مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات (IMS) - فرایند پذیرش مقالات