عوامل مؤثر سازمانی (زمینه ا ی) بر ارزیابی سیستم های اطلاعات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم.

2 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم.

3 دکتری، سیاست‌گذاری بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران.

چکیده

در موارد زیادی مشاهده می‌شود که سازمان‌ها سرمایه‌گذاری­های هنگفتی در بخش فناوری‌های اطلاعات انجام می‌دهند و بعد از مدتی این سیستم‌ها بلااستفاده قرار می­گیرد یا کارایی و اثربخشی لازم را ندارند. در این راستا ضرورت دارد ارزیابی کاملی از میزان موفقیت این سرمایه‌گذاری­ها انجام گیرد. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی سیستم اطلاعات فروش سایپا بر اساس عوامل مؤثر سازمانی است. پس از شناسایی عوامل (ساختار، استراتژی و فرهنگ)، وضعیت این سیستم با استفاده از چک‌لیست جامعی از سؤالات و از طریق مصاحبه­های ساختار­یافته با افراد با سابقه و مطلع در واحدهای سازمانی مرتبط و همچنین با بررسی اسناد و مدارک سازمانی به دست آمد. این ارزیابی‌های جامع و عمیق با استفاده از روش تحلیل تم صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ساختار سازمانی گروه خودروسازی سایپا بسیار بوروکراتیک و مکانیکی بوده که سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه مناسب این نوع ساختارها هستند، درحالی‌که سیستم‌های مجزا و بخش بخش شده در این شرکت وجود دارند، مهم‌ترین استراتژی شرکت کاهش هزینه است و در نتیجه به فناوری اطلاعات به‌عنوان جنبه استراتژیک نگاه نمی‌شود و در آخر بسترهای فرهنگی لازم در زمینه خلاقیت و نوآوری و پذیرش فنّاوری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining Organizational Effective Factors on Information System Evaluation

نویسندگان [English]

  • Hossein Bonjoei 1
  • Hamid reza Yazdani 2
  • Hossein Bahmani 3
1  MSc, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus University of Tehran, Qom.
2  Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus University of Tehran, Qom.
چکیده [English]


In many cases, it has been seen that organizations investing a large amount of their budget on information technology and after a short time, those IT/IS remain unusable or lack of necessary efficiency and effectiveness. Thus its essential to perform comprehensive evaluation about these investments. The main purpose of this research is saipa sales information system evaluation based on organizational effective factors. After identification of main factors (structure, strategy and culture), sales system state have been obtained with comprehensive checklist of questions and through structured interview with experts and managers in related organizational units and also with analysis of organizational documents. This scrutiny and comprehensive evaluation has conducted with theme analysis method. Research results show that organizational structure of saipa industrial group is very bureaucratic and mechanistic  and integrated information systems are appropriate for this structure. But many of this company IS are island and every unit has special IS. Cost efficiency is main strategy, So investing in information technologies override as strategic aspect and finally, there aren’t cultural context to creativity, innovation and also technology acceptance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sa.les Information System
  • Structure
  • Strategy
  • cultu
 

اسماعیل‌پور، رضا؛ خداداد حسینی، سید حمید و الهی، شعبان (1385)، طراحی و تبیین طرح سازمانی متناسب با فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در صنایع قطعه‌سازی خودروی ایران، مدرس علوم انسانی، شماره 3، صص 44-1.

اعرابی، سید محمد و حقیقت ثابت، حسین (1389)، استراتژی‌های سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، تهران: انتشارات مهکامه.

تقوی، حسین؛ رحیمیان، حمید و مهدیون، روح الله (1389)، ارزشیابی نظام‌های اطلاعاتی: رویکردها، مدل‌ها و روش‌ها، نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، شماره 52، صص 139-113.

سعیدی، سهیل و گیوریان، حسن (1379)، سیستم اطلاعات مدیریت، فروش، مجله تعاون، شماره 114، صص 50-43.

قوچانی، فرخ و بدری زاده، مریم (1390)، بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر استقرار سیستم‌های اطلاعات، چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 7، صص 95-81.

لگزیان، محمد؛ ناظمی، شمس‌الدین و دادمند، فاطمه (1391)، ارزیابی موفقیت سیستم اطلاعاتی مالی دانشگاه فردوسی مشهد با به کارگیری مدل تعدیل‌شده دلون و مکلین، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، شماره 3، صص 596-577.

محمودی، سید محمد (1386)، سیستم‌های اطلاعاتی در مدیریت، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

دیوید، فرد آر (1389). مدیریت استراتژیک. (ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ هفدهم.

Avgerou, C. (2001). The significance of context in information systems and organizational change. Information Systems Journal, 11, 43–63.

