مدل آمادگی تغییر سازمانی جهت پیاده‌سازی فرآیندهای کسب‌وکار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1  استادیار، دانشکده مدیریت، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم

2 کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم.

3 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران.

چکیده

اغلب سازمان‌ها در محیطی کار می‌کنند که در آن، کسب‌و‌کار موردنظر در معرض تغییرات اجتناب‌ناپذیر است؛ بنابراین سازمان‌ها به‌منظور حفظ مزیت رقابتی مستلزم هستند که فرایندهای کسب‌وکار خود را به‌طور مداوم با تغییرات موردنظر وفق دهند. ماهیت مخاطره انگیز مدیریت فرایند کسب‌وکار یک بررسی دقیق از عوامل کلیدی و شکست را ایجاب می‌کند. ازاین‌رو مهم‌ترین هدف پژوهش پیش رو ارائه مدل مدیریت تغییر جهت اجرای مدیریت فرایند کسب‌وکار است. به این منظور از رویکرد ترکیبی دیمتل و ANP فازی استفاده می‌شود. روش به ‌‌کار گرفته شده در این پژوهش ازنظر هدف، توسعه‌ای‌ کاربردی بوده و بر مبنای ماهیت و روش در گروه توصیفی دسته‌بندی می‌شود. همچنین بر مبنای نوع داده‌ها، می‌توان آن را پیمایشی‌ دانست. در گام اول با بررسی‌های جامع کتابخانه‌ای و ارزیابی نتایج مطالعات، عوامل مدیریت تغییر مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت فرآیند کسب‌وکار، شناسایی و استخراج گردید. در گام بعد، به‌منظور غربال‌سازی متغیرهای شناسایی‌شده از تکنیک دلفی فازی استفاده شد و در ادامه، با نظرسنجی خبرگان حوزه مدیریت تغییر و تحول، زیر عامل‌های کلیدی در بین 7 عامل اصلی دسته‌بندی شد. در مرحله بعدی، روابط درونی بین عوامل اصلی با استفاده از روش دیمتل فازی محاسبه شد. سپس دیمتل و ANP فازی ترکیب ‌شده و به‌منظور وزن دهی عوامل و رتبه‌بندی آن‌ها از روش ANP فازی استفاده شد. از نتایج مهم تحقیق شناسایی عوامل علی و اولویت‌بندی عوامل مدیریت تغییر مؤثر در اجرای مدیریت فرآیند کسب‌وکار در سازمان‌ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Organizational Change Readiness Model to Implement Business Processes

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Yazdani 1
  • Niloofar Jalali 2
  • Bahram i Moazeni 3
1 Assistant Professor, Human resources management, Faculty of Management and Accounting, University of Tehran, Tehran
2 Masters, information systems Management, Faculty of Management and Accounting, University of Tehran College of Farabi, Qom.
3 Ph.D. student, Human resources management, Faculty of Management, kharazmi University, Tehran
چکیده [English]

Most of organizations are working in an environment in which, their business is exposed to inevitable changes. So, these organizations need to adapt their business processes according to the changes constantly, to maintain their competitive advantages. The risky nature of business process management requires a careful examination of key factors and failure causes.  Therefore, the main goal of the current research is to provide a change management model for implementing business process management.  To reach to the goal, the combination of Dematel and Fuzzy ANP methods are used. The method used in this research is applied-developmental in terms of purpose and descriptive in terms of analysis. Also, based on the type of data, it can be considered as a survey. In the first step, through comprehensive literature review the effective management factors affecting the implementation of business process management were identified and extracted. In the next step, Fuzzy Delphi technique was used to screen the identified variables. Subsequently, with a survey of experts in the field of change management, key factors were grouped into 7 main factors. In the next step, the internal relations between the main factors were calculated using Dematel method. Then, Dematel and Fuzzy ANP were combined to calculate the weights and rank the factors. Identifying the causal factors and prioritizing the effective change management factors in implementing business process management in organizations is one of the important results of the research

کلیدواژه‌ها [English]

  • Change Management
  • Business Process
  • Business Process Management

آذر، عادل ؛ فرجی، حجت (1381)، علم مدیریت فازی ؛ مرکز مطالعات و بهره وری ایـران، انتـشارات اجتماع.

اندام، رضا؛ خاچیان،آلیس؛ عسگری، مرتضی (1394)، عوامل موثر بر مدیریت تغییر در دانشکده‌های تربیت بدنی، دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10)، 7-20.

حافظ نیا، محمدرضا (1395)،  مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت.

