تعیین و اولوی تبندى موانع اجراىRFID در مدیریت زنجیر هى تأمین (مورد کاوى صنعت مواد غذایى( (

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ، دانشگاه لرستان

2 دانشجوى دکتری مدیریت تولید ، دانشگاه مازندران

3 دانشجوى دکتری مدیریت ، دانشگاه لرستان

چکیده

ه مزمان با توسع هى علم و تکنولوژی، استفاده از رو شهاى مدرن در کسب سریع اطلاعات، در
زنجیر هى تأمین مواد غذایی نیز این گسترش در چند ده هى گذشته شتا ب یافته است که در این
یکی از رو شهاى تعیی نکننده براى (RFID) خصوص روش شناسایی از طریق فرکان سهاى رادیویی
یکى از بهترین را هح لهاى RFID بهبود مزیت رقابتی شرک تها ب هشمار م یرود. استفاده از سیستم
ممکن است که به مدیریت زنجیر هى تأمین در حل مشکلات لجستیکى کالاهاى فاسدشدنى کم کهاى
فراوانى خواهد کرد. هدف این تحقیق شناسایی و اولوی تبندى موانع و چال شهاى موجود در توسع هى
در زنجیر هى تأمین مواد غذایی است. در این تحقیق از رو شهاى تحلیل سلسل همراتبى RFID فناورى
اهمیت نسبى هریک FAHP استفاده شده است؛ بدین صورت که با استفاده از QFD و ( FAHP) فازى
اوزان و رتب ههاى موانع و QFD از معیارهاى زنجیر هى تأمین مواد غذایی تعیین و سپس با استفاده از
در زنجیر هى تأمین مواد غذایی محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داد هاند RFID چال شهاى توسع هى
که بُعد نبود استانداردها داراى بیشترین وزن در میان دیگر ابعاد است. پس از آن، ابعاد مسئل هى
امنیت داد هها، قیمت بالا، تداخل فرکان سها، هزین هى یکپارچ هسازى سیستم، زیرساخ تهاى نر مافزارى و
سخ تافزارى، سازگارى سیستم در زنجیر هى تأمین و مشکلات اجتماعى ب هترتیب بیشترین وزن را دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and prioritize the barriers to the implementation of RFID in supply chain management (Case study of Food Technology)

نویسندگان [English]

  • Reza Sepahvand 1
  • Hadi Balouei jamkhaneh 2
  • Mohsen Arefnezahd 3
1 Assistant Professor of Management University of Lorestan
2 PhD student in Production Management, University of Mazandaran
3 PhD student in Management, University of Lorestan
چکیده [English]

Simultaneity with development of science and technology, Concurrent
with the development of science and technology in modern methods of obtaining
information quickly, the food supply chain in the past few decades,
accelerated in this regard by way of radio frequency identification (RFID)
is one of the defining method to improve the competitive advantage of
firms is considered. Use of RFID system is one of the best possible solutions
in supply chain management and logistics problems perishable goods
will be great help. This study aimed to identify and prioritize barriers and
challenges in the development of RFID technology in the supply chain of
food. In this study, the method of fuzzy AHP (FAHP) and QFD is used
so that using FAHP relative importance of each of the food supply chain
metrics designed using QFD weights and Ratings barriers and challenges
of RFID in the chain, food supply was calculated. The results have shown
that the lack of standards has the highest weight among other aspects. After
that, the issue of data security, high price, frequency interference, the
cost of system integration, hardware and software infrastructure, system
compatibility, and social problems in the supply chain are respectively the
highest weights

کلیدواژه‌ها [English]

  • System through a radio frequency identification (RFID)
  • food supply chain
  • Supply Chain Management
  • FAHP
  • QFD