مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند
مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان‌ها در ایران جهت به کارگیری خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

جعفر باقری نژاد؛ هاله ستاری

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 1-23

چکیده
  در این تحقیق بامرور ادبیات موضوع و تحلیل تطبیقی مدل‌های ارزیابی میزان آمادگی الکترونیکی، مدل مفهومیمتناسب با شرایط بومی برای سنجشمیزان آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش، به کارگیری و بهره‌گیری از فناوری‌اطلاعات و ارتباطات توسعه داده شد.این مدل شامل 6 معیار اصلی (تاکید وتعهد مدیریت ارشد، سیاست‌ها وراهبردهای IT ،ابعاد تخصصی مدیریت، توسعه ...  بیشتر