مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (IMS) - بانک ها و نمایه نامه ها