اخلاق در متخصصین فناوری اطلاعات (کارکنان اداری) شهر بندرعباس

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه هرمزگان، بندر‌عباس، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران

چکیده

عصر حاضر به عصر اطلاعات شهرت دارد، کاربران به‌واسطه بهره­گیری از فناوری اطلاعات حجم زیادی از اطلاعات را در کمترین زمان در فواصل مکانی بسیار دور به‌راحتی جابه­جا می­کنند. بااین‌حال، فناوری اطلاعات در کنار مزایایی بالقوه­ای که برای کاربران داشته است، پیامدهای اخلاقی را نیز به همراه داشته و نیاز به سازگاری با ارزش­های انسانی جامعه دارد. هدف این مطالعه تعیین سطح تکامل اخلاقی کارکنان فناوری اطلاعات با بهره­گیری از تئوری رشد اخلاقی شناختی لارنس کلبرگ است که به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. داده­های تحقیق از طریق پرسشنامه تعیین تکامل اخلاقی (که مشتمل بر 6 سناریو است)، از 112 نفر از کارمندان واحد فناوری اطلاعات در 19 شرکت­ و سازمان، دولتی و خصوصی شهر بندرعباس با روش نمونه­گیری تصادفی جمع­آوری شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آزمون­های t مستقل، پیرسون و ANOVA استفاده شد. نتایج نشان داد که 84/11 درصد کارمندان در سطح پیش عرفی، 53/36 درصد در سطح عرفی و 64/51 درصد در سطح پس عرفی قرار دارند. این امر نشان­دهنده لزوم توجه بیشتر به تکامل اخلاقی کارکنان در حوزه فناوری اطلاعات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethics in IT professional's case study administrative staff of Bandar Abbas city

نویسندگان [English]

  • Saeed Rayat pisha 1
  • Mohammad reza behboudi 2
  • Abdol khalegh gereynejad 3
1 MSc. Student, Industrial management, Faculty of management, University of hormozgan, Hormozgan, Iran
2 Assistant Prof., Industrial management, Faculty of management, University of hormozgan, Hormozgan, Iran
3 3. MSc. Student, governmental management, Faculty of management, University of hormozgan, hormozgan, Iran
چکیده [English]

The present age, known as information age, Users by utilizing information technology, can easily transfer large volumes of data in less time between a far places. However, the potential benefits of information technology for user, also have ethical implications and the need compatibility with human values in society. The aim of this study was to determine the level of the moral development of IT staff by utilizes of the theory of cognitive moral development, Lawrence Kohlberg's by descriptive method. Research data has been collected by random sampling questionnaires of moral development (which includes 6 scenario), the 112 of the staff of the information technology unit in 19 public and private organizations, in Bandar Abbas. For the analysis of data, an independent t-test, ANOVA and Pearson were used. The results showed that 11/84 percent of the employees at the level pre-conventional, 36/53 percent at a level conventional morality and 51/64 percent at the level of post-conventional. This indicates reflects that need to more attention to the moral development of IT employees.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Kohlberg's Moral development
  • IT professionals
  • Staff Bandar Abbas
 

الوانی، مهدی؛ حسن‌پور، اکبر؛ داریانی، علی. (1389). تحلیل اخلاق سازمانی کارکنان با استفاده از الگوی دایره اخلاق. فصلنامه اخلاق و علوم فناوری. سال پنجم، شماره 4، 25-34.

استونر، جیمز؛ فریمن، ادوارد. (1375). مدیریت رهبری و کنترل. ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی. تهران: نشر مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 167-169.

برهانی، فریبا؛ عباس‌زاده، عباس؛ کهن، مهری؛ و فضایل، محمدعلی. (1389). مقایسه‌ی توانایی استدلال اخلاقی پرستاران و دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان در برخورد با معضلات اخلاقی. مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی. دوره 3، شماره 4، 71-81.

جوزفسون، مایکل. (1381). اصول اخلاق حرفه‌ای، مترجم: امیر پوریا نسب. نشر حسابدار، سال چهارم، شماره 137، 18-24.

حمید زاده، محمدرضا؛ نکویی­زاده، مریم. (1388). اخلاق حرفه­ای کار و پیامدهای آن در کارکنان پس از فروش صنعت خودروسازی (مطالعه موردی ایران‌خودرو و سایپا). مدیریت فردا، سال هشتم، شماره 22، 3-14.

خزنی، صبریه؛ شایسته­فرد، مرضیه؛ سعیدالذاکرین، منصوره؛ و چراغیان، بهمن. (1392). جو اخلاق سازمانی واقعی و ایده آل از دید پرستاران بیمارستان­های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز. مجله اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره ششم، شماره 2، 99-110.

