تاثیر آمادگی فنی و انعطاف‌ پذیری فناوری اطلاعات بر اثربخشی IT

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

4 کارشناسی ارشد گروه مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

مسئله­ای که همواره مدیران در هنگام سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات با آن مواجهه هستند کنترل بر ریسک مالی و به حداکثر رساندن اثر بخشی فناوری اطلاعات می­باشد و اینکه منابع سازمان را چگونه به زیر ساختهای فناوری اطلاعات اختصاص دهند که بیشترین اثربخشی را برای سازمان را به همراه داشته باشد. محققان پیشین درباره این­که چه پدیده‏هایی با اثر بخشی فناوری اطلاعات در ارتباط هستند مطالعات گسترده انجام داده­اند. در میان این تحقیقات مطالعاتی وجود رابطه معنی دار میان آمادگی فنی و انعطاف­پذیری فناوری اطلاعات با اثربخشی فناوری اطلاعات را تائید نموده اند. هدف این تحقیق بررسی رابطه این دو متغیر بر اثربخشی فناوری اطلاعات است. در نهایت دستاورد این تحقیق ایجاد دانش و آگاهی در جهت اختصاص هرچه بهتر منابع سازمان برای دستیابی به اثربخشی بیشتر در فناوری اطلاعات می­باشد. بر این اساس سه سوال مطرح گردیده است که در قالب یک مدل معادلات ساختاری ارائه گردیده است. روش کلی این پژوهش روش توصیفی­ ـ­ پیمایشی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان دانشگاه صنعتی مالک اشتر می­باشد. دراین تحقیق از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده استفاده شده است. پس از تعیین و تایید شاخصهای مرتبط با متغیرهای مستقل و وابسته توسط خبرگان، پرسشنامه تهیه شده در نمونه آماری توزیع گردید. برای تحلیل داده­ها ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول برازش شاخصها مورد ارزیابی قرار گرفت سپس با استفاده از تحلیل عاملی مرتبه دوم برازش مفاهیم مدل ارائه شده مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با استفاده از مدل معادلات ساختاری مدل مفهومی تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق از نرم‏افزار smartPLs برای تحلیل داده استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده این موضوع است که رابطه معناداری میان آمادگی فنی سازمان و انعطاف­پذیری فناوری اطلاعات با اثربخشی فناوری اطلاعات وجود دارد که بیانگر تاثیر مثبت آمادگی فنی سازمان و انعطاف­پذیری فناوری اطلاعات بر اثربخشی فناوری اطلاعات در این سازمان است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of technological readiness and flexibility of information technology on the effectiveness of IT

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohammad 1
  • Mehdi Khosravi 2
  • Mohamma Ali Jam 3
  • Ali Makhsousi 4
1 Assistant professor of Industrial management, Tehran Central Branch, Islamic Azad University
2 M.A.in Management, Department of public Administration Tehran Central Branch, Islamic Azad University
3 M.A.in Management, Department of public Administration, School of Management and Human Sciences, Tehran Central BranchIslamic Azad University
4 .M.A.in Management, Department of public Administration, School of Management and Human Sciences, Tehran North Branch, Islamic Azad University (IAU), Tehran, Iran
چکیده [English]

Management’s dilemma, when allocating financial resources towards the improvement of IT, is to control financial risk and maximize IT effectiveness,The resources allocated How infrastructure in the organization to have the greatest effect. Researchers Earlier about what concepts are related with the impact of IT would have done extensive studies. The studies confirmed a positive statistical correlation between technical readiness and flexibility IT the effectiveness of IT. The purpose of this study was to examine the relationship between these two variables on the effectiveness of IT. Finally, the outcome of this study was to develop knowledge in order to better allocate resources to achieve greater effectiveness in the information technology. Accordingly, the three questions posed in the form of a structural equation model was presented. The general approach of this research is descriptive survey research. Malek’Ashtar University employees are society of this research. In This study simple random sampling method was used. The study questionnaire distributed in the sample after determining and confirming indicators independent and dependent variables related  by Experts. Using the first-order confirmatory factor analysis indices fitting assessed to analyze the data, then use the second order factor analysis studied fitting model concepts finally, assessed structural equation modeling conceptual model. The study have been used of smart PLS software for data analysis. The results obtained indicate that there is the relationship between organization technical readiness and flexibility information technology to the Effectiveness IT. This Subject shows the positive impact of organization technological readiness and information technology flexibility on the Effectiveness IT on the organization.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technical readiness of organization
  • IT Flexibility
  • IT Effectiveness
  • structural equation modeling