تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آلودگی‌های زیست‌محیطی در کشورهای D8

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران.(نویسنده مسئول)؛ Hamidrezaarbab@gmail.com

2 کارشناسی ارشد، اقتصاد محیط‌زیست، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران

چکیده

 
امروزه مسئله فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در کاهش آلاینده­های هوا از مباحث مهم در اقتصاد محیط­زیست است که طی سال‌های اخیر، ابعاد مختلف زندگی انسان را متأثر نموده است. فرضیه اصلی پژوهش این است که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می­تواند به بهبود کیفیت محیط­زیست و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی کمک کند؛ اما قابل‌مشاهده بودن این اثر در کشورهای مختلف با سطوح متفاوت ازنظر توسعه­یافتگی نیازمند مطالعات موردی است. در مقاله حاضر، پس از بررسی مبانی نظری و استخراج مدل مربوطه با استفاده از روش داده­های تلفیقی و آزمون F، به برآورد اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آلودگی­های زیست­محیطی در کشورهای D8 ازجمله ایران برای دوره زمانی 2014-1994 پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که با افزایش تولید ناخالص داخلی، آلودگی افزایش می­یابد. هم­چنین رابطه معنی­داری میان فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش آلودگی هوا به­دست آمده است. مثبت بودن ضریب لگاریتم سرانه تولید ناخالص داخلی، نشان از افزایش آلودگی به ازای افزایش تولید ناخالص داخلی دارد. به‌عبارت‌دیگر آلودگی به ازای افزایش درآمد روند صعودی داشته است. این ضریب برای کشورهای D8 برابر 1.927 برآورد شده است. بنابراین می­توان گفت که گسترش فعالیت فناوری اطلاعات و ارتباطات جدا از تبعات مطلوب در حوزه اقتصاد، می­تواند تبعات محیط­زیستی مناسبی را نیز به همراه داشته باشد.
امروزه مسئله فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در کاهش آلاینده­های هوا از مباحث مهم در اقتصاد محیط­زیست است که طی سال‌های اخیر، ابعاد مختلف زندگی انسان را متأثر نموده است. فرضیه اصلی پژوهش این است که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می­تواند به بهبود کیفیت محیط­زیست و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی کمک کند؛ اما قابل‌مشاهده بودن این اثر در کشورهای مختلف با سطوح متفاوت ازنظر توسعه­یافتگی نیازمند مطالعات موردی است. در مقاله حاضر، پس از بررسی مبانی نظری و استخراج مدل مربوطه با استفاده از روش داده­های تلفیقی و آزمون F، به برآورد اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آلودگی­های زیست­محیطی در کشورهای D8 ازجمله ایران برای دوره زمانی 2014-1994 پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که با افزایش تولید ناخالص داخلی، آلودگی افزایش می­یابد. هم­چنین رابطه معنی­داری میان فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش آلودگی هوا به­دست آمده است. مثبت بودن ضریب لگاریتم سرانه تولید ناخالص داخلی، نشان از افزایش آلودگی به ازای افزایش تولید ناخالص داخلی دارد. به‌عبارت‌دیگر آلودگی به ازای افزایش درآمد روند صعودی داشته است. این ضریب برای کشورهای D8 برابر 1.927 برآورد شده است. بنابراین می­توان گفت که گسترش فعالیت فناوری اطلاعات و ارتباطات جدا از تبعات مطلوب در حوزه اقتصاد، می­تواند تبعات محیط­زیستی مناسبی را نیز به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of Information and Communication Technologies on Environmental Pollution in D8 Countries

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Arbab 1
  • Esmaeil Shabani 2
1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran.(Corrsponding Author); Hamidrezaarbab@gmail.com
2  MSc, Environmental Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran
چکیده [English]