زاهدی، شمس السادات. (1379). مدیریت فراکلیتی و جهانی: نگرش تطبیقی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتاب دانشگاهی (سمت)، 231-234.

زیرک، محمد؛ مقدسیان، سیما؛ عبدالله زاده، فرحناز؛ و رحمانی، آزاد. (1390). مقایسه استدلال اخلاقی دانشجویان پرستاری با پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تبریز. نشریه علمی-پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی، دوره 22، شماره 77، 1-9.

سی. کرین، ویلیام. (1371). پیشگامان روان‌شناسی رشد. ترجمه فربد فدایی، تهران: نشر اطلاعات، 103-123.

معیدفر، سعید. (1385). اخلاق کار و عوامل مؤثر بر آن در میان کارکنان ادارات دولتی، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 23، 321-341.

کریستوفر کرین، ویلیام. (1390). پیشگامان روان‌شناسی رشد. ترجمه فرید فدایی. تهران: نشر اطلاعات، 103-123.

گوهر دوست، کمال. (1378). تأثیر فنّاوری‌های ارتباطات میان کارکنان. ماهنامه تدبیر، شماره 91، 38-53.

محمدخانی، مهرانگیز؛ بلالی، اسماعیل؛ و محمدی، اکرم. (1392). تأثیر عوامل سازمانی بر سطح اخلاق کار در میان کارکنان دولت (مورد شهرستان خوانسار). جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست و چهارم، شماره 2، 143-164.

موغلی، علیرضا؛ سیدجوادین، سیدرضا؛ احمدی؛ سیدعلی، اکبر؛ و علوی، آزاده. (1392). تبیین مدل اخلاق کار اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی با واسطه­ی ارزش‌های شغلی (موردمطالعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان). مدیریت اطلاعات سلامت، دوره دهم، شماره 2، 302.

وارث، سید حامد. (1377). ظهور فنّاوری اطلاعات. مجله تدبیر، سال سوم، شماره 87، 63-54.

ونگ، دیوید. (1383). نسبیت گرایی اخلاقی. ترجمه مسعود صادقی، نشر ناقد،111-126.

Adam, A. & Ofori-Amanfo, J. (2000). Does gender matter in computer ethics? Ethics and Information Technology, 2(1), 37–47.

Anonymous (2000). Business Ethics: Doing Well by Doing Good. The Economist, 355(8167), 65-67.

Avgerou.C (2002),Information Systems and Global Diversity. Oxford University Press, Oxford.

Ahmad.Mohd Amin, (2014), The Relationships between Personal Cultural and Professional Values and Marketing Ethics among the Academicians, Procedia - Social and Behavioral Sciences 130. 273 – 281

Bynum, T.W. (2000). A very short history of computer ethics. APA newsletters on philosophy and computers: Spring February 1999. <http://www.southernct.

Berg.M, (1998) the Politics of Technology: On Bringing Social Theory into Technological Design. Science, Technology and Human Values, 23(4): 456–490.

Christina Ling-hsing Chang, (2012), How to build an appropriate information ethics code for enterprises in Chinese­ cultural society, Computers in Human Behavior 28 (2012) 420–433.

Dika, A. & Hamiti, M. (2011), Challenges of implementing the ethics through the use of information technologies in the university. Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 15, Pp1110–1114.

Davenport, T. H. & Prusak, L. (1998).Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Boston: Harvard Business School Press.

Floridi, L. & Sanders, J.W. (2002). Mapping the Foundations Debate in Computer Ethics, Ethics andInformation Technology, 4(1), 1-9.

Ford, D. P. & Chan, Y. E. (2003). Knowledge sharing in a multi-cultural setting: A case study. Knowledge Management Research and Practice, 1, 11–27.

Farahani.Mohsen Farmahini, (Ph.D) Farzin Farmahini Farahani(2014), The study on professional ethics components among faculty members in the Engineering,Procedia - Social and Behavioral Sciences 116 (2014) 2085 – 2089.

Fust.W. (editor), (2003), “Knowledge Society, Knowledge Management and ICT”, publication ed. by the Community Development Library Dhaka/Bangladesh.

Heidegger.M, (1977) The Question Concerning Technology and Other Essays. Harper and Row, New York and London.

Henry, S. E. (2001). What Happens When we Use Kohlberg? His Troubling Functionalism and the Potential of Pragmatism in Moral Education. Educational Theory, 51(3), 259-276.

Kohlberg, L. (1969). Stage and Sequence: The Cognitive Developmental Approach to Socialization. In Handbook of Socialisation Theory and Research, Goslin, D.A. (Ed.), Rand McNally, Chicago, 347-480.