حسن پور، حسنعلی؛ جهانشاهی، حسن؛ احمدی قواقی، مسعود (1391)، تصمیم‌گیری چند معیاره فازی در پیاده سازی مدیریت دانش، دو فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال چهارم، شماره 1. 137-163.

دهقانی فیروزآبادی، سید جلال؛ بغیری، علی (1393)، شناسایی عوامل کلیدی جنگ داخلی در خاورمیانه عربی با استفاده از روش دلفی فازی، فصلنامه آفاق امنیت، سال هفتم، شماره بیست و چهارم، 151-178.

روحانی، سعید؛ زارع رواسان، احد؛ دیلمی، هما(1394)، عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار، مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، شماره 12، 53- 76.

زبردست، اسفندیار (1389)، کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP) در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، شماره 41، 79-90.

سلیمانی، ملیکا (1384)، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در استقرار سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار (BPMS)و رتبه بندی عوامل به روش ANP فازی (موردمطالعه، شرکت گلرنگ)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی، دانشکده مدیریت وحسابداری.

صلصالی، مهرنوش؛ پرویزی، سرور؛ ادیب حاج باقری، محسن (1382)، روش های تحقیق کیفی، تهران: انتشارات بشری.

عالم تبریز، اکبر؛ شایسته، رویا (1390)، ارزیابی و اولویت بندی برون سپاری فرآیندهای کاری مالیات ستانی در سازمان امور مالیاتی با رویکرد TOPSIS فازی، پژوهشنامهمالیات، دوره 58، شماره 10. 189- 220.

عطائی، محمد(1389)، تصمیم گیری چندمعیاره، انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود.

فکور ثقیه، امیرمحمد؛ الفت، لعیا؛ فیضی، کامران؛  امیری، مقصود (1393)، مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تأمین برای رقابت‌پذیری در شرکت­های خودروسازی ایران،مدیریتتولیدو عملیات، دوره 5، شماره 8. 143- 164.

کلهری، آویشن؛ حاجی حیدری، نسترن (1391)، شناسایی و بررسی عوامل مؤثر در آمادگی پیاده‌سازی مدیریت فرآیندهای کسب ‌وکار. فصلنامه علمی - پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه، ۲۵ (۲)، ۱۴۹-۱۷۷.

محقر، علی؛ بزاز زاده، سید حجت؛ اقبال، رویا (1396)، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تبلیغات اینترنتی در بازار ایران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه فازی (مطالعه موردی: صنعت پوشاک)، پژوهش‌های نوین در تصمیم‌گیری، دوره 2، شماره 1. 149-177.

میرزایی اهرنجانی، حسن؛ پور عزت، علی اصغر؛ سعدآبادی، علی اصغر (1392)، مدیریت توسعه روستا؛ گذار به سوی روستای الکترونیک، تهران:  انتشارات میدانچی.

Abdolvand, N., Albadvi, A., & Ferdowsi, Z. (2008). Assessing readiness for business process reengineering. Business Process Management Journal14(4), 497-511.

 

Adcroft, A., Willis, R., & Hurst, J. (2008). A new model for managing change: the holistic view. Journal of Business strategy29(1), 40-45.

 

Al-Haddad, S., & Kotnour, T. (2015). Integrating the organizational change literature: a model for successful change. Journal of Organizational Change Management28(2), 234-262.

 

Bai, C., & Sarkis, J. (2013). A grey-based DEMATEL model for evaluating business process management critical success factors. International Journal of Production Economics146(1), 281-292.

 

Bandara, W., Alibabaei, A., & Aghdasi, M. (2009, September). Means of achieving business process management success factors. In Proceedings of the 4th Mediterranean conference on information systems. Department of Management Science & Technology, Athens University of Economics and Business.

 

Benato, F., Colletti, E., Skobo, T., Moro, E., Colombo, L., Argenton, F., & Dalla Valle, L. (2014). A living biosensor model to dynamically trace glucocorticoid transcriptional activity during development and adult life in zebrafish. Molecular and cellular endocrinology392(1-2), 60-72.

 

Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics. Information, Communication & Society15(5), 739-768.

 

Bititci, U. S., Ackermann, F., Ates, A., Davies, J., Garengo, P., Gibb, S. & Shafti, F. (2011). Managerial processes: business process that sustain performance. International Journal of Operations & Production Management31(8), 851-891.

 

Bititci, U. S. (2007). An executive's guide to business transformation. Business Strategy Series8(3), 203-213.

