مطالعه نقش مدیریت اطلاعات و به اشتراک‌گذاری آن در زنجیره تأمین

نویسندگان

1 مدرس، عضو گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور.(نویسنده مسئول)؛

2 عضو هیات علمی، دانشگاه پیام نور.

چکیده

 
پژوهش حاضر به مطالعه اهمیت نقش مدیریت اطلاعات و به اشتراک‌گذاری آن میان شرکای زنجیره تأمین یک کالا یا خدمت می‌پردازد. وجود اطلاعات مؤثر و به اشتراک‌گذاری آن میان شرکای زنجیره تأمین، سازمان­ها را قادر به هماهنگی با تغییراتی که در تقاضاهای مشتریان به وجود می­آید می­کند. در این پژوهش نقش مدیریت اطلاعات و به اشتراک‌گذاری آن در زنجیره تأمین مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج به‌دست‌آمده نشان­دهنده این مطلب بود که به اشتراک‌گذاری اطلاعات موجب افزایش هماهنگی و همکاری شرکای زنجیره تأمین می­شود که درنتیجه شرکا بهتر می­توانند روابطشان با یکدیگر را مدیریت کنند، از طرف دیگر به اشتراک‌گذاری اطلاعات موجب می­شود سازمان­ها منافعی را به دست آورند که هرکدام به‌تنهایی و بدون استفاده از اطلاعات دیگر سازمان­ها قادر به‌ دست آوردن آن‌ها نیستند. جامعه آماری پژوهش شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی استان کرمانشاه است که با استفاده از نمونه­گیری تصادفی میان مدیران و کارکنان آن‌ها پرسشنامه توزیع شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات توسط نرم‏افزار SMART-PLS و با استفاده از آماره آزمون t و ضرایب مسیر (β)، نشان داد که فرضیات تحقیق مورد تائید قرار گرفتند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Role of Information Management and sharing it in Supply Chain

نویسندگان [English]

  • sara mansoury 1
  • Kamran Nazari 2
1 Lecturer,Member of Business Management, Payame Noor University. (Corresponding Author); smbusinessmanagement@gmail.com
2 Faculty Member, Payame Noor University.
چکیده [English]

 
The present study examines the important role of management and information sharing among supply chain partners of product or service. The existence of effective information and sharing this information with other partners in the supply chain of a product greatly helps organizations to be able to coordinate and adapt themselves with these changes in customers’ needs and demands. In this study the role of information management and sharing it in the supply chain is studied. The statistic population of this study is national company of oil products distribution of Kermanshah province. By using Random sampling questionnaire has been distributed among managers and staff. To test the hypothesis that presented in this study using SPSS and AMOS Softwares and appropriate statistical methods to analyze information. The results showed that information sharing among the members of the supply chain which will cause the supply chain partner’s coordination and solidarity. Consequently٫ the partners can manage their relationships better and information sharing among the members of the supply chain will also provide business benefits for them. These factors٫ in turn٫ will lead to better performance of the supply chain and increase the customer satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Management
  • Information Sharing
  • Supply Chain
Barlow A, Lee F.(2005). “Online value network linkages: integration, information”.   

2.Sun S, Yen J .(2005). " Information supply chain: A unified framework for information-  sharing". ISI. LNCS 3495, pp. 422- 428.

3. Ofek E., Sarvary M. (2001). "Leveraging the customer base: creating     

competitive advantage through knowledge".

4.Bowersox D, Closs D & Stank T. (2000). “ Ten mega-trends that will revolutionize supply chain logistics”. Journal of Business Logistics 21(2): 1–16.

5.Huang GQ, Lau JSK, Mak KL. (2003). “ The Impacts Of Sharing Production Information On Supply Chain Dynamics". International Journal of Production Research; 41(7):1483-517.

6.Lambert DM. (2008). “ Supply Chain Management Processes, Partnerships, Performance". 3rd Edition.

7.Lin H-F. (2007).  “Knowledge sharing and firm innovation capability: an empirical study". International Journal of Manpower, 28(3/4): 315 – 32.

8.Yu M-M, Ting S-C, Chen M-C. (2010). " Evaluating the cross-efficiency of information sharing in supply chains" . Expert Systems with Applications; 37: 2891-7.

9.Zhou H, Benton WC.(2007). "Supply Chain Practice and Information Sharing". Journal of Operations Managements; 25:1348-65.

10.Li S, Lin B. (2006).  “Accessing information sharing and information quality in supply chain management". Decision Support Systems; 42:1641-56.

11.Chandra C, Grabis J, Tumanyan A. (2007). “Problem taxonomy: a step towards effective information sharing in supply chain management". International Journal of Production Research; 45(11):2507-44.

12.Lee HL, So KC, Tang CS. (2000). “The value of information sharing in a two-level supply chain". Management Science; 46(5): 626–43.

13. Erin M. Mitchell, Jamison V. Kovach(2015). “Improving supply chain information sharing using Design for SixSigma". Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa; IEDEE-67; No. of Pages 8.

14. Madlberger, M. (2009). What drives firms to engage in interorganizationalinformation sharing in supply chain management? International Journal of e-Collaboration, 5(2), 18–42.

15.Fiala, P.(2005). “Information sharing in supply chains". Omega 33 (5), 419–423.

16. Mesmer-Magnus, J. R., & DeChurch, L. A. (2009). Information sharing and team per-formance: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 94(2), 535–546.

17.Arshinder KA, Deshmukh SG. (2008). “ Supply chain coordination: Perspectives, empirical studies and research directions”. International Journal of Production Economics;115:316-35.

18.Li J, Sikora R, Shaw MJ, Woo TG. (2006). “ A strategic analysis of inter organizational information sharing". Decision Support Systems; 42:251-66.

19.Sezen, B.(2008). " Relative effects of design, integration and information sharing on supply chain performance". Supply Chain Management: An International Journal 13 (3), 233–240.

20.Flynn BB, Huo B, Zhao X.(2010). “ The impact of supply chain integration on performance: a contingency and configuration approach". Journal of Opera tions Management;28:58–71.

21.Ding H, Guo B, Liu Z. (2005). “Information sharing and profit allotment based on supply chain cooperation". International Journal of Production Economics forthcoming.

22.Hult G.T., Ketchen D.J, Slater S.F. (2004). “  Information processing, knowledge development, and strategic supply chain performance". Academy of Management Journal 47 (2.), pp. 243–253.

23. Raj Agnihotri a, Rebecca Dingus b, Michael Y. Hu c, Michael T. Krush(2014). “Social media: Influencing customer satisfaction in B2B sales". Industrial Marketing Management; IMM-07259; No of Pages 9.

24. Tian Li, Hongtao Zhang(2014). “Information sharing  in a supply chain with a make-to-stock manufacturer". Omega; 50: 115–125.

25. InduShobha Chengalur-Smith, Peter Duchessi, J. Ramon Gil-Garcia. (2012). Information sharing and business systems leveraging in supply chains: An empirical investigation of one web-based application. Journal of Information & management; 49: 58–67.

26. Hall, D. C., & Saygin, C. (2012). Impact of information sharing  on supply chain performance. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 58(1–4),397–409