ارائه متدولوژی استراتژی مدیریت دانش بر اساس مارپیچ دانش سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه نیروی انتظامی امین، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. )نویسنده مسئول)؛

3  کارشناس ارشد مدیریت فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

 
 
برای ارزیابی و انتخاب استراتژی مناسب مدیریت دانش، عوامل سازمانی زیادی باید مورد توجه قرار گیرد. از طرفی در رویکرد دینامیک و پویا با نگاهی همه‌جانبه به سازمان برای ایجاد استراتژی مدیریت دانش، فرآیندهای خلق دانش، تسهیم دانش، حفظ دانش و کسب دانش به‌طور مستقیم بر انتخاب استراتژی­های مناسب نقش دارند. در این پژوهش برای تدوین استراتژی مدیریت دانش، متدولوژی ارائه می‌شود که در آن با تفکیک زیرساخت‌ها و فرآیندهای مدیریت دانش، گلوگاه فرآیند مارپیچ دانش سازمان شناسایی شده و بر این اساس راهکارهای راهبردی برای سازمان‌ها تدوین می‌شود. بدین منظور با مرور مبانی نظری پژوهش‌های پیشین، عوامل تأثیرگذار بر استراتژی مدیریت دانش سازمانی، از چارچوب‌ها و روش­های اجرایی استخراج شدند. در این متدولوژی عواملی که بر استراتژی مدیریت دانش، اثر می‌گذارند عبارت‌اند از: ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات، راهبردهای منابع انسانی و فرآیندهای تسهیم، حفظ، کسب و خلق دانش. در این متدولوژی بر تأثیر متقابل ساختار سازمان، استراتژی­های فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی، با رویکردی در فرآیندهای مارپیچ دانش سازمان، بر استراتژی مدیریت دانش تأکید می­شود. متدولوژی ارائه‌شده در قالب فرضیه‌های تحقیق با نظرسنجی از 36 خبره سازمانی و دانشگاهی، با استفاده از آزمون t تک نمونه و تحلیل عاملی تأییدی، مورد تأیید قرار گرفت. در پایان این متدولوژی در دو سازمان با ماهیت مختلف، پیاده‌سازی و نتایج آن در دو سازمان، تحلیل و مقایسه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Methodology of Knowledge Management Strategy based on the Knowledge Spiral Model: Case Study Two Iranian Organizations

نویسندگان [English]

 • Yosef Mohammadi Moghadam 1
 • Amir Behboodi 2
 • Roya Hamze, 3
 • Ghazale Khoda'i 4
1 Associate Professor, Department of Management, Amin Police University, Tehran, Iran
2 MSc. of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
3 MSc. of Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran,Iran.
4 MSc. of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

To evaluate and select appropriate knowledge management strategy, a lot of organizational factors should be considered. Processes of knowledge creation, knowledge sharing, knowledge retention, and knowledge acquisition are involved in the selection of appropriate strategies. In this study, a methodology is offered to develop a knowledge management strategy. With regard to the infrastructure and processes of knowledge management bottlenecks of spiral knowledge processes are identified. Accordingly, strategic solutions are formulated for organizations. A review of the theoretical foundations of previous studies and factors affecting organizational knowledge management strategies have been explored from frameworks and administrative procedures. In this methodology, factors which influences on knowledge management strategy are as follows: organizational structure, corporate culture, information technology, human resource strategies and processes of knowledge sharing, knowledge capture, knowledge acquisition, and knowledge creation. In this study, the effect of mutual impact of organizational structure, IT and human resource management strategies on knowledge management strategy with the approach in knowledge spiral of the organization is emphasized. The proposed methodology was confirmed with a survey of 36 organizations and academic experts. At the end, the methodology was implemented to 2 different organizations and the results were analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge Management
 • Knowledge management Strategy
 • Methodologies
 • Knowledge spiral
 

الهی، شعبان، خدیورپور، آمنه و حسن­زاده، علیرضا. (1389). ارائه یک متدولوژی برای ایجاد استراتژی مدیریت دانش مطالعه و بررسی سه سازمان نمونه. پژوهش­های مدیریت در ایران ، دوره  14،  شماره  3، از صفحه 23 تا صفحه 59 .

