شناسایی فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی تسهیلگر فرآیند خلق دانش در شرکت هاکوپیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مؤسسه آموزش عالی مهر البرز

3 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم.

چکیده

 
 
هدف از ارائه این مقاله بررسی نقش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در هر یک از فرایندهای خلق دانش نوناکا و نیز تأثیر تسهیم دانش بر نوآوری و یادگیری جمعی کارکنان در سطح سازمان است. بدین منظور چارچوبی بر اساس مدل خلق دانش نوناکا ارائه شده است که به تحلیل رابطه بین فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی، مدیریت دانش و نوآوری در فرایند و محصول می‌پردازد. این چارچوب در ادامه در شرکت هاکوپیان مورد بررسی قرار گرفت که استفاده وسیعی از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی می‌کند و شرکتی خلاق و نوآور محسوب می‌شود. روش تحقیق از نوع کیفی بوده و برای گردآوری اطلاعات از روش مصاحبه نیمه ساخت‌یافته استفاده شده است. نتایج حاکی از این بود که این شرکت از انواع مختلف فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در هر یک از فرایندهای خلق دانش استفاده می‌کند و ترکیب این فناوری‌ها، نقش مثبتی بر اجتماعی‌سازی، بیرونی‌سازی، ترکیب و درونی‌سازی دانش کارکنان ایفا می‌کند و در نهایت منجر به نوآوری در محصول و نوآوری در فرآیندهای شرکت می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Information and Communication Technologies Facilitators of Knowledge Creation Processes in Hacoupian Corp.

نویسندگان [English]

  • Seyyed Jamaleddin Hosseini, 1
  • Narges Aghakhani 2
  • Jalal Rezaeenour 3
1 Faculty member, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, University of Qom, Iran
2 MSc in Technology Management, Mehr Alborz Institute of Higher Education
3  Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, University of Qom
چکیده [English]

 The purpose of this paper is to examine the role of information and communication technologies in each step of Nonaka’s knowledge creation model and also the effects of knowledge sharing on innovation and collective learning among organization's staffs. To do so, we propose a framework based on the Nonaka’s model of knowledge creation to analyze the relationships between information and communication technologies, knowledge management and process innovation and product innovation. After that, we tested this framework in Hacoupian Corporation which has a wide use of information and communication technologies and also is an innovative firm. In this paper, qualitative research method was used to collect data from Semi-structured interviews with a number of staff. The results show that different types of information and communication technologies are used in Hacoupian Corporation and the combinations of these technologies has a positive effects on socialization, externalization, combination, and internalization of employees and leads to product innovations and process innovation.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collective learning
  • Information and communication technologies
  • Nonaka’s knowledge creation processes
  • Process innovation
  • Product innovation
 

اسدبیگی، م. وحیدی، ح. (1392). ارزیابی اثر خلق دانش بر کسب مزیت رقابتی در بانک کارآفرین. مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 2، شماره 6، صفحه 125-142.

طبرسا، غ. حاتمی، س. ابدالی، ر. (1391). تبیین ارتباط هوش سازمانی و خلق دانش (موردمطالعه: کارکنان یک شرکت صنعتی). پژوهش‌نامه مدیریت تحول، سال چهارم، شماره 7.

محمد داوودی، ا. پژوهش، ش. (1394). ارزیابی مدل رهبری مشترک در تیم خلق دانش در اعضای هیئت‌علمی دانشگاه رازی کرمانشاه. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره 6، شماره 21، صفحه 123-146.

نقوی حسینی، سید علی‌رضا (1388). شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی و تصویر سازمانی ناجا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

Akhavan, P., Sanjaghi, M. E., Rezaeenoor, J. and Ojaghi, H. (2014), Examining the relationships between organizational culture, knowledge management, and environmental responsiveness capability, Vine: The journal of information and knowledge management systems, Vol. 44, No. 2, pp. 228- 248.

Bueno, E., Aragón, J. A., Salmador, M. P., & García, V. J. (2010). Tangible slack versus intangible resources: The influence of technology slack and tacit knowledge on the capability of organisational learning to generate innovation and performance. International Journal of Technology Management, 49(4), 314–337.

Carbonara, N. (2005). Information and communication technology and geographical clusters: Opportunities and spread. Technovation, 25, 213–222.

Draca, M., Sadun, R. & Van Reenen, J. (2006). Productivity and information and communication technologies: A review of the evidence. CEP Discussion Papers, 0749.

Duhon, B. (1998). It is all in our heads. Inform, 12(8), 8–13.

