مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (IMS) - اهداف و چشم انداز