بامداد صوفی، جهانیار و طاهری، پریسا. (1391). مدیریت دانش سازمانی راهبردها، فرایندها و ساختارهای سازمان دانش‌محور. تهران، سیمای دانش. ص 43.

بهبودی، امیر. (1393). پیاده­سازی عملیاتی مدیریت دانش. تهران: وینا.

بیگ زاده مرزبانی، ن و صوری، ح. (1385). رهبری سازمانی و توانمندسازی منابع انسانی در مدل راهبردی مدیریت دانش. چهارمین بین­المللی کنفرانس مدیریت. تهران، ایران.

رضائیان، علی، احمدوند، علی محمد و تولّایی، روح‌الله. (1389). بررسی الگوهای استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش در سازمان‌ها. دوماهنامه علمی-ترویجی "توسعه انسانی پلیس". شماره 27.

 • Argote, L. and McEvily, B. and Reagans, R. (2003). Managing Knowledge in Organizations: An Integrative Framework and Review of Emerging Themes. Management Science, Vol. 49, pp. 571–82.
 • Bartlett, C. (1996), McKinsey & Company: managing knowledge and learning, Boston, MA: Harvard Business School, Jun 1996.
 • Bierly, P., Daly, P. (2002), The strategic management of intellectual capital and organizational knowledge,  Edited by: chan Wie choo & Bontis, N. Oxford university press.
  Bhatt, G. (2002), Management strategies for individual knowledge and organizational knowledge, Journal of Knowledge Management, Vol. 6, Issue 1, pp. 31-39.
 • Cohen, M. D. (2006), What"s Your Return on Knowledge?, Harvard Business Review,, Vol. 84, Issue 12
 • Biygautane, M., & Al-Yahya, K. (2011). Knowledge management in the UAE’s public sector: the case of Dubai. In Dubai School of Government, paper presented at the Gulf Research Meeting Conference at the University of Cambridge, Cambridge.
 • Choi B., Heeseok L. (2003). Knowledge management strategy and its link to Knowledge creation process. Expert Systems with Applications. 23
 • Choi, B., & Lee, H. (2002). Knowledge management strategy and its link to knowledge creation process. Expert Systems with applications, 23(3), 173-187.
 • Choi, B., & Lee, J. N. (2012). Complementarities and substitutabilities among knowledge sourcing strategies and their impact on firm performance. Journal of the Association for Information Systems, 13(7), 498-545.
 • Cohen, M. D. (2006), What"s Your Return on Knowledge?, Harvard Business Review, December 2006, Vol. 84, Issue 9.
 • Davenport, T. H., Jarvenpaa, S. L., & Beers, M. C. (1996). Improving knowledge work processes. Sloan management review, 37, 53-66.
 • Egbu, C. O. (2004). Managing knowledge and intellectual capital for improved organizational innovations in the construction industry: an examination of critical success factors. Engineering, Construction and Architectural Management, 11(5), 301-315.
 • Gray, J. H., & Densten, I. L. (2005). Towards an integrative model of organizational culture and knowledge management. International Journal of Organisational Behaviour, 9(2), 594-603.
 • Holsapple, C. W., & Joshi, K. D. (2004). A formal knowledge management ontology: Conduct, activities, resources, and influences. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 55(7), 593-612.
 • Iranzadeh, S., & Dabbaghafrouz, R. (2013). Determination of the effective factors in the knowledge management strategy (Case study: Tabriz city pharmacy industry). European Online Journal of Natural and Social Sciences, 2(3), 417.
 • Kamara, J. M., Anumba, C. J., & Carrillo, P. M. (2002). A CLEVER approach to selecting a knowledge management strategy. International journal of project management, 20(3), 205-211.
 • Kamara, J. M., Augenbroe, G., Anumba, C. J., & Carrillo, P. M. (2002). Knowledge management in the architecture, engineering and construction industry. Construction innovation, 2(1), 53-67.
 • Kim, S., Suh, E., & Hwang, H. (2003). Building the knowledge map: an industrial case study. Journal of knowledge management7(2), 34-45.
 • Kim, T. H., Lee, J. N., Chun, J. U., & Benbasat, I. (2014). Understanding the effect of knowledge management strategies on knowledge management performance: A contingency perspective. Information & management, 51(4), 398-416.