Edvinsson, L. (2013). IC 21: Reflections from 21 years of IC practice and theory. Journal of Intellectual Capital, 14(1), 163–172.

Goffin, K., & Koners, U. (2011). Tacit knowledge, lessons learnt, and new product development. Journal of Product Innovation and Management, 28, 300–318.

Gold, A. H., Malhotra, A., & Segars, A. H. (2001). Knowledge management: An organizational perspective. Journal of Management Information System, 18(1), 185–214.

Gottschalk, P. (2000). Predictors of IT support for knowledge management in the professions: An empirical study of law firms in Norway. Journal of Information Technology, 15, 69–78.

Grover, V., & Davenport, T. H. (2001). General perspectives on knowledge management: Fostering a research agenda. Journal of Management Information System, 18(1), 5–21.

Hislop, D. (2013). Knowledge management in organizations. London: Oxford University Press.

Ichijo, K., & Nonaka, I. (2007). Knowledge creation and management. New challenges for managers. New York: Oxford University Press.

Jafari, M., Akhavan, P., & Nour, J. R. (2007). An application of factor analysis for change resolution: The preliminaries of knowledge management establishment. The International of Knowledge, Culture and Change Management, 7(5), 89-102.

Jafari, M., Rezaeenour, J., & Akhavan, P. (2009). Identifying progressive route of organizational knowledge creation theory. World Applied Sciences Journal, 7(10), 1287-1294.

Kianto, A. (2011). The influence of knowledge management in continuous innovation. International Journal of Technology Management, 55(1/2), 110–121.

Martin de Castro, G., Delgado, M., López, P., & Navas, J. E. (2010). Technological innovation. An intellectual capital based view. London: Palgrave-Mc Millan.

Mehra, L., & Dhawan, S. K. (2003). Study of the process of organisational learning in software firms in India. Technovation, 23(2), 121–129.

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company. How Japanese companies create the dynamics of innovations. New York: Oxford University Press.

Papastathopoulos, A., & Beneki, C. (2010). Organizational forms based on information & communication technologies (ICTs) adoption. Research in Business & Economics Journal, 2, 1–18.

Phang, M., & Foong, S. (2010). Information communication technologies (ICTs) and knowledge sharing: The case of professional accountants in Malaysia. World Journal of Science, Technology and Sustainable Development, 7(1), 21–34.

Schmidt, J., & Keil, T. (2013). What makes a resource valuable? Identifying the drivers of firm-idiosyncratic resource value. Academy of Management Review, 38(2), 206–228.

Sveiby, K. E. (1997). The intangible assets monitor. Journal of Human Resource Costing and Accounting, 2(1), 73–97.

Teece, D. (1998). Capturing value from knowledge assets: The new economy, markets for know-how, and intangible assets. California Management Review, 40(3), 55–79.

Teece, D. J. (2010). Business models, business strategy and innovation. Long Range Planning, 2(3), 172–194.

Thomke, S., & Fujimoto, T. (2000). The effect of front-loading problem-solving on product development performance. Journal of Product Innovation Management, 17(2), 128–142.

Zhang, Xi, Ordóñez de Pablos, P., & Zhou, Z. (2013). Effect of knowledge sharing visibility on incentive-based relationship in electronic knowledge management systems: An empirical investigation. Computers in Human Behavior, 29(2), 307–313.

اسدبیگی، م. وحیدی، ح. (1392). ارزیابی اثر خلق دانش بر کسب مزیت رقابتی در بانک کارآفرین. مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 2، شماره 6، صفحه 125-142.

طبرسا، غ. حاتمی، س. ابدالی، ر. (1391). تبیین ارتباط هوش سازمانی و خلق دانش (موردمطالعه: کارکنان یک شرکت صنعتی). پژوهش‌نامه مدیریت تحول، سال چهارم، شماره 7.

محمد داوودی، ا. پژوهش، ش. (1394). ارزیابی مدل رهبری مشترک در تیم خلق دانش در اعضای هیئت‌علمی دانشگاه رازی کرمانشاه. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره 6، شماره 21، صفحه 123-146.

نقوی حسینی، سید علی‌رضا (1388). شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی و تصویر سازمانی ناجا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

Akhavan, P., Sanjaghi, M. E., Rezaeenoor, J. and Ojaghi, H. (2014), Examining the relationships between organizational culture, knowledge management, and environmental responsiveness capability, Vine: The journal of information and knowledge management systems, Vol. 44, No. 2, pp. 228- 248.

