تأثیر پیاده سازی مدیریت دانش بر چابکی زنجیره تأمین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

4 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

چکیده

تغییرات سریع در دنیای امروز، سازمان­ها را با چالش­های مختلفی روبه‌رو کرده است، اما در این راه سازمان­هایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوری­های نوین از فرصت­های ایجادشده به نفع خود استفاده کنند. مدیریت دانش یکی از این ابزارهاست. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر پیاده­سازی مدیریت دانش بر چابکی زنجیره تأمین در شرکت ایران‌خودرو است. به همین منظور پس از مرور ادبیات پژوهش ابعاد موردنظر مدیریت دانش و چابکی زنجیره تأمین مشخص می‌گردد. در این پژوهش ابعاد مدیریت دانش بر اساس مدل ویگ انتخاب شده است و فرایندهایی مانند کسب دانش، تولید دانش، ذخیره دانش، کاربرد دانش و انتقال دانش را در بر می‌گیرد. همچنین در زمینه چابکی زنجیره تأمین از ابعاد انعطاف در تهیه و تأمین، انعطاف در ساخت و تولید و انعطاف در توزیع و تحویل استفاده شده است. پس از مشخص شدن ابعاد موردنظر در پژوهش و تعیین فرضیات پژوهش، با استفاده از روش معادلات ساختاری و با کمک نرم‌افزار SMART-PLS فرضیات مورد آزمون قرار گرفته و در نهایت نتایج مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Implementation of Knowledge Management on Supply Chain Agility

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Aghaei 1
  • Mohammad Hassan Dehghani 2
  • Razieh Naderi Ziarati 3
  • Majid Toolabi 4
1  PhD student of Operations Research, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran
2  MSc of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran. 
3  MSc of Industrial Management, Beheshti University, Tehran
4 MSc of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran
چکیده [English]

 
Rapid changes in today's world, organizations are faced with different challenges, But in this way, organizations are able to help management tools and new technologies create opportunities to their advantage. Knowledge management is one of these instruments. The aim of this study was to evaluate the impact of implementation of knowledge management on supply chain agility is the Iran Khodro Company. Therefore, after reviewing the research literature dimensions of knowledge management and supply chain agility is determined. In this study, a choice is based on the model of knowledge management processes such as knowledge acquisition, knowledge generation, storing knowledge, application of knowledge and knowledge transfer. Also in the field of supply chain agility dimension of flexibility in supply, flexibility in manufacturing and flexibility in distribution and delivery is used. After identifying the desired dimensions in the research and determine hypotheses using structural equation modeling with the help of advanced software and SMART-PLS assumptions were tested and the results are analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Knowledge Management processes
  • Agile Supply Chain
  • Structural Equation Model

اسماعیل‌زاده، مرضیه، دری، محسن، 1393، تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد زنجیره تأمین، کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت، 1393.

اصغر زاده، فرشته، قرایی، رضا، 1393، ابزارهای مدیریت دانش در توسعه دانش کاربردی در سازمان‌ها، اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی،31 خرداد.

طالاری، محمد، علی محمدی، عباس، 1392، نقش مدیریت دانش در تکامل زنجیره تأمین شرکت‌ها، بررسی‌های بازرگانی، دوره 11، شماره 58.

عدلی، فریبا، 1384، مدیریت دانش حرکت به فراسوی دانش، تهران، فراشناختی اندیشه.

منتظری، محمد، معصومی، پوریا، 1392، فاکتورهای مؤثر بر ارزیابی چابکی زنجیره تأمین در صنعت حمل‌ونقل ریلی، مطالعه موردی شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه، پانزدهمین همایش بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی، تهران، 1392

Agarwal A, Shankar R, Tiwari M.K (2007). Modeling agility of supply chain, Industrial Marketing Management. Volume 36, Issue 4, May 2007, Pages 443–457

Ale, M. Toledo, C. Chiotti, O. & Galli, M. (2014). A conceptual model and technological support for organizational knowledge management. Science of Computer Programming, 95(1): 73-92.

Ale, M. Toledo, C. Chiotti, O. Galli, M. (2014). A conceptual model and technological support for organizational knowledge management. Science of Computer Programming, 95(1): 73-92

Beiryaei, H. & Jamporazmay, M. (2010). Propose a framework for knowledge. Electronics and Information Engineering (ICEIE), 2010 International Conference On

Birkinshaw, J. & Shechan, T. (2002). Managing the Knowledge Life Cycle. MIT Sloan Management Review, 44(1), 75-83

Booto Ekionea, J. Fillion, G. Plaisent, M. & Bernard, P. (2015). Towards an Integrated Maturity Model of Knowledge Management Capabilities. In E -Business and E -Government (ICEE). 2015 International Conference on,1-4, 6-8.

Bose, R. & Sugurmaran, V. (2003). Application of Knowledge Management Technology in Customer Relationship Management. Knowledge and Process Management. Volume 10, Issue 1 January/March 2003  Pages 3–17.

Carrillo, P. 2004. Managing knowledge: lessons from the oil and gas sector. Construction Management and Economics, 22 (6), 631–642.

Chen, L. & Fong, P. (2012). Revealing performance heterogeneity through knowledge management maturity evaluation: a capability-based approach. Expert Systems With Applications, 39(18): 13523-13539.