Farbey,B. Land,F.F.Targett, D. (1993). “How to Evaluate Your IT Investment”. Butterworth Heinemann, Oxford.

Goffee, R. Jones, G. (1996). What holds the modern company together? Harvard Business Review, November-December, 133-148

Hakhu, R.Ravi, Ki. and Goyal,D.P. (2012). Success of Marketing Information System (MKIS) Model: Analysis of Manufacturing Small and Medium Enterprises (SMES), Middle-East Journal of Scientific Research, 11, 777-786.

Hakhu,R.Ravi,Ki.and Goyal,D.P. (2013).Role of marketing information system (MkIS) for the organizational culture and its effectiveness, African Journal of Business Management, 7(3), 172-177.

Huerta, E and Sanchez, PJ. (1999).Evaluation of information technology: strategies in Spanish Firms, European Journal of Information Systems, 8, 273–283.

Joshia, K.Pantb, S. (2008). Development of a framework to assess and guide IT investments: An analysis based on a discretionary–mandatory classification, International Journal of Information Management, 28, 181–193.

Mirani, R.A. Lederer, L. (1998).An Instrument for Assessing the Organizational Benefits of IS          Projects, Decision Sciences, 29, 803-838.

Remenyi, D. Sherwood-Smith, A. M. and White, T. (1997). Achieving Maximum Value From Information Systems. John Wiley and Sons.

18. Talvinen, Jari M. (1995), Information systems in marketing, European Journal of Marketing, 29, 8 – 26.

 

اسماعیل‌پور، رضا؛ خداداد حسینی، سید حمید و الهی، شعبان (1385)، طراحی و تبیین طرح سازمانی متناسب با فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در صنایع قطعه‌سازی خودروی ایران، مدرس علوم انسانی، شماره 3، صص 44-1.

اعرابی، سید محمد و حقیقت ثابت، حسین (1389)، استراتژی‌های سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، تهران: انتشارات مهکامه.

تقوی، حسین؛ رحیمیان، حمید و مهدیون، روح الله (1389)، ارزشیابی نظام‌های اطلاعاتی: رویکردها، مدل‌ها و روش‌ها، نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، شماره 52، صص 139-113.

سعیدی، سهیل و گیوریان، حسن (1379)، سیستم اطلاعات مدیریت، فروش، مجله تعاون، شماره 114، صص 50-43.

قوچانی، فرخ و بدری زاده، مریم (1390)، بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر استقرار سیستم‌های اطلاعات، چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 7، صص 95-81.

لگزیان، محمد؛ ناظمی، شمس‌الدین و دادمند، فاطمه (1391)، ارزیابی موفقیت سیستم اطلاعاتی مالی دانشگاه فردوسی مشهد با به کارگیری مدل تعدیل‌شده دلون و مکلین، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، شماره 3، صص 596-577.

محمودی، سید محمد (1386)، سیستم‌های اطلاعاتی در مدیریت، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

دیوید، فرد آر (1389). مدیریت استراتژیک. (ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ هفدهم.

Avgerou, C. (2001). The significance of context in information systems and organizational change. Information Systems Journal, 11, 43–63.

Farbey,B. Land,F.F.Targett, D. (1993). “How to Evaluate Your IT Investment”. Butterworth Heinemann, Oxford.

Goffee, R. Jones, G. (1996). What holds the modern company together? Harvard Business Review, November-December, 133-148

Hakhu, R.Ravi, Ki. and Goyal,D.P. (2012). Success of Marketing Information System (MKIS) Model: Analysis of Manufacturing Small and Medium Enterprises (SMES), Middle-East Journal of Scientific Research, 11, 777-786.

Hakhu,R.Ravi,Ki.and Goyal,D.P. (2013).Role of marketing information system (MkIS) for the organizational culture and its effectiveness, African Journal of Business Management, 7(3), 172-177.

Huerta, E and Sanchez, PJ. (1999).Evaluation of information technology: strategies in Spanish Firms, European Journal of Information Systems, 8, 273–283.

Joshia, K.Pantb, S. (2008). Development of a framework to assess and guide IT investments: An analysis based on a discretionary–mandatory classification, International Journal of Information Management, 28, 181–193.

Mirani, R.A. Lederer, L. (1998).An Instrument for Assessing the Organizational Benefits of IS          Projects, Decision Sciences, 29, 803-838.

Remenyi, D. Sherwood-Smith, A. M. and White, T. (1997). Achieving Maximum Value From Information Systems. John Wiley and Sons.

18. Talvinen, Jari M. (1995), Information systems in marketing, European Journal of Marketing, 29, 8 – 26.