مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند
تحلیل رابطه ی اعتماد و اثربخشی در تیم های مجازی با تاکید بر نقش تسهیم دانش

حامد دهقانان؛ پویا پورمقدسیان

دوره 4، شماره 13 ، آذر 1394، ، صفحه 1-19

http://dx.doi.org/10.22054/ims.2015.4081

چکیده
  یکی از دستاوردهای سودمند فناوری اطلاعات در سازمان ها تیم های مجازی است. با بهره گیری از IT تیم های مجازی سرعت زیادی به عملیات سازمان بخشیده اند. یکی از مسایل مهمی که تیم های مجازی با آن روبه رو هستند،اعتماد است. هدف این پژوهش بررسی رابطه ی اعتماد و اثربخشی تیم های مجازی با تاکید بر نقش تسهیم دانش است. جامعه آماری این تحقیق تیم های مجازی ...  بیشتر