چالش‌ها و موانع اجرای طرح‌های جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، گرایش مدیریت سیستم و بهره‌وری، دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه آمار، دانشکده علوم ، دانشگاه اصفهان.

چکیده

 فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای وسیع آن در قرن حاضر آثار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شگرفی را برای سازمان‌ها به همراه داشته است.علاقه‌مندی سازمان‌ها به استفاده از این رویکرد برای رشد و توسعه اقتصادی، آن‌ها را مواجه با چالش‌های جدیدی نموده که نیازمند شناخت عمیق‌تری است. در این مقاله به بررسی چالش‌ها و موانع اجرای طرح‌های جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌ها پرداخته و راهکارهای مؤثری پیشنهاد می‌گردد.نه عامل کلیدی مشکلات سازمانی، عوامل مدیریتی، عوامل فرهنگی- آموزشی، میزان مهارت نیروی انسانی، امنیت، توان بخش خصوصی، اقتصادی- مالی، حمایت دولتی، بستر فنّاورانه در قالب سؤالات پرسشنامه موردسنجش قرار گرفته است.پاسخ‌های دریافتی از صاحب‌نظران با استفاده از روش‌های چندمتغیره مورد تجزیه‌وتحلیل‌های آماری قرار گرفت.در ادامه با استفاده از آزمون تی تک نمونه‌ای هر نه عامل مؤثر شناخته ‌شده‌اند. همچنین بر اساس رتبه‌بندی انجام‌شده با آزمون فریدمن نه عامل به ترتیب ذکرشده در بالا رتبه‌بندی گردیده‌اند. در پایان با بررسی نتایج تحلیل‌های آماری و بررسی سوابق اجرای طرح‌ها در سازمان‌های متفاوت نکات مؤثر در اجرای موفق طرح‌های جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Challenges and Obstacles of Implementing ICT Master Plans in Organizations

نویسندگان [English]

  • Elham Montazeri 1
  • Naser Movahedi’nia 2
  • Hooshang Talebi 3
1  MSc in Industrial Engineering, Management and productivity trends, University of Isfahan.
2  Professor, Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, University of Isfahan.
3 Associate Professor, Department of Statistics, Faculty of Science, University of Isfahan.
چکیده [English]

Information & Communication Technology (ICT) and its vast applications have deeply affected cultural, social, and economic issues of various organizations in recent years. To achieve faster economic growth, some organizations have rushed to deploy ICT; however they have faced new challenges which require more perfect planning. This paper is the challenges and obstacles in running ICT Master Plan (ICT-MP) in an organization, and to offer effective solutions in this regard.In the questionnaires, 9 key factors namely organizational problems, administrational factors, cultural and educational factors, manpower qualification, security, private sector power, financial and economic factors, governmental support, and technological infrastructure are considered. All 9 factors are proved to be effective, based on the received answers and the data analysis done by using t-test and single sampling method. Furthermore, according to the sequencing done by using Fridman test, these 9 factors are ranked in terms of importance and effectiveness. At last, based on the results of data analysis and the background, the effective considerations for successfully running ICT master plans are presented.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • : ICT master plan
  • Enterprise Architecture
  • Strategic planning
  • challenges
  • solutions

افراسیابی، محمدصادق. (1387). توسعه کاربردهای IT حمایت‌های مجازی، راهکارهای واقعی، کنفرانس توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات.

ترک لادانی، بهروز. شیخ زین‌الدین میثم. (1386). بررسی و تحلیل نحوه استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در کشور و ارائه راهکار، پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

تقوی فرد، محمدتقی. وفادار، زهرا. رحیمی، مهدی. آقایی، مجتبی. (1395). تحلیلی بر چرخه انسجام سیاستی در نظام حکمرانی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبایی، سال چهارم. شماره 16. صفحات1تا33.

دلاور، علی. (1385). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران : انتشارات آگاه.

حمید ایجازی, محمد. (۱۳۸۷). پیاده‌سازی طرح جامع فاوا و نقش چارچوب‌های معماری سازمانی، اولین کنفرانس پتروشیمی ایران، تهران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی.

فتح الهی، علی. نیکوفر، حمیدرضا. شمس، فریدون. (1384). چارچوب ملی معماری سازمانی ایران، الگوی تدوین طرح جامع فاوا در سازمان‌ها، دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی.

کمیته معماری اطلاعات. معماری سازمانی اطلاعات. (1384). خلاصه سمینارهای آموزشی، دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی.

معتمدی، احمد. (1387). نقش ICT در برنامه‌های توسعه، نخستین کنفرانس مدیریت و راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران.

منصوری، منصور. (1385). برنامه‌ریزی منابع سازمانی چرا، چه وقت، چگونه، نشر الکترونیکی، تجربیات پیاده‌سازی ERP در شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان.

