مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات (IMS) - اهداف و چشم انداز