مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند
طراحی مدل بازی پردازی در کسب‌وکارهای کارآفرینانه مبتنی بر وب

سید سعید میرواحدی؛ محمدتقی طغرایی؛ مریم آستانه

دوره 9، شماره 33 ، آذر 1399، ، صفحه 39-60

http://dx.doi.org/10.22054/IMS.2020.46655.1595

چکیده
  در سال‌های اخیر از یک‌سو کسب‌وکارهای مبتنی بر وب رو به رشد بوده و از سوی دیگر رقابت ایجادشده میان این کسب‌وکارها، صاحبانشان را بر این داشته است که پیرامون وفادار کردن مخاطبان و کاربرانشان و ایجاد تعلق‌خاطر بیشتر در آنان، جهت افزایش و پایدارسازی فعالیت خود، در صدد استفاده از راه‌حل‌های مناسب و مؤثر باشند. بازی پردازی راه‌حلی است ...  بیشتر

تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینی دانشجویان

سید سعید میرواحدی؛ داود حسین‌پور؛ احسان سلطان محمدلو

دوره 8، شماره 29 ، آبان 1398، ، صفحه 35-60

http://dx.doi.org/10.22054/ims.2019.10375

چکیده
    این تحقیق به بررسی تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینانه پرداخته است. مؤلفه‌های قصد کارآفرینانه در پژوهش حاضر، برگرفته از مدل قصد کارآفرینانه لینان؛ است که شامل نگرش نسبت به رفتارهای کارآفرینانه، هنجارهای اجتماعی و خودباوری می‌شود. تحقیق حاضر کمّی، -کاربردی بودهو ، روش پژوهش آن توصیفی است.  و در این پژوهش ...  بیشتر