وضعیت‌یابی مؤلفه‌های انگیزه کارکنان و به اشتراک‌گذاری دانش قبل و بعد از پیاده‌سازی مدیریت دانش

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.(نویسنده مسئول)؛ elahi@modares.ac.ir

2 کارشناسی ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

3 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

چکیده

در سازمان‌های امروزی، مدیریت دانش موجب تغییرات قابل‌توجهی در سطوح مختلف سازمانی می‌گردد. مؤلفه‌های انسانی اشتراک‌گذاری دانش و انگیزه کارکنان به‌عنوان اجزای پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش حائز اهمیت می‌باشند. هدف این مقاله وضعیت یابی مؤلفه‌های انگیزه کارکنان و اشتراک‌گذاری دانش قبل و بعد از پیاده‌سازی مدیریت دانش و ارائه چارچوبی در صنایع برودتی است. در این پژوهش پس از مطالعه مبانی نظری 9 شاخص تأثیرگذار بر انگیزه کارکنان و اشتراک‌گذاری دانش شامل تعاملات اجتماعی، فرهنگ، هنجارهای ذهنی، کاربرد فناوری رسانه اجتماعی، دانش کارآمد، لذت کمک به دیگران، اعتماد، بازخورد مناسب و درک سودمندی رسانه‌های اجتماعی شناسایی و آزمون شد. سپس چارچوب وضعیت یابی انگیزه کارکنان و اشتراک‌گذاری دانش ارائه گردید. بر اساس این چارچوب، وضعیت انگیزه کارکنان و اشتراک‌گذاری دانش قبل و بعد از پیاده‌سازی مدیریت دانش در دو شرکت برودتی بر اساس این شاخص‌ها بررسی شد. نتایج نشان داد که انگیزه کارکنان و اشتراک‌گذاری دانش بعد از پیاده‌سازی مدیریت دانش در مقایسه با قبل از آن تفاوت معناداری دارد و بهبود یافته است.
با کمک این چارچوب، شرکت‌های صنایع برودتی می‌توانند تأثیرات پیاده­سازی مدیریت دانش را بر دو مؤلفه انگیزه کارکنان و اشتراک‌گذاری دانش بررسی نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Employees’ Motivation & Knowledge Sharing Before and After Implementation of Knowledge Management

نویسندگان [English]

  • Shaban Elahi 1
  • Azam Sorani 2
  • Ali Rajabzadeh 3
1 * Faculty Member, Department of Information Technology Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran (Corresponding Author: elahi@modares.ac.ir)
2 ** MA, Information Management of Technology, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modarres University, Tehran
3 Faculty Member, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modarres University, Tehran
چکیده [English]

Knowledge management (KM) makes noticeable changes in different levels of new organizations. Human components related to knowledge sharing and workers motivation are two important components in successful implementation of knowledge management systems. The aim of this study is to determine the situation of knowledge sharing and workers motivation, before and after of implementing knowledge management system and to present a framework for companies active in chilling industry. In this study, we extracted and examined 9 components consist of social interactions, culture, subjective norms, social media, efficient knowledge, helping enjoyment, trust, feedback, and perceiving the usefulness of social media. Also, a framework was presented for knowledge sharing and workers motivation and according to this framework the situation of these two components was indicated before and after implementation of knowledge management system in 2 companies active in chilling industry. As a result, this framework can indicate the situation of knowledge sharing and employees’ motivation before and after implementation of knowledge management in an organization and can help private organizations to improve their current situation. The results showed that employee motivation and knowledge sharing after implementation of KM in comparison with the previous one has a significant difference and improved. With the help of this framework, the chilling industry can examine the impacts of KM implementation on employees’ motivation and knowledge sharing.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employees' Motivation
  • Knowledge Sharing
  • Knowledge Management
  • Subjective Norms
  • Social Media
 

ایمانی، ع؛ و حسینی فر، ا؛ و مبارکی، م (1396). تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر کارآفرینی در شرکت‌های دانش‌بنیان. فصلنامه مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند، سال ششم، شماره 22، زمستان 96، صفحات 1 تا 22.