 

Boonstra, A. (2006). Interpreting an ERP-implementation project from a stakeholder perspective. International Journal of Project Management24(1), 38-52.

 

Brown, D. R., Rose, D., & Gordon, R. (2016). De-commoditizing change management: A call for the re-positioning of change management on IT projects. Journal of Organizational Change Management, 29(5), 793-803.

 

 Burke, R. R. (2002). Technology and the customer interface: what consumers want in the physical and virtual store? Journal of the academy of Marketing Science30(4), 411-432.

 

Chang, B., Chang, C. W., & Wu, C. H. (2011). Fuzzy DEMATEL method for developing supplier selection criteria. Expert systems with Applications38(3), 1850-1858.

 

Chang, J. F. (2006). Business Process Management Systems: Strategy and Implementation, Auerbach Publication. ISBN 0-8493-210-X.

 

Cheng, C. H., & Lin, Y. (2002). Evaluating the best main battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation. European journal of operational research142(1), 174-186.

 

Chrusciel, D., & Field, D. W. (2006). Success factors in dealing with significant change in an organization. Business Process Management Journal12(4), 503-516.

 

Davenport, T. H. (2005). The coming commoditization of processes. Harvard business review83(6), 100-108.

 

García-Melón, M., Ferrís-Oñate, J., Aznar-Bellver, J., Aragonés-Beltrán, P., & Poveda-Bautista, R. (2008). Farmland appraisal based on the analytic network process. Journal of Global Optimization42(2), 143-155.

 

Ghurchian, Nader (1994), The First International Terminology of Curriculum as Referential Dictionary, Tehran: The Institute for Research and Planning in Higher Education.

 

Gioia, D. A., Patvardhan, S. D., Hamilton, A. L., & Corley, K. G. (2013). Organizational identity formation and change. Academy of Management Annals7(1), 123-193.

 

Griffith‐Cooper, B., & King, K. (2007). The partnership between project management and organizational change: integrating change management with change leadership. Performance Improvement, 46(1), 14-20.

 

Gumus, A. T. (2009). Evaluation of hazardous waste transportation firms by using a two step fuzzy-AHP and TOPSIS methodology. Expert systems with applications36(2), 4067-4074.

 

Habibi, A., Jahantigh, F. F., & Sarafrazi, A. (2015). Fuzzy Delphi Technique for Forecasting and Screening Items. Asian Journal of Research in Business Economics and Management5(2), 130-143.

 

Hanafizadeh, P., & Osouli, E. (2011). Process selection in re-engineering by measuring degree of change. Business Process Management Journal17(2), 284-310.

 

Inês Dallavalle de Pádua, S., Mascarenhas Hornos da Costa, J., Segatto, M., Aparecido de Souza Júnior, M., & José Chiappetta Jabbour, C. (2014). BPM for change management: two process diagnosis techniques. Business Process Management Journal20(2), 247-271.

 

Jharkharia, S., & Shankar, R. (2007). Selection of logistics service provider: An analytic network process (ANP) approach. Omega35(3), 274-289.

 

Kujansivu, P., & Lönnqvist, A. (2008). Business process management as a tool for intellectual capital management. Knowledge and Process Management15(3), 159-169.

 

Lalonde, C. (2011). Managing crises through organisational development: a conceptual framework. Disasters35(2), 443-464.

 

Law, C. C., & Ngai, E. W. (2007). An investigation of the relationships between organizational factors, business process improvement, and ERP success. Benchmarking: An international journal14(3), 387-406.

 

Lederer Antonucci, Y., & Goeke, R. J. (2011). Identification of appropriate responsibilities and positions for business process management success: Seeking a valid and reliable framework. Business process management Journal17(1), 127-146.

 

Lee, S., & Ahn, H. (2008). Assessment of process improvement from organizational change. Information & management45(5), 270-280.

 

Lee, W. S.; Huang, A. Y.; Chang, Y. Y. & Cheng, C. M. (2011). Analysis of Decision Making Factors for Equity Investment by DEMATEL and Analytic Network Process, Expert Systems with Applications, No.38.

 

Lehnert, M., Linhart, A., & Roeglinger, M. (2017). Exploring the intersection of business process improvement and BPM capability development: A research agenda. Business Process Management Journal23(2), 275-292.

 

Lu, M. T., Tzeng, G. H., & Tang, L. L. (2013). Environmental strategic orientations for improving green innovation performance in fuzzy environment-Using new fuzzy hybrid MCDM model. International Journal of Fuzzy Systems15(3).

