رابطه بین فناوری اطلاعات و توانمندسازی کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد علی‌آباد کتول، علی‌آباد کتول، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه شمال، آمل، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت دانشگاه شمال، آمل، ایران.

چکیده

 
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و توانمندسازی کارکنان ستادی آموزش‌وپرورش شرق مازندران می باشد روش تحقیق پژوهش توصیفی _پیمایشی و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری شامل 440 نفر از کارکنان ستادی می‌باشند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 205 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1995) شامل 13 سؤال و پرسشنامه محقق ساخته فناوری اطلاعات شامل 65 سؤال استفاده شد. روایی این پرسشنامه‌ها توسط اساتید صاحب‌نظر این رشته مورد تائید قرار گرفته­اند. همچنین پایایی پرسشنامه‌ها با آلفای کرونباخ (فناوری اطلاعات 784/0 و پرسشنامه توانمندسازی 916/0 ) به دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و اطلاعات، در سطح آمار توصیفی از شاخص‌هایی نظیر فراوانی و درصد و رسم جداول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی از آزمون نرمالیته و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و واریانس استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین فناوری اطلاعات و توانمندسازی کارکنان ستادی ادارات آموزش‌وپرورش شرق مازندران رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین رابطه بین فناوری اطلاعات و ابعاد توانمندسازی کارکنان آزمون شد و این نتیجه به دست آمد که بین فناوری اطلاعات با چهار بعد احساس شایستگی، احساس مؤثر بودن، احساس معنی‌دار بودن، احساس خودمختاری در ادارات آموزش‌وپرورش شرق مازندران ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Information Technology and Empowerment of Employees

نویسندگان [English]

  • Mehdi i Halalkhor 1
  • Hamid Reza Razavi 2
  • Saeid Emamgholizadeh 3
2 Assistant professor public administration, Faculty of management shomal University, Amol , mazandaran, Iran
3 Assistant professor public administration, Faculty of management shomal University,Amol , mazandaran, Iran
چکیده [English]

 
The aim of this study is to investigate the relationship between information technology and the empowerment of education and training administration staffs in ٍEast Mazandaran. The research method is descriptive survey and the statistical population consisted of 440 staffs. Using Kredjcie-Morgan table, 205 individuals were selected as statistical sample. For data collection, Spreitzer (1995) questionnaire which contains 13 questions and a self-made questionnaire consisting of 65 items were used. Validity of questionnaires was confirmed by experts in the related fields and the reliability of information technology and empowerment questionnaires were calculated 0.784 and 0.916, respectively. To analyze the data, descriptive and inferential statistics were used. The results showed that there exists a significant relationship between information technology and the staff empowerment (p = 0.012). Also, the relationship between information technology and the staffs empowerment were tested and it was found that there is a positive and significant relationship between information technology and 4 dimensions of sense of competence (p = 0.035), sense of effectiveness (p = 0.034), sense of meaningful (p = 0.019), and sense of autonomy (p = 0.020).v

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Empowerment
  • Sense of meaning
  • Sense of competence
  • Sense of self-determination
  • Sense of impact

اردلان، امید (1390)، بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان شرکت برق کرمانشاه، جنابی، الماسی، سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.

اورعی یزدانی، بدرالدین (1389)، تواناسازی جابجایی قدرت در سازمان‌های امروزی، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 25 و 26.

بلانچارد، کارلوس؛ راندولف، آلن (1378)، مدیریت تواناسازی کارکنان، مترجم مهدی ایران‌نژاد پاریزی، تهران: نشر مدیران.

جفایی رهنی، مهدی، منیر (1390)، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی گناباد، مجموعه مقالات تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی.

صرافی زاده، اصغر (1388)، فناوری اطلاعات در سازمان (مفاهیم و کاربردها)، مؤلف اصغر صرافی زاده، تهران، انتشارات میر، چاپ سوم، صص 37-31، 1388.

عبدا­لهی، بیژن، عبدالرحیم، نوه ابراهیم (1388)، توانمندسازی کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی، تهران، نشر ویرایش، چاپ دوم.

مزید آبادی فراهانی، امیرحسین (1385)، بررسی تأثیرات فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی قم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران.

وتن­،­دیویدای؛ کمرون، کیم ای (1381)، تواناسازی و تفویض اختیار، ترجمه بدرالدین اورعی یزدانی، کرج: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، چاپ دوم.

وارث، حامد (1387)، فناوری اطلاعات و توانمندسازی، تدبیر، شماره 87.

حمیدی؛ محسن، یاراحمدی؛ رزیتا (88)؛ کاربرد فناوری اطلاعات در توانمندسازی شغلی کارکنان کتابخانه منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه دانش شناسی، سال دوم، شماره5، تهران.

Behan, Kate & Holms, Diana, (1999), Introducing to information Technology, Translated by Mehrdad, Tehran, Samt pub; first edition.

cudano,Mladen(2009). Influence of Informathionand communication Teachnology on Decentralization of Organizational Structure, Faculty of Organizational Sciences.PP:93-109

Gruner, Hans peter. 2009. Infirmation technology: Efficient restructuring and the productivity puzzle. Jornal of Economic Behavior & organization (voL.72), pp.916-929.

