مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (IMS) - واژه نامه اختصاصی