مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند
رویکردی نوین به منظور کشف و تجزیه وتحلیل دانش پدیده های استثنایی با استفاده از داده کاوی

مسعود عابسی؛ الهه حاجی گل یزدی؛ حسن حسینی نسب؛ محمد باقر فخرزاد

دوره 3، شماره 12 ، شهریور 1394، ، صفحه 1-20

چکیده
    منطق یادگیری ازاستثنائات چالشی قابل توجه در حوزه داده­کاوی است. استثنائات پدیده­های نادری هستند که رفتاری مثبت و متفاوت از الگوهای اصلی و مورد انتظار موجود در پایگاه­داده از خود بروز می دهند. ایجاد چارچوبی کارا برای افزایش اطمینان به پدیده­های استثنایی در کشف دانش و یادگیری موثر از آن حائز اهمیت است. در این پژوهش، الگویی ...  بیشتر