مندنهال، ولیام. شیفر، ریچارد. آت، لیمان . (1380). مقدمه‌ای بر بررسی‌های نمونه‌ای، ترجمه ناصر ارقامی، ناهید سنجری، ابوالقاسم بزرگ نیا، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. چاپ سوم .

Christensen, D. Walker, D. H. T. (2004). Understanding the role of vision in project success. Project Management Journal. vol35, No 3, pp 39-52.

Erdogmus, N. Esen, M. (2011). An Investigation of the Effects of Technology Readiness on Technology Acceptance in e-HRM. Elsevier. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Volume 24, pp 487–495.

Green, G. c, Hevner A. R. The successful of innovations: guidance for software development organization. (2000) IEEE software. Vol 17, No 6, pp 96-103.

Kotte, mann. Jeffrey, E. Boyer,Wrigh. Kathleen, M. (2009). Human resource development. domains of information technology use, and levels of economic prosperity. Information Technology for Development. Volume 15, Issue 1, pp 32-42.

Lin, Jiun. Sheng Chris, Chang. Hsing,Chi. (2011). The role of technology readiness in self-service technology acceptance. Managing Service Quality. Vol. 21, Iss 4, pp 424 – 444.

Livari, J. Avison, D. Kendall, J. Degross, J. (1993). From a macro innovation theory of is diffusion to a micro innovation theory of IS adoption: an application to CASE adoption. proceedings of IFIPWG8. 2Working Group Information Systems Development: Human, social and Organizational Aspects. Noordwijkehout, The Netherlands. 17-19 May, Degross. North-Holland, pp 295-320.

Love, p. Irahi, z. Li, H. Cheng,E. (2001). Anempric alanalysis of the barriers to implementing e-commerrce in small-medium-sized construction contractors in the state of victoria. Australia. construction innovation, vol 1 no 1, pp 31-41.

Maidique, M. (1980). Entrepreneurs A. champions, and technological innovation, Sloan Management Review, Vol 21, No 2, pp 59.

Peansupap,V. Walker,D. Goldsmith,P. Wilson,A. (2003). Factors influencing information& communication technology diffusion, an Australian study, Joint International Symposium of CIB Working Commissions W55, W65 and W107 Knowledge Construction, Singapore,Vol 2. pp 15-26.

Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovation. 5th ed. New York. NY. The Free press.

Senge, P. Roberts,C. Ross,R. Smith,B. (1999). The Dance of Change: The Challenges of Sustaining Momentum in Learning Organizations. Nicholas Brealey Publishing, London.

Songer, A. D. Young, R. Davis, K. (2001). in Coetzee Gat all. Social architecture for sustainable IT implementation in AEC. paper presented at the IT in Construction in Africa Conference. Mpumalunga. 30 May-1 June.

Stewart, R. Mohamed, s. Marosszeky, M. (2004). An empirical investigation into the link between information technology implementation barriers and coping strategies in the Australian construction industry. journal of construction innovation,vol. 4 ,no 3,pp 155-72.

Tucker, S. Mohamed, S. Ambrose, M. D. (1999). Information Technology Analysis Framework for the Action Peninsula Project. Department of Industry. Science and Resources and CSIRO, Victoria.

Vachara,p. Derek, H. (2006). information & communication technology (ICT) implamantion constraint"s. journal:engineeringconstructionandarchitectural management, vol 13,no 4,pp 364-379.

Vachara, p. Derek, w. (2005). Factors affecting ICT diffusion. journal: engineeringconstruction and architectural management. vol 12, no 1, pp 21-37.

Wolfe, R. A. (1994). Organizational innovation: review, critique and suggested research, Journal of Management Studies. Vol. 31, No. 3, pp 405.

Yetton, P. W. Johnston, K. D,Craig,J. F. (1994). Computer-aided architects: a case study of IT and strategic change. Sloan Management Review. vol 35, No 4,pp 57-67.

افراسیابی، محمدصادق. (1387). توسعه کاربردهای IT حمایت‌های مجازی، راهکارهای واقعی، کنفرانس توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات.

ترک لادانی، بهروز. شیخ زین‌الدین میثم. (1386). بررسی و تحلیل نحوه استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در کشور و ارائه راهکار، پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

تقوی فرد، محمدتقی. وفادار، زهرا. رحیمی، مهدی. آقایی، مجتبی. (1395). تحلیلی بر چرخه انسجام سیاستی در نظام حکمرانی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبایی، سال چهارم. شماره 16. صفحات1تا33.

دلاور، علی. (1385). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران : انتشارات آگاه.

