مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (IMS) - فرایند پذیرش مقالات