آذر، ع.، غلام‌زاده، ر.(1395). مدلسازی معادلات ساختاری: کمترین مربعات جزئی (PLS – SEM) . کتاب، 280-254

بیگی، ر. ن.، صرافی، ا. و طاهری، م. (1390). طراحی الگوی زیرساختی مورد نیاز به‌منظور پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان. پژوهش‌نامه مدیریت تحول، سال سوم شمار 5، 148-180.

پورامینزاد، س. و هاشمی، س. ح. (1390). چالش‌های فراروی توسعه منابع انسانی و راهکاری برای رفع آن. ژورنال کار و جامعه، 136، 5-21.

تاجدینی، ا.، موسوی، ع. و شعبانی، ع. (1389). مدیریت دانش در عصر وب 2: رویکردی تکامل گرایانه. نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، سال چهل و چهارم، شماره 51، 101-119.

ترکزاده، ج. و زینلی، ف. (1390). توسعه انگیزش و توانمندی آموزشگران: مدل سرمایه انسانی. فصلنامه منابع انسانی ناجا، نشریه علمی- ترویجی، سال ششم، شماره 25، 1-26.

جابری، ا.، خزائلی، م. و سلیمی، ج. (1391). بررسی تأثیر انگیزش‌های درونی و بیرونی بر تسهیم دانش کارکنان در سازمان‌های ورزشی (مطالعه موردی کارمندان ادارات تربیت‌بدنی استان اصفهان). نشریه مدیریت ورزشی، 16، 55-75.

خاتمیانفر، پ. (1386). بررسی وضعیت شیوه و عوامل مؤثر بر اشتراک دانش در سازمان کتابخانه‌ها موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. کارشناسی ارشد پایان‌نامه دانشگاه فردوسی مشهد.

راد، غ. پ.، علیزاده، ن. و زمانی، ن. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان سازمان ترویج و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تسهیم دانش در سازمان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 41(1)، 6-16.         

رجب‌زاده، ع.، صفری، ر. و معمارپور، م. (1393). کاربردهای آمار با نرم‌افزارهای اس پی اس اس، لیزرل، پی ال اس. کتاب، 325-344.

رفوآ، ش.، رضایی، س. و تاجداران، م. (1392). وضعیت یابی مؤلفه‌های زیرساختی پیاده‌سازی اشتراک دانش در صنعت بیمه. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، دوره 47، شماره 3، 325-346.

زاده، ر. ت. و الهی، ش. (1389). مدیریت دانش فن نوآوری؛ چارچوبی جدید برای مدیریت یکپارچه دانش، فناوری و نوآوری- مطالعه موردی از صنایع دارویی و پوشاک. توسعه تکنولوژی صنعتی.  ساروخانی. (1372). 158.

سراجیان، د.، اولیاء، م. ص. و سلطانی، م. (1392). تعیین و اولویت‌بندی موانع به اشتراک‌گذاری دانش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مطالعه موردی مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع). فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد، سال نهم، شماره 34، 34-43.

فتحیان، م. و احسانی، م. (1385). چارچوبی برای به‌کارگیری مدیریت دانش در سازمان‌های تحقیق و توسعه کشور. چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت تهران گروه پژوهشی آریانا.

موغلی، ع.، سعادت، م. و جابری، س. (1393). اثر ساختار و استراتژی سازمانی بر بهره‌وری کارکنان با نقش میانجی مدیریت دانش موردمطالعه: ثبت‌احوال فارس. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت چالش هاو راهکارها، 2.

ناصری، س. (1392). تدوین چارچوب خلق و اشاعه دانش برای مدیریت دانش در سازمان 2.0. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی.