Bueno, E., Aragón, J. A., Salmador, M. P., & García, V. J. (2010). Tangible slack versus intangible resources: The influence of technology slack and tacit knowledge on the capability of organisational learning to generate innovation and performance. International Journal of Technology Management, 49(4), 314–337.

Carbonara, N. (2005). Information and communication technology and geographical clusters: Opportunities and spread. Technovation, 25, 213–222.

Draca, M., Sadun, R. & Van Reenen, J. (2006). Productivity and information and communication technologies: A review of the evidence. CEP Discussion Papers, 0749.

Duhon, B. (1998). It is all in our heads. Inform, 12(8), 8–13.

Edvinsson, L. (2013). IC 21: Reflections from 21 years of IC practice and theory. Journal of Intellectual Capital, 14(1), 163–172.

Goffin, K., & Koners, U. (2011). Tacit knowledge, lessons learnt, and new product development. Journal of Product Innovation and Management, 28, 300–318.

Gold, A. H., Malhotra, A., & Segars, A. H. (2001). Knowledge management: An organizational perspective. Journal of Management Information System, 18(1), 185–214.

Gottschalk, P. (2000). Predictors of IT support for knowledge management in the professions: An empirical study of law firms in Norway. Journal of Information Technology, 15, 69–78.

Grover, V., & Davenport, T. H. (2001). General perspectives on knowledge management: Fostering a research agenda. Journal of Management Information System, 18(1), 5–21.

Hislop, D. (2013). Knowledge management in organizations. London: Oxford University Press.

Ichijo, K., & Nonaka, I. (2007). Knowledge creation and management. New challenges for managers. New York: Oxford University Press.

Jafari, M., Akhavan, P., & Nour, J. R. (2007). An application of factor analysis for change resolution: The preliminaries of knowledge management establishment. The International of Knowledge, Culture and Change Management, 7(5), 89-102.

Jafari, M., Rezaeenour, J., & Akhavan, P. (2009). Identifying progressive route of organizational knowledge creation theory. World Applied Sciences Journal, 7(10), 1287-1294.

Kianto, A. (2011). The influence of knowledge management in continuous innovation. International Journal of Technology Management, 55(1/2), 110–121.

Martin de Castro, G., Delgado, M., López, P., & Navas, J. E. (2010). Technological innovation. An intellectual capital based view. London: Palgrave-Mc Millan.

Mehra, L., & Dhawan, S. K. (2003). Study of the process of organisational learning in software firms in India. Technovation, 23(2), 121–129.

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company. How Japanese companies create the dynamics of innovations. New York: Oxford University Press.

Papastathopoulos, A., & Beneki, C. (2010). Organizational forms based on information & communication technologies (ICTs) adoption. Research in Business & Economics Journal, 2, 1–18.

Phang, M., & Foong, S. (2010). Information communication technologies (ICTs) and knowledge sharing: The case of professional accountants in Malaysia. World Journal of Science, Technology and Sustainable Development, 7(1), 21–34.

Schmidt, J., & Keil, T. (2013). What makes a resource valuable? Identifying the drivers of firm-idiosyncratic resource value. Academy of Management Review, 38(2), 206–228.

Sveiby, K. E. (1997). The intangible assets monitor. Journal of Human Resource Costing and Accounting, 2(1), 73–97.

Teece, D. (1998). Capturing value from knowledge assets: The new economy, markets for know-how, and intangible assets. California Management Review, 40(3), 55–79.

Teece, D. J. (2010). Business models, business strategy and innovation. Long Range Planning, 2(3), 172–194.

Thomke, S., & Fujimoto, T. (2000). The effect of front-loading problem-solving on product development performance. Journal of Product Innovation Management, 17(2), 128–142.

Zhang, Xi, Ordóñez de Pablos, P., & Zhou, Z. (2013). Effect of knowledge sharing visibility on incentive-based relationship in electronic knowledge management systems: An empirical investigation. Computers in Human Behavior, 29(2), 307–313.

اسدبیگی، م. وحیدی، ح. (1392). ارزیابی اثر خلق دانش بر کسب مزیت رقابتی در بانک کارآفرین. مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 2، شماره 6، صفحه 125-142.

طبرسا، غ. حاتمی، س. ابدالی، ر. (1391). تبیین ارتباط هوش سازمانی و خلق دانش (موردمطالعه: کارکنان یک شرکت صنعتی). پژوهش‌نامه مدیریت تحول، سال چهارم، شماره 7.

