تأثیر فناوری اطلاعات بر رفتار حرفه‌ای حوزه منابع انسانی استانداری تهران

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی _ تحول دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

فناوری اطلاعات و رفتار حرفه‌ای موضوعاتی است که بر بیشتر سازمان‌های ایرانی تأثیر گذاشته است و اگر چه در مورد هر یک از این دو موضوع، تحقیقاتی گسترده در سراسر دنیا انجام گرفته است، اما تحقیقات تجربی اندکی در مورد ارتباط بین این دو، به ویژه تأثیر فناوری اطلاعات بر رفتار حرفه‌ای حوزه منابع انسانی وجود دارد.این تحقیق تأثیرفناوری اطلاعات را بر رفتار حرفه‌ای حوزه منابع انسانی استانداری تهران، مورد بررسی قرار می‌دهد.
تحقیق حاضر ترکیبی از تحقیق کتابخانه‌ای و میدانی است. روش پژوهش در این مطالعه روش "کمی " با تکنیک "پیمایشی" می‌باشد. همچنین این تحقیق بر حسب هدف در گروه تحقیقات "کاربردی" جای می‌گیرد. لازم به ذکر است در این پژوهش از ابزار پرسش‌نامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.
بر اساس نتایج حاصله از تحقیق، فناوری اطلاعات بر شاخص‌های مختلف رفتار حرفه‌ای حوزه منابع انسانی تأثیرات متفاوتی دارد. بدین صورت که بکارگیری فناوری اطلاعات، سطح پاسخگویی ، سطح استقلال اطلاعاتیو سطح ارتباطات خارج از سازمان را افزایش می‌دهد، ولی بکارگیری فناوری اطلاعات، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت‌های تحول­آفرین ( دگرگون­ساز) ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of information technology on professional behavior in the field of human resources in Tehran governor

نویسندگان [English]

  • Rahim Ghorbani 1
  • Sara Ahangar 2
1 Assistant Professor,Tehran North Branch, Islamic Azad University (IAU), Tehran, Iran
2 M.A. In Information Technology Engineering, UniversityTehran North Branch, Islamic Azad University (IAU), Tehran, Iran
چکیده [English]

Information technology and professional conduct are the themes that had effected the Iranian's organizations .And although there had been lots of researches all over the world ,but little tentative inquiries about their relations to eachother are done,paticularly effect of information technology on professional conduct of human resources .such researches analyse effect of professional conduct on human resources of the Tehran governor.
This research is the combination of library and field research.Method of research in this study is "quantitative" or "serveying" techniques. And also based on the aim it perches on "applied" reseach group .it should be said that in this research yheinformations was gathered by questionaires.
Based on the results gained by this research ,information technology has different effects on various indexes of human resources .It means that information technology increases the extend respond independent information and relations out of organization ,but using information technology has not any considerable effect on important activities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Professional behavior in human resource management
  • Human resource management
  • Transformative activities
  • E- Human Resources Management