شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر قصد استفاده از موبایل بانک

نویسندگان

1 دکترای مدیریت بازرگانی، استادیاردانشگاه علامه طباطبایی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، گرایش صادرات و بازاریابی، موسسه غیرانتفاعی مهر البرز

چکیده


یکی از نوآوریهایی که در اثرتحولات گسترده فناوری ارتباطات و اطلاعات رشد قابل توجهی را
تجربه نموده، بانکداری الکترونیک است. بانکداری ازطریق تلفن همراه یکی از جدیدترین کانالهای توزیع
الکترونیکی برای بانکهایی است که فناوری، به طور فزایندهای عنصر حیاتی برای آنها شده، راحتی و
ارزش افزوده را برای مشتری و بانک افزایش میدهد.
با توجه به اهمیت این رویکرد برای بانکهای امروزی، این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی
بنیانهای قصد استفاده از موبایل بانک از جمله سودمندی درک شده، سهولت استفاده درک شده، ریسک
( درک شده، و منفعت درک شده، براساس مدل ارائه شده توسط آلونآکتورن و نریتزکان ( 2012
میپردازد. جامعه آماری در این تحقیق، مشتریان شعب بانک صادرات در منطقه 4 تهران می باشند که از
خدمات موبایل بانک استفاده می کنند. برای رسیدن به اهداف تحقیق، تعداد 270 پرسشنامه استاندارد
به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای توزیع گردید که در نهایت 250 عدد عودت داده شد. همچنین
برای آزمون دادهها و مدل تحقیق از آزمونهای همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری و تحلیل مسیر
استفاده شد. نتایج نشان میدهد، سودمندی درک شده، منفعت درکشده، سهولت استفاده درک شده، و
ری سک درک شده به ترتیب بیشترین تاثیر را بر قصد استفاده از همراه بانک دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifing and ranking the factors affecting the intention to use mobile banking

نویسندگان [English]

  • Hamed Dehghanan 1
  • Narges Shahmohamadi 2
1 Faculty member ofAllameh Tabataba’i University,College of Management and Accounting.
2 MA in administration, orientation export and marketing, non-profit institute Mehr Alborz
چکیده [English]

Electronic Banking is one of the innovations that have an effect on information
and communication technology changes which has grown significantly. Banking
through mobile is one of the newest electronic distribution channels for some
banks which have increasingly crucial element for convenient and surplus value
increase for the customer and bank .
With regard to the importance of this approach for banks today, this study
examined by, 2012 Alian Autron and Netty Tezkan which Reviews the roll of
perceived risk, Perceived usefulness, Perceived ease of use, Perceived benefit,
on intention mobile bank that derived from this model. For collecting the
information from Saderat customer bank branches were used randomly.The
population of this study are the customers of Saderat Bank branches in area 4 in
Tehran who use the mobile banking services. In order to achieve the research
objectives, 270 standard questionnaires were distributed to a stratified random
sampling procedure Finally, 250 were returned. To test data and the research
model was used Pearsons correlation structure equation and path analysis . the
result show; Perceived usefulness, Perceived benefit , Perceived ease of use,
perceived risk , is the best impact on used intention mobile banking

کلیدواژه‌ها [English]

  • banking by mobile bank
  • intention to use of mobile bank
  • Perceived Risk
  • Perceived Usefulness
  • Perceived ease of use
  • Perceived benefit