مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

اعضای هیات تحریریه


اسلام ناظمی دانشیار/دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر / عضو انجمن انفورماتیک ایران از سال 1356 تا کنون به مدت 41 سال/ معاون آموزشی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی/عضو و نماینده انجمن علمی انفورماتیک ایران در نشریه

مهندسی صنایع، قناوری اطلاعات