, (Master Dissertation), www.sseriga.edu.lv/files
  6. Machado, C.,(2007) Developing an e-readiness model for higher education institutions: results of a focus group study, British Journal of Educational Technology, Vol., 34,pp161-170
  7. Maugis, V., Choucri,  & etal (2004) Global e-readiness—for what? readiness for e-banking, MIT Sloan Working Paper 4487-04; CISL Working Paper.
  8. Rizk, N., (2005), E-readiness assessment small and medium size enterprise in Egypt A micro study based on work in collaboration whit the Egyptian Ministry of ICT an consulting & service, www.luc.edu/orgs/meea/volume6/Rizk.pdf
  9. Without Name,  (2008)The global information technology report 2007-2008, World Economic Forum, www.weforum.org /
  10.  Without Name, (2005), Comparison of e-readiness assessment model , www. Bridges.org/e-readiness
  11. Without Name, (2007). The readiness guide, www.cspp.org
  12. Without Name,,(2000). E-Commerce readiness assessment guide, APEC Readiness,  www. ictlogy.net