 

Margolis, P. A., DeWalt, D. A., Simon, J. E., Horowitz, S., Scoville, R., Kahn, N, & Miles, P. (2010). Designing a large‐scale multilevel improvement initiative: The improving performance in practice program. Journal of Continuing Education in the Health Professions30(3), 187-196.

 

Moore, C. (2011), “The path to business process transformation”, KM World, Vol. 20 No. 5, pp. 6-7.

 

Nadarajah, D., & Syed A. Kadir, S. L. (2016). Measuring Business Process Management using business process orientation and process improvement initiatives. Business Process Management Journal22(6), 1069-1078.

 

Nazari, A., Salarirad, M. M., & Bazzazi, A. A. (2012). Landfill site selection by decision-making tools based on fuzzy multi-attribute decision-making method. Environmental Earth Sciences65(6), 1631-1642.

 

Neubauer, T. (2009). An empirical study about the status of business process management. Business Process Management Journal15(2), 166-183.

 

Rachele, J. S. (2012). The Diversity Quality Cycle: driving culture change through innovative governance. AI & society27(3), 399-416.

 

Ravesteyn, P., & Jansen, S. (2009). A situational implementation method for business process management systems. AMCIS 2009 Proceedings, 632.

 

Rhee, M., & Mehra, S. (2006). Aligning operations, marketing, and competitive strategies to enhance performance: An empirical test in the retail banking industry. Omega34(5), 505-515.

 

Saaty, T. L. (1999, August). Fundamentals of the analytic network process. In Proceedings of the 5th international symposium on the analytic hierarchy process, pp. 12-14.

 

Santos, H. M., Alves, C. F., Valenca, G. L., Santana, A. F. (2012). Critical Success Factors of BPM Initiatives in Brazilian Public organizations. 19 IBIMA Conference, Barcelona, Spain 12-13 Nov.

 

Saskia Bayerl, P., Jacobs, G., Denef, S., van den Berg, R. J., Kaptein, N., Birdi, K & Horton, K. (2013). The role of macro context for the link between technological and organizational change. Journal of organizational change management26(5), 793-810.

 

Schmiedel, T., vom Brocke, J., & Recker, J. (2013). Which cultural values matter to business process management? Results from a global Delphi study. Business Process Management Journal19(2), 292-317.

 

Seethamraju, R. (2012). Business process management: a missing link in business education. Business Process Management Journal18(3), 532-547.

 

Seethamraju, R., & Marjanovic, O. (2009). Role of process knowledge in business process improvement methodology: a case study. Business Process Management Journal15(6), 920-936.

 

Sikdar, A., & Payyazhi, J. (2014). A process model of managing organizational change during business process redesign. Business Process Management Journal20(6), 971-998.

 

Spanyi, A. (2003), BPM is a Team Sport, Anclote Press, Tampa, FL.

 

Sumrit, D., & Anuntavoranich, P. (2013). Using DEMATEL method to analyze the causal relations on technological innovation capability evaluation factors in Thai technology-based firms. International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies4(2), 81-103.

 

Terziovski, M., Fitzpatrick, P., & O’Neill, P. (2003). Successful predictors of business process reengineering (BPR) in financial services. International Journal of Production Economics84(1), 35-50.

 

Tzeng, G. H., Chiang, C. H., & Li, C. W. (2007). Evaluating intertwined effects in e-learning programs: A novel hybrid MCDM model based on factor analysis and DEMATEL. Expert systems with Applications32(4), 1028-1044.

 

Tseng, M. L. (2009). Using the extension of DEMATEL to integrate hotel service quality perceptions into a cause–effect model in uncertainty. Expert systems with applications36(5), 9015-9023.

 

Van der Aalst, W. M. (2013). Business process management: a comprehensive survey. ISRN Software Engineering2013.

 

Van Looy, A. (2014). Business process maturity: A comparative study on a sample of business process maturity models. Springer Science & Business Media.

 

Weiner, B. J. (2009). A theory of organizational readiness for change. Implementation science4(1), 67.

 

Weske, M. (2007). Business Process Management”, Springer-Verlag Berlin Implementation.24 December.

 

Wu, W. W. (2012). Segmenting critical factors for successful knowledge management implementation using the fuzzy DEMATEL method. Applied Soft Computing, 12(1), 527-535.

 

Yen, V. C. (2009). An integrated model for business process measurement. Business Process Management Journal15(6), 865-875.

 

Zhou, Q., Huang, W., & Zhang, Y. (2011). Identifying critical success factors in emergency management using a fuzzy DEMATEL method. Safety science49(2), 243-252.