بررسی ارتباط بین فرهنگ و تعهد سازمانی با مدیریت دانش

نویسندگان

1 دانشیار ، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

4 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مدیریت دانش به عنوان مفهومی بین رشته ای، شالوده ای از توانایی های مختلف از رشته های مدیریت،
سیستمهای اطلاعات مدیریت و اطلاع رسانی، اقتصاد، کامپیوتر و نظایر آن را در برمی گیرد. هدف اصلی
این تحقیق بررسی رابطه بین فرهنگ و تعهد سازمانی با مدیریت دانش در شرکت توانیر می باشد. روش
تحقیق در این پژوهش توصیفی -همبستگی بوده و از ابزار پرسشنامه به منظور سنجش شاخص های
مدیریت دانش، تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی استفاده گردید. تعداد نمونه مورد نظر با توجه به
جمعیت 850 نفری جامعه، 267 نفر تعیین گردید. نتایج تحقیق حاکی از وجود ارتباط مستقیم و
معنیدار بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی بوده است. حال آنکه رابطه معنیداری بین تعهد سازمانی
با مد ی ریت دانش و فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی مشاهده نشده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between culture and organizational commitment and knowledge management

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Taghavifard 1
  • M Shirzad 2
  • Zeynab Salavati 3
  • A. Pourashraf 4
1 Associate Prof. Department of Industrial Management, Allameh Tabataba’iUniversity
2 MA, Tehran University
3 MA, Allameh Tabataba’i University
4 MA, Islamic Azad University
چکیده [English]

Knowledge Management (KM) as a multi-disciplinary field is including a wide
range of science fields such as computer, management, information systems, and
economics. This study investigates the relationship between culture and
organizational commitment and KM in Tavanir Company. The research method is
descriptive and correlation-based and questionnaire is used to gather data to
determine knowledge management, organizational commitment and
organizational culture factors. The population consists of 850 individuals, out of
which 267 were used as a sample for this study. The obtained results indicate a
significant relationship between knowledge management and organizational
culture while, no significant relationship between organizational commitment and
knowledge management and organizational culture on organizational commitment
has been observed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • organizational commitment
  • Knowledge Management
  • Tavanir Company