یزدانی، ب.، شیرانی، ب. ا.، آراستی، م.، و عیساسس، م. (1386). بررسی موانع انتقال و به اشتراک‌گذاری دانش در یک سازمان ایرانی. پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران (گروه پژوهشی آریانا).

Alavi، M., & Leidner، D. E. (2001). knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research MIS Quarterly 25(1)، 107–136.

Behringer، N.، & Sassenberg، K. (2015). Introducing social media for knowledge management: Determinants of employees’ intentions to adopt new tools Computers in Human Behavior، Pages 290–296.

Bilgihan، A.، Barreda، A.، Okumus، F.، & Nusair، K. (2016). Consumer perception of knowledge-sharing in travel-related Online Social Networks. Tourism Management، 52، 287-296.

Cross، R.، & Baird، L. (2000). Technology is not enough: improving performance by building organizational memory. Sloan Management، 41(3)، 69–78.

knowledge management and innovation. the Journal of high technology management reserch. 29(1)، 12–26.

Fehr، E.، & Gachter، S. (2000). Fairness and retaliation: the economics of reciprocity. Journal of Economic Perspectives، 14(3)، 159-181.

Foss، N.، Minbaeva، D. B.، Pedersen، T.، & Reinholt، M. (2009). encouraging knowledge sharing among employees: how job design matters. Human and resource management، 48(6)، 871-893.

Gaál، Z.، Szabó، L.، Kovács، N. O.، & Csepregi، A. (2015). Exploring the Role of Social Media in Knowledge Sharing. The Electronic Journal of Knowledge Management 13(3)، pp185-197.

Hau، y.، Kim، b.، Lee، h.، & Kim، y. g. (2013). The effects of individual motivationsand social capital on employees’ tacit and explicit knowledge sharingintentions. International Journal of Information Management، 33(2)، 356-366.

Hung، S.-Y.، Lai، H.-M.، & Chang، W.-W. (2011). Knowledge-sharing motivationsaffecting R&D employees’ acceptance of electronic knowledge repository. Behaviour & Information Technology، 30(2)، 213-230.

Koriat، N.، & Gelbard، R. (2014). Knowledge sharing motivation among IT personnel: Integrated model and implications of employment contracts. International Journal of Information Management 34، 577-591.

Kwahk، k.-y.، & park، d.-h. (2016). The effects of network sharing on knowledge-sharing activities and job performance in enterprise social media environments Computers in Human Behavior، 55 Part B، 826–839.

Lin، T.، Wub، S.، & Ch، T. L. (2012). Exploring the affect factors of knowledge sharing behavior: The relations model theory perspective. Expert Systems with Applications، 39، 751–764.

Ma، W.، & Chan، A. (2014). Knowledge sharing and social media: Altruism، perceived online attachment motivation، and perceived online relationship commitment. Computers in Human Behavior 39، 51-58.

Mansor، Z. (2015). Motivation and Willingness to Participate in Knowledge Sharing Activities Among Academics in a Public University Procedia Economics and Finance، 286–293.

Munar، A. M.، & Steen، J. K. (2014). Motivations for sharing tourism experiences through social media. Tourism Management، 43، 46-54.

Oscar، L.، & Nicolai، J. F. (2015). Understanding the climate-knowledge sharing relation: The moderating roles of intrinsic motivation and job autonomy.European Management Journal 1-10

Pee، L. G.، & Lee، J. (2015). Intrinsically motivating employees’ online knowledge sharing: Under standing the effects of job design. International Journal of Information Management، 35، 679-690.

wang، s.، & raymond، n. (2010). Knowledge sharing: A review and directions for future research. Human Resource Management، 20، 115−131.

Ale، M.، Toledo، C., Chiotti، O.، Galli، M. (2014). A conceptual model and technological support for organizational knowledge management. Science of Computer Programming، 95(1): 73-92.

Laia، H.-M., & Lin, W.-M. (2011). The influence of intrinsic and extrinsic motivation on individuals’ knowledge sharing behavior. Human-Computer Studies 69، 415–427.