تحلیل ارتباط میان شاخص‌های کاربرد اینترنت اشیاء در زنجیره تأمین لوازم خانگی با استفاده از رویکرد نقشه‌ شناختی فازی

10.22054/ims.2019.10621

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Relationship Between the Factors of Internet of Things Application in Supply Chain of Home Appliances Industry Using Fuzzy Cognitive Map