مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

مدیر مسئول


داود حسین پور دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت دولتی

سردبیر


کامران فیضی استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه۰ طباطبائی تهران. ایران

مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه


مرتضی آنالویی دانشیار گروه علوم و مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران تهران. ایران

علوم و مهندسی کامپیوتر

اعضای هیات تحریریه


امیر مانیان استاد دانشگاه گروه مدیریت بازرگانی تهران

مدیریت بازرگانی

اعضای هیات تحریریه


محمد تقی تقوی فرد استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه


منصور جم زاد استاد گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف عضو و نماینده انجمن علمی انفورماتیک ایران

مهندسی کامپیوتر

اعضای هیات تحریریه


سید حبیب ا... طباطبائیان دانشیار گروه کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبائی تهران. ایران

کارآفرینی

اعضای هیات تحریریه


محمد رضا تقوا استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاعه علامه طباطبائی

مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه


اسلام ناظمی دانشیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی و علوم کامپیوتر

اعضای هیات تحریریه


ایمان رئیسی وانانی دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه


سعید روحانی دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران

مدیریت فناوری اطلاعات

اعضای هیات تحریریه


کامران فیضی استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی تهران. ایران

مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


حامد جعفرزاده Senior Lecturer Department of Actuarial Studies and Business Analytics Macquarie University Sydney Australia

فناوری اطلاعات

اعضای هیات تحریریه بین المللی


احد زارع رواسان دانشیار دانشگاه ماساریک جمهوری چک

فناوری اطلاعات

مدیر داخلی


حبیب اله پارسائی f

  • parssaeiyahoo.com
  • 02148392834

دبیر تخصصی


عرفان شریف زاده دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی تولید وعملیات

دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی 'گرایش تولید وعملیات

ویراستار انگلیسی


علیرضا جمشیدی دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت بازرگانی

  • smith_jamshidiatu.ac.ir
  • 09133253650

ویراستار محتوائی -علمی


ثریا بختیاری بستاکی دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

مدیریت بازرگانی،

ویراستار ادبی نشریه


فردین دارابی دانشگاه علامه طباطبایی تهران. ایران

  • fardindarabigmail.com
  • 48393512

صفحه آرا


فردین دارابی دانشگاه علامه طباطبایی تهران. ایران

  • fardindarabigmail.com