اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

اسلام ناظمی

مهندسی صنایع، قناوری اطلاعات دانشیار/دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر / عضو انجمن انفورماتیک ایران از سال 1356 تا کنون به مدت 41 سال/ معاون آموزشی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی/عضو و نماینده انجمن علمی انفورماتیک ایران در نشریه

eslam.nazemiyahoo.com
09121036909


عضوانجمن انفورماتیک ایران  از سال 1356 تا کنون به مدت 41 سال