حمید ایجازی, محمد. (۱۳۸۷). پیاده‌سازی طرح جامع فاوا و نقش چارچوب‌های معماری سازمانی، اولین کنفرانس پتروشیمی ایران، تهران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی.

فتح الهی، علی. نیکوفر، حمیدرضا. شمس، فریدون. (1384). چارچوب ملی معماری سازمانی ایران، الگوی تدوین طرح جامع فاوا در سازمان‌ها، دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی.

کمیته معماری اطلاعات. معماری سازمانی اطلاعات. (1384). خلاصه سمینارهای آموزشی، دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی.

معتمدی، احمد. (1387). نقش ICT در برنامه‌های توسعه، نخستین کنفرانس مدیریت و راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران.

منصوری، منصور. (1385). برنامه‌ریزی منابع سازمانی چرا، چه وقت، چگونه، نشر الکترونیکی، تجربیات پیاده‌سازی ERP در شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان.

مندنهال، ولیام. شیفر، ریچارد. آت، لیمان . (1380). مقدمه‌ای بر بررسی‌های نمونه‌ای، ترجمه ناصر ارقامی، ناهید سنجری، ابوالقاسم بزرگ نیا، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. چاپ سوم .

Christensen, D. Walker, D. H. T. (2004). Understanding the role of vision in project success. Project Management Journal. vol35, No 3, pp 39-52.

Erdogmus, N. Esen, M. (2011). An Investigation of the Effects of Technology Readiness on Technology Acceptance in e-HRM. Elsevier. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Volume 24, pp 487–495.

Green, G. c, Hevner A. R. The successful of innovations: guidance for software development organization. (2000) IEEE software. Vol 17, No 6, pp 96-103.

Kotte, mann. Jeffrey, E. Boyer,Wrigh. Kathleen, M. (2009). Human resource development. domains of information technology use, and levels of economic prosperity. Information Technology for Development. Volume 15, Issue 1, pp 32-42.

Lin, Jiun. Sheng Chris, Chang. Hsing,Chi. (2011). The role of technology readiness in self-service technology acceptance. Managing Service Quality. Vol. 21, Iss 4, pp 424 – 444.

Livari, J. Avison, D. Kendall, J. Degross, J. (1993). From a macro innovation theory of is diffusion to a micro innovation theory of IS adoption: an application to CASE adoption. proceedings of IFIPWG8. 2Working Group Information Systems Development: Human, social and Organizational Aspects. Noordwijkehout, The Netherlands. 17-19 May, Degross. North-Holland, pp 295-320.

Love, p. Irahi, z. Li, H. Cheng,E. (2001). Anempric alanalysis of the barriers to implementing e-commerrce in small-medium-sized construction contractors in the state of victoria. Australia. construction innovation, vol 1 no 1, pp 31-41.

Maidique, M. (1980). Entrepreneurs A. champions, and technological innovation, Sloan Management Review, Vol 21, No 2, pp 59.

Peansupap,V. Walker,D. Goldsmith,P. Wilson,A. (2003). Factors influencing information& communication technology diffusion, an Australian study, Joint International Symposium of CIB Working Commissions W55, W65 and W107 Knowledge Construction, Singapore,Vol 2. pp 15-26.

Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovation. 5th ed. New York. NY. The Free press.

Senge, P. Roberts,C. Ross,R. Smith,B. (1999). The Dance of Change: The Challenges of Sustaining Momentum in Learning Organizations. Nicholas Brealey Publishing, London.

Songer, A. D. Young, R. Davis, K. (2001). in Coetzee Gat all. Social architecture for sustainable IT implementation in AEC. paper presented at the IT in Construction in Africa Conference. Mpumalunga. 30 May-1 June.

Stewart, R. Mohamed, s. Marosszeky, M. (2004). An empirical investigation into the link between information technology implementation barriers and coping strategies in the Australian construction industry. journal of construction innovation,vol. 4 ,no 3,pp 155-72.

Tucker, S. Mohamed, S. Ambrose, M. D. (1999). Information Technology Analysis Framework for the Action Peninsula Project. Department of Industry. Science and Resources and CSIRO, Victoria.

Vachara,p. Derek, H. (2006). information & communication technology (ICT) implamantion constraint"s. journal:engineeringconstructionandarchitectural management, vol 13,no 4,pp 364-379.

Vachara, p. Derek, w. (2005). Factors affecting ICT diffusion. journal: engineeringconstruction and architectural management. vol 12, no 1, pp 21-37.

Wolfe, R. A. (1994). Organizational innovation: review, critique and suggested research, Journal of Management Studies. Vol. 31, No. 3, pp 405.

Yetton, P. W. Johnston, K. D,Craig,J. F. (1994). Computer-aided architects: a case study of IT and strategic change. Sloan Management Review. vol 35, No 4,pp 57-67.