Nowadays the term of information and communication technology with its role in reduction and elimination of air pollution is concerned as a critical objective environment and environmental economy that seriously influenced on various aspects and dimensions of human life during recent years. the main hypothesis  states that Applying information and communication technology can help to achieve improvement in quality of environment and reduce environmental pollution but observation, evaluation, assessment along with analysis to clarify the measure and intensity of influences on the environment indifferent countries with various levels of development needs to have case study on this issue. The present paper has been compiled after theorical basis investigation and exploiting related module using method of panel data and F test in order to obtain estimates and values of impression of information and communication technology on environmental pollutions in D8 countries including iran during the period of 1994 – 2014. The results showed that by increasing of GDP the rate of pollution raises accordingly. Besides a mean relation between information and communication technology and reduction of air pollution has been obtained as well. Positive feature of the GDP per capita coafficiency logarithm presents the trace of increasing air pollution in lieu of GDP. Another words, the amount of pollution has risen in lieu of per capita income. This coefficient is estimated 1.927 in D8 countries. Thus it can be explained that developing and improving information and communication technology apart from positive subordinated results and achievements in the field of economy call hold proper and desired and optimistic environmental endeavors as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and Communication Technology
  • Pollution
  • Environmental
  • Panel Data

 

راجرپرمن یوما ترجمه حمیدرضا ارباب. اقتصاد محیط­زیست و منابع طبیعی، چاپ چهارم، سال 1394

اصغرپور، ح.؛ موسوی، س. 1388. آزمون فرضیه زیست‌محیطی کوزنتس: کاربرد تکنیک هم جمعی تلفیقی، فصلنامه علوم اقتصاد، سال اول، شماره سوم.

پژویان،ج.؛ مرادحاصل، ن. 1386. بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی،‌ سال هفتم، شماره 4.

پورکاظمی، م. ح.؛ ابراهیمی، ا. 1387. بررسی منحنی کوزنتس زیست‌محیطی در خاورمیانه، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 34.

طیبی، س. ک.؛ جباری، ا.؛ شاطری، م. ر.؛ کوچک‌زاده، م. 1386. بررسی میزان تأثیر اینترنت بر جریان صادرات (مطالعه تجربی هشت کشور منتخب عضو اتحاد «آسه آن + 3» و ایران)، پژوهش‌های اقتصادی ایران، 9(33).

کمیجانی، ا.؛ محمودزاده، م. 1387. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی ایران (رهیافت حسابداری رشد). پژوهشنامه اقتصادی.

محمودزاده، م.؛ اسدی، ف. 1386. اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 43.

Erdmann, L.; Hilty, L.; Goodman, J. & Arnfalk, P. 2004. The future impact of ICTs on environmental sustainability, European Commission.

Grossman, G. M. & Krueger, A. G. 1991. Environmental impacts of a North American Free Trade Agreement, National Bureau Of Economic Resaerch, NBER Working paper, 3914.

Jipp, A. 1963. Wealth of nations and telephone density, Telecommunications Journal.

Jorgenson, D. W. & Stiroh, K. J. 2000. Raising the Speed Limit: US Economic Growth in the Information Age, Brookings Papers on Economic Activity.              

Kenny, C. 2005. Reforming the posts: Abandonning the monopoly-supported postal universal service obligation in developing countries. AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies. Related Publication 05-17.

Kuzents, S. S. 1955. Economic Growth and Income Inequality, American Economic Review, 45.

 OECD(2001), “Impacts of Information and Communication Technologies on Environmental Sustainability: Speculations And Evidence” , Report to the OECD.

Panayotou, T.; Peterson, A. & Sachs, J. 2000. Is environmental Kuznets curve driven by structural change? What extended time series may imply for developing countries, CAER II Discussion Paper no. 80, Harvard Institute for International Development, Cambridge, MA.

 Plepys, A. 2002. The grey side of ICT. Environmental Impact Assessment Review .22.

 World Information Technology Services Alliance, (2014), “Digital Planet 2014”, WITSA.

 World Development Indicators CD-Rom, WDI 2008

 Yasuda, Yutaka. Mori, Shunsuke. (2009). Helping in the Fight against Global Warming with ICT, KDDI CSR Report.