Christopher M, Jittner U (2000). Developing strategic partnership in the supply chain: A practitioner perspective, European Journal of Purchasing and Supply Chain Management. 6,117-127.

Christopher M, Towill D.R (2002). An integrated model for the design of agile supply chains, International Journal of physical Distribution and logistics.

Collison, C. & Parcell, G. (2004). Learning to Fly: Practical Knowledge Management from Some of the World’s Leading Learning Organization. 2nd ed. Capstone, Brighton.

Coulson-Thomas, C. (2004). The Knowledge Entrepreneurship Challenge: Moving on from Knowledge Sharing to Knowledge Creation and Exploitation. The Learning Organization, 11(1), 84-93.

Davenport, T. Prusak, L. (1998). Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston, MA

Donate, M. & Sanchez de Pablo, J. (2015). The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation. Journal of Business Research, 68(2): 360-370.

Earl, M.J. (1999). Opinion: what is a chief knowledge officer? Sloan Management Review, Vol. 40 No.2, pp.29-38

Gold, A. H. Malhotra, A. & Segars, A. H. (2001). Knowledge Management: An Organizational Capabilities Perspective. Journal of Management Information Systems, 18(1), 185-214.

Greiner, M. E. (2007). A Strategy for Knowledge Management. Journal of Knowledge Management, 11(6), 3-15.

Gunasekaran A, Lai, K.H, Cheng T.C (2008). Responsive supply chain:Acompetitive strategy in a networked economy, Omega.

Hendriks, P. H. J. (2001). Many Rivers to Cross: from ICT to Knowledge Management Systems. Journal of Information Technology, 16, 57-72.

Holweg M (2005). The three dimensions of responsiveness, International Journal of Operations & Production Management. Vol. 25 Iss: 7, pp.603 - 622.

Hsieh, P. Lin, B. & Lin, Ch. (2013). The construction and application of knowledge navigator model: An evaluation of knowledge management maturity. Expert Systems with Applications, 36(2): 4087-4100

Hung, Y.C. Huang, S.M. Lin, Q.P. Tsai, M.L. (2005). Critical factors in adopting a knowledge management system for the pharmaceutical industry. Industrial Management & Data Systems; 105(2), pp.164-83.

Kanapeckiene, L. Kaklauskas, A. & Zavadskas, E.K. (2010) Integrated Knowledge Management Model and System for Construction Projects, Engineering Applications of Artificial Intelligence, (pp1200 - 1215)

Karine ES, Goury ML (2010). Knowledge management in supply chain: An empirical study from France. J. Strategic Info. Sys. In Press, Corrected Proof, Available online 17 December 2010

Lin CT. Chiu H. Tseng Y.H. (2006).Agility evaluation using fuzzy logic, International Journal of Production Economics, 101, pp: 368-353. Lopez-Nicolas, C. & Merono-Cerdan, A. (2014). Strategic knowledge management, innovation and performance. International Journal of Information Management, 31(6): 502-509.

H.S. Beiryaei & M. Jamporazmay (2010) Propose a Framework for Knowledge Management Strategic Planning (KMSSP). Paper presented at the 2010 International Conference On Electronics and Information Engineering (ICEIE), 1–3 August 2010, Kyoto, Japan

Maqsood, T. Finegan, A. Walker, D. 2006. Applying project histories and project learning through knowledge management in an Australian construction company. Learning Organization 13 (1), 80–95.

Moqbel, M. Nevo, S. & Kock, N. (2013). Organizational members’ use of social networking sites and job performance. Information Technology & People, 26 (3): 240 – 264

nonaka, I. Takeuchi, H. (1995). The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, New York, NY

Ogiela, L. (2015). Advanced techniques for knowledge management and access tostrategic information. International Journal of Information Management, 35(2): 154–159

Rhem, A. (2015). Why do Knowledge Management (KM) Programs and Projects Fail? KM institute, 22 Sep (2015), available at: http://www.kminstitute.org/blog/why-do-knowledge-management-km-programs- and-projects-fail

Sharifi H, Ismail HS, Reid1. (2006). Achieving agility in supply chain. through simultaneous"design of' and design. for supply chain, Journal of Manufacturing Technology Management.Vol. 17 No.8: 1078-1098.

Supply Chain Council, (2004). The Supply Chain Operations Reference (SCOR) Model. http: //www.supply-chain.org

Swafford P.M, Ghosh S, Murthy M (2006). The antesedents of supply chain agility of a firm: scale development and model testing, Journal of Operation Management.

Tiwana, A. & Mclean, E. R. (2005). Expertise Integration and Creativity in Information Systems Development, Journal of Management Information Systems, 22(1),13-43.

Turban. E, Mclean. E. (2002).”Information technology for management”, 3 rd ed, John Wiley & Sons. Inc

Van Hoek R.I (2001). Epilogue: moving forward withe agility, International Journal of phisical distribution & Logistics management; 4(31).

Zack, M.H. (2012). Developing a knowledge strategy.The strategic management of intellectual capital and organizational knowledge, Oxford University press.

Zhao, J. Ordonez de Pablos, P. & Qi, Z. (2014). Enterprise knowledge management model based on China’s practice and case study. Computers in Human Behavior, 28(2): 324-330.