محمد داوودی، ا. پژوهش، ش. (1394). ارزیابی مدل رهبری مشترک در تیم خلق دانش در اعضای هیئت‌علمی دانشگاه رازی کرمانشاه. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره 6، شماره 21، صفحه 123-146.

نقوی حسینی، سید علی‌رضا (1388). شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی و تصویر سازمانی ناجا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

Akhavan, P., Sanjaghi, M. E., Rezaeenoor, J. and Ojaghi, H. (2014), Examining the relationships between organizational culture, knowledge management, and environmental responsiveness capability, Vine: The journal of information and knowledge management systems, Vol. 44, No. 2, pp. 228- 248.

Bueno, E., Aragón, J. A., Salmador, M. P., & García, V. J. (2010). Tangible slack versus intangible resources: The influence of technology slack and tacit knowledge on the capability of organisational learning to generate innovation and performance. International Journal of Technology Management, 49(4), 314–337.

Carbonara, N. (2005). Information and communication technology and geographical clusters: Opportunities and spread. Technovation, 25, 213–222.

Draca, M., Sadun, R. & Van Reenen, J. (2006). Productivity and information and communication technologies: A review of the evidence. CEP Discussion Papers, 0749.

Duhon, B. (1998). It is all in our heads. Inform, 12(8), 8–13.

Edvinsson, L. (2013). IC 21: Reflections from 21 years of IC practice and theory. Journal of Intellectual Capital, 14(1), 163–172.

Goffin, K., & Koners, U. (2011). Tacit knowledge, lessons learnt, and new product development. Journal of Product Innovation and Management, 28, 300–318.

Gold, A. H., Malhotra, A., & Segars, A. H. (2001). Knowledge management: An organizational perspective. Journal of Management Information System, 18(1), 185–214.

Gottschalk, P. (2000). Predictors of IT support for knowledge management in the professions: An empirical study of law firms in Norway. Journal of Information Technology, 15, 69–78.

Grover, V., & Davenport, T. H. (2001). General perspectives on knowledge management: Fostering a research agenda. Journal of Management Information System, 18(1), 5–21.

Hislop, D. (2013). Knowledge management in organizations. London: Oxford University Press.

Ichijo, K., & Nonaka, I. (2007). Knowledge creation and management. New challenges for managers. New York: Oxford University Press.

Jafari, M., Akhavan, P., & Nour, J. R. (2007). An application of factor analysis for change resolution: The preliminaries of knowledge management establishment. The International of Knowledge, Culture and Change Management, 7(5), 89-102.

Jafari, M., Rezaeenour, J., & Akhavan, P. (2009). Identifying progressive route of organizational knowledge creation theory. World Applied Sciences Journal, 7(10), 1287-1294.

Kianto, A. (2011). The influence of knowledge management in continuous innovation. International Journal of Technology Management, 55(1/2), 110–121.

Martin de Castro, G., Delgado, M., López, P., & Navas, J. E. (2010). Technological innovation. An intellectual capital based view. London: Palgrave-Mc Millan.

Mehra, L., & Dhawan, S. K. (2003). Study of the process of organisational learning in software firms in India. Technovation, 23(2), 121–129.

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company. How Japanese companies create the dynamics of innovations. New York: Oxford University Press.

Papastathopoulos, A., & Beneki, C. (2010). Organizational forms based on information & communication technologies (ICTs) adoption. Research in Business & Economics Journal, 2, 1–18.

Phang, M., & Foong, S. (2010). Information communication technologies (ICTs) and knowledge sharing: The case of professional accountants in Malaysia. World Journal of Science, Technology and Sustainable Development, 7(1), 21–34.

Schmidt, J., & Keil, T. (2013). What makes a resource valuable? Identifying the drivers of firm-idiosyncratic resource value. Academy of Management Review, 38(2), 206–228.

Sveiby, K. E. (1997). The intangible assets monitor. Journal of Human Resource Costing and Accounting, 2(1), 73–97.

Teece, D. (1998). Capturing value from knowledge assets: The new economy, markets for know-how, and intangible assets. California Management Review, 40(3), 55–79.

Teece, D. J. (2010). Business models, business strategy and innovation. Long Range Planning, 2(3), 172–194.

Thomke, S., & Fujimoto, T. (2000). The effect of front-loading problem-solving on product development performance. Journal of Product Innovation Management, 17(2), 128–142.

Zhang, Xi, Ordóñez de Pablos, P., & Zhou, Z. (2013). Effect of knowledge sharing visibility on incentive-based relationship in electronic knowledge management systems: An empirical investigation. Computers in Human Behavior, 29(2), 307–313.