Khandelwal, V. K. & Gottschalk, P. (2003). Information technology support for inter­ organizational knowledge transfer: An empirical study of law firms in Norway and Australia. Information Resources Management Journal, 16(1), 14–23.

Kincaid, C.S, S Baloglu, and D Corsun. (2008). "Modeling ethics: The impact of management actions on restaurant workers’ ethical optimism." International Journal of hospitality management 27(3): 470-477.

Kohlberg, L. (1969). Stage and Sequence: The Cognitive Developmental Approach to Socialization. In Handbook of Socialization Theory and Research, Goslin, D.A. (Ed.), Rand McNally, Chicago, 347-480.

Kohlberg, L. (1981). Essays on Moral Development, Volume One: The Philosophy of Moral Development. Harper and Row, San Francisco.

Lau, T. (2001). Information technology and the work environment: Does IT change the way people interact at work? Human system management, P20.

Lin, C. H. & Tseng, S. M. (2005). Bridging the Implementation gaps in the knowledge management system for enhancing corporate performance.Expert Systems with Applications, 29(1), 163–173.

Langford, D. (1995). Practical Computer Ethics. London: McGraw Hill.

Moor, J.H. (2005). Why We Need Better Ethics for Emerging Technologies. Ethics and InformationTechnology, 7(3), 111-119.

Mason, R.O. Mason, F.M. and Culnan, M.J. (1995) Ethics of Information Management. Sage, Thousand Oaks, Calif.

McLoughlin,Creative Technological Change: The Shaping of Technology and Organization's. Rout ledge, London, 1999.

N. Wiener, (1954) the Human Use of Human Beings, Doubleday, New York.

Payne, D. & Landry, B. (2005). Similarities in Business and ITS Professional Ethics: the Need for and Development of a Comprehensive Code of Ethic. Journal of Business Ethic, Vol. 62, Pp73-85.

Probst, G. S. Raub, S. & Romhardt, R. K. (2000).Managing Knowledge Building Blocks for Success. John Wiley and Sons Ltd.

Ruiz-Mercader, J. Merono-Cerdan, A. L. & Sabater-Sanchez, R. (2006).Information technology and learning: Their relationship and impact on organizational performance in small businesses. International Journal of Information Management, 26(1), 16–29.

Richard De George, (2006), “Information technology, globalization and ethics”, Ethics and Information Technology 8:29–40.

R. von Schomberg, (2013) A vision of responsible research and innovation, in: R. Owen, M. Heintz, J. Bessant (Eds.), Responsible Innovation, Wiley, pp. 51–74.

Robert M. Davison, Damon Drummond, Maris G. Martinsons, Yuan Li, Carol X.J. Ou, Henry W.H. Lo, Kiyoshi Murata. (2009)The Ethics of IT Professionals in Japan and China. JAIS. Volume 10, Special Issue, pp. 834-859, November 2009.

Stahl, Bernd Carsten, Eden, Grace, Jirotka, Marina, & Coeckelbergh, Mark. (2014). From Computer Ethics to Responsible Research and Innovation in ICT: The transition of reference discourses informing ethics-related research in information systems. Information & Management, 51(6), 810-818.

Sotto. R. (1996) Organizing in Cyberspace: The Virtual Link. Scandinavian Journal of Management, 12(1): 25–40.

Scarbrough.H. and J.M. Corbett, (1992)Technology and Organization: Power, Meaning and Design. Rout ledge, London.

Snell, R. S. (1996). Complementing Kohlberg: Mapping the Ethical Reasoning Used by Managers for their Own Dilemma Cases. Human Relations, 49, 23-49.

Seghedin Elena, (2011), Reflective capability –a specific goal of a Teachers Professional Ethics Course, Procedia Social and Behavioral Sciences 11 (2011) 145–149.

Snarey, J. R. (1985). Cross-Cultural Universality of Social-Moral Development: A Critical Review of Kohlbergian Research. Psychological Bulletin, 97(2), 202-232.

Sullivan-Mann J, Perron CA, Fellner AN. (2009) the Effects of Simulation on Nursing Students' Critical Thinking Scores: A Quantitative Study. Newborn Infant Nurse Review 2009; 9(2):114-5.

Wigand, D. (1995). Information technology in organizations: impact on structure. Dal: Arizona State University. Pp16-65.

Yabuuchi, A. (2004). Face in Chinese, Japanese, and U.S. American Cultures. Journal of Asian Pacific Communication, 14(2), 261-297.

Zinych UM. (1989) the Effect of the Level of Nursing Education on Moral Ethical Reasoning and Behavior of Practicing Nurses [MS Thesis]. Southern Connecticut State University.