Spreitzer, G.M; (1995), psychological Empowerment In the Workplace: Dimensions,Measurement,and Validation. The Academy of management Journal Vol.38, No.5, pp1442-1465.

اردلان، امید (1390)، بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان شرکت برق کرمانشاه، جنابی، الماسی، سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.

اورعی یزدانی، بدرالدین (1389)، تواناسازی جابجایی قدرت در سازمان‌های امروزی، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 25 و 26.

بلانچارد، کارلوس؛ راندولف، آلن (1378)، مدیریت تواناسازی کارکنان، مترجم مهدی ایران‌نژاد پاریزی، تهران: نشر مدیران.

جفایی رهنی، مهدی، منیر (1390)، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی گناباد، مجموعه مقالات تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی.

صرافی زاده، اصغر (1388)، فناوری اطلاعات در سازمان (مفاهیم و کاربردها)، مؤلف اصغر صرافی زاده، تهران، انتشارات میر، چاپ سوم، صص 37-31، 1388.

عبدا­لهی، بیژن، عبدالرحیم، نوه ابراهیم (1388)، توانمندسازی کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی، تهران، نشر ویرایش، چاپ دوم.

مزید آبادی فراهانی، امیرحسین (1385)، بررسی تأثیرات فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی قم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران.

وتن­،­دیویدای؛ کمرون، کیم ای (1381)، تواناسازی و تفویض اختیار، ترجمه بدرالدین اورعی یزدانی، کرج: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، چاپ دوم.

وارث، حامد (1387)، فناوری اطلاعات و توانمندسازی، تدبیر، شماره 87.

حمیدی؛ محسن، یاراحمدی؛ رزیتا (88)؛ کاربرد فناوری اطلاعات در توانمندسازی شغلی کارکنان کتابخانه منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه دانش شناسی، سال دوم، شماره5، تهران.

Behan, Kate & Holms, Diana, (1999), Introducing to information Technology, Translated by Mehrdad, Tehran, Samt pub; first edition.

cudano,Mladen(2009). Influence of Informathionand communication Teachnology on Decentralization of Organizational Structure, Faculty of Organizational Sciences.PP:93-109

Gruner, Hans peter. 2009. Infirmation technology: Efficient restructuring and the productivity puzzle. Jornal of Economic Behavior & organization (voL.72), pp.916-929.

Spreitzer, G.M; (1995), psychological Empowerment In the Workplace: Dimensions,Measurement,and Validation. The Academy of management Journal Vol.38, No.5, pp1442-1465.

اردلان، امید (1390)، بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان شرکت برق کرمانشاه، جنابی، الماسی، سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.

اورعی یزدانی، بدرالدین (1389)، تواناسازی جابجایی قدرت در سازمان‌های امروزی، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 25 و 26.

بلانچارد، کارلوس؛ راندولف، آلن (1378)، مدیریت تواناسازی کارکنان، مترجم مهدی ایران‌نژاد پاریزی، تهران: نشر مدیران.

جفایی رهنی، مهدی، منیر (1390)، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی گناباد، مجموعه مقالات تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی.

صرافی زاده، اصغر (1388)، فناوری اطلاعات در سازمان (مفاهیم و کاربردها)، مؤلف اصغر صرافی زاده، تهران، انتشارات میر، چاپ سوم، صص 37-31، 1388.

عبدا­لهی، بیژن، عبدالرحیم، نوه ابراهیم (1388)، توانمندسازی کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی، تهران، نشر ویرایش، چاپ دوم.

مزید آبادی فراهانی، امیرحسین (1385)، بررسی تأثیرات فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی قم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران.

وتن­،­دیویدای؛ کمرون، کیم ای (1381)، تواناسازی و تفویض اختیار، ترجمه بدرالدین اورعی یزدانی، کرج: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، چاپ دوم.

وارث، حامد (1387)، فناوری اطلاعات و توانمندسازی، تدبیر، شماره 87.

حمیدی؛ محسن، یاراحمدی؛ رزیتا (88)؛ کاربرد فناوری اطلاعات در توانمندسازی شغلی کارکنان کتابخانه منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه دانش شناسی، سال دوم، شماره5، تهران.

Behan, Kate & Holms, Diana, (1999), Introducing to information Technology, Translated by Mehrdad, Tehran, Samt pub; first edition.

cudano,Mladen(2009). Influence of Informathionand communication Teachnology on Decentralization of Organizational Structure, Faculty of Organizational Sciences.PP:93-109

Gruner, Hans peter. 2009. Infirmation technology: Efficient restructuring and the productivity puzzle. Jornal of Economic Behavior & organization (voL.72), pp.916-929.

Spreitzer, G.M; (1995), psychological Empowerment In the Workplace: Dimensions,Measurement,and Validation. The Academy of management Journal Vol.38, No.5, pp1442-1465.