 • Kim, Y. G., Yu, S. H., & Lee, J. H. (2003). Knowledge strategy planning: methodology and case. Expert systems with applications, 24(3), 295-307.
 • Kwan, M. M., & Balasubramanian, P. (2003). KnowledgeScope: managing knowledge in context. Decision Support Systems, 35(4), 467-486.
 • Lee, J. H., & Kim, Y. G. (2001). A stage model of organizational knowledge management: a latent content analysis. Expert Systems with Applications,20(4), 299-311.
 • Liebowitz, J. (2001). Knowledge management and its link to artificial intelligence. Expert systems with applications, 20(1), 1-6.
 • Lin, C., & Tseng, S. M. (2005). Bridging the implementation gaps in the knowledge management system for enhancing corporate performance. Expert Systems with Applications, 29(1), 163-173.
 • Makani, J., & Marche, S. (2012). Classifying organizations by knowledge intensity-necessary next-steps. Journal of knowledge management, 16(2), 243-266.
 • Mason, D., & Pauleen, D. J. (2003). Perceptions of knowledge management: a qualitative analysis. Journal of knowledge management, 7(4), 38-48.
 • McDermott Consulting Firm (2005), Knowledge Strategies, Internet.
  Zack, M. H. (1999), Developing Knowledge strategy, California Management Review, Vol. 41, No. 3, Spring 1999, pp. 125-145.
 • Miles, G., Miles, R. E., Perrone, V., & Edvinsson, L. (1998). Some conceptual and research barriers to the utilization of knowledge. California management review, 40(3), 281.
 • Minsoo,S. (2004). A framework for evaluating economics of knowledge management systems, Information & Management. 42, 1, Pages 179–196.
 • Ndlela, L. T., & Du Toit, A. S. A. (2001). Establishing a knowledge management programme for competitive advantage in an enterprise. International journal of information management, 21(2), 151-165.
 • Nonaka, H, & Takeuchi, H. (2004). Hitotsubashi on knowledge management; JohnWiley and Sons (asia).
 • Omar Sharifuddin Syed-Ikhsan, S., & Rowland, F. (2004). Knowledge management in a public organization: a study on the relationship between organizational elements and the performance of knowledge transfer. Journal of knowledge management, 8(2), 95-111.
 • Omar Sharifuddin Syed-Ikhsan, S., & Rowland, F. (2004). Knowledge management in a public organization: a study on the relationship between organizational elements and the performance of knowledge transfer. Journal of knowledge management, 8(2), 95-111.
 • Rees, S. J. and Protheroe, H. (2009) “Value, Kaizen and Knowledge Management:Developing a knowledge Management Strategy for Southampton Solent University.” The Electronic Journal of Knowledge Management. 7. 1, pp.135-144.
 • Segars, A. H., Grover, V., & Teng, J. T. (1998). Strategic information systems planning: Planning system dimensions, internal coalignment, and implications for planning effectiveness. Decision Sciences, 29(2), 303-341.
 • Trivella, L., & Dimitrios, N. K. (2015). Knowledge Management Strategy within the Higher Education. The Case of Greece. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175, 488-495.
 • Trivellas, P., Akrivouli Z., Tsifora E., & Tsoutsa P. (2014) The impact of knowledge sharing culture on job satisfaction in accounting firms. The mediating effect of general competencies, 6th International Conference The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world (EBEEC 2014), Nis, Serbia, May 9-10.
 • Wiig, K. M. (1997). Knowledge management: where did it come from and where will it go?. Expert systems with applications, 13(1), 1-14.
 • Yew Wong, K. (2005). Critical success factors for implementing knowledge management in small and medium enterprises. Industrial Management & Data Systems, 105(3), 261-279.
Zaim, H., Tatoglu, E., & Zaim, S. (2007). Performance of knowledge management practices: a causal analysis. Journal of knowledge management,11(6), 54-67