تعیین درجه آمادگیِ پذیرش یادگیری الکترونیکی در دانشگاه خلیج فارس

نویسندگان

1  دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا

چکیده

یادگیری الکترونیکی محدودیت زمانی و مکانی ندارد. برای یادگیرندگان یک محیط یادگیری انعطاف­پذیر و راحت ایجاد می­نماید. آنها را قادر می­سازد به نحو اثربخشی یاد بگیرند، به سرعت مهارت­های حرفه­ای خود را توسعه دهند و پیشرفت حرفه­ای کسب نمایند. هدف کلی این تحقیق بررسی امکان پیاده­سازی نظام یادگیری الکترونیکی در دانشگاه خلیج فارس بوشهر می­باشد. جامعه آماری­ این پژوهش را دانشجویان دانشگاه بوشهر در نیم سال تحصیلی 90-91 تشکیل می­دهند و360  نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای استفاده شد. برای تأیید روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوی استفاده گردید. بدین منظور، نظرات اعضای هیأت علمی و افراد صاحب نظر اخذ و اعمال شد. پایایی پرسش­نامه توسط آلفای کرونباخ سنجیده شد. این ضریب برای بخش­های مختلف پرسشنامه بین 90/0 تا 97/0 بدست آمد.  برای تحلیل داده ها از  روش­های آمار توصیفی  و آمار استنباطی (تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA و آزمون تی) استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر برای شرکت در یادگیری الکترونیکی آمادگی نسبی دارند. به علاوه تحلیل استنباطی داده­ها نشان داد که دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی از نظر آمادگی برای شرکت در یادگیری الکترونیکی دارای بالاترین امتیاز بودند ولی بین این دانشکده­ها با دانشکده­های دیگر تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determine the Degree of Acceptance Of E-Learning Readiness in the Persian Gulf University

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Rajabpour 1
  • Sara Babaahmadi 2
1 Phd. Student of Human resource Management،Farabi Tehran University campus.
2 **Master of Information Technology Management, University of Alzahra
چکیده [English]

E-learning is not restricted by time or place and can provide teachers with a learning environment that is flexible and convenient, enabling them to efficiently learn, quickly develop their professional expertise, and advance professionally. The overall objective of this study was to investigate the possibility of implementation of E-Learning system in the Persian Gulf University of Bushehr. Statistical population of this study included students at 90-91 semester in Bushehr University. Sample size was 360. The method for selection of statistical sample size was stratified random sampling method. To confirm the validity of questionnaire content validity was used. Therefore, the opinions of teachers and experts were obtained. The reliability of the questionnaire was measured by Cranach’s alpha. The coefficients of different sections of questionnaire are between 0/90 to 0/97. For data analysis, descriptive statistics and inferential statistics (ANOVA one-way and t-test) was used. The results showed that the students of Persian Gulf University have relative readiness to participate in E-learning. In addition, analytical data indicated that the faculty of Literature and Humanity Science and Engineering had the highest score, but the read in ess to participate ine-learning between these faculties with others has no meaningful difference.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning
  • E-learning
  • Degree of adoption of e-learning readiness
  • Persian Gulf University
 

اناری­نژاد، عباس؛ ساکتی، پرویز و صفوی، سید علی اکبر. (1389). طراحی چارچوب مفهومی ارزشیابی برنامه­های یادگیری الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی. نشریه علمی پژوهشی آموزش، سال چهارم، جلد 4، شماره 3.

تقی­یاره، فتانه؛ سیادتی، ملودی و عروجی، فاطمه. (1388). اندازه­گیری میزان اثربخشی و کارایی مدل جکسون در یادگیری یادگیرندگان در سیستم یادگیری الکترونیکی تطبیقی. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش. سال چهارم، جلد 4، شماره 1. 

جابری، م؛ (1377). آموزش هوشمند به کمک کامپیوتر. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

جعفرپور، محمود؛ فیاضی، مرتضی و بهرام­زاده، محمد مهدی. (1387). بررسی عوامل­کلیدی­ موفقیت ­در توسعه دانشگاه مجازی در کشور. پنجمین کنفرانس بین­المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران.

حسن­زاده، محمد. (1381). امکان سنجی آموزش از راه دور کتابداری و اطلاع­رسانی از طریق اینترنت در ایران، پایان­نامه کارشناسی ارشد.

خدیور، صالح؛ رحمانی، یونس. (1387). بررسی چالش­های  الکترونیکی دانشگاهی در ایران ،مطالعه موردی در دانشگاه علم و IT آموزش مجازی رشته مهندسی صنعت. پنجمین کنفرانس بین­المللی مدیریت. فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران،1387.

داراب، بهناز؛ منتظر، غلامعلی (1389). ارزیابی میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه­ها. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش. سال چهارم، جلد 4، شماره 3. 

رحمان­پور، محمد؛ لیاقت­دار، محمدجواد و افشار، ابراهیم. (1387). توسعه آموزش الکترونیکی در آموزش عالی ایران: چالش­ها و راهکارها، پنجمین کنفرانس بین­المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران.

علوی، سیده شهره. (1388). یادگیری الکترونیکی سریع در حوزه آموزش پژشکی. مجله راهبردی آموزش. دوره 2، شماره 1، صفحات: 27 تا 33.

فیضی، کامران؛ رحمانی، محمد. (1383). یادگیری الکترونیکی در ایران مسائل و راهکارها، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی، صفحه­های 1 الی 27.

کاردان، احمد؛ نوربهبهانی، سید فخرالدین. (1388). معیاری برای دسته­بندی، امتیازدهی و استخراج از یاداشت­برداری یادگیرندگان به منظور تولید محتوای آموزشی در سیستم یادگیری الکترونیکی. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش. سال چهارم، جلد 4، شماره 2.

کمالیان، امین رضا؛ فاضل، امیر. (1388). بررسی پیش­نیازها و امکان­سنجی اجرای نظام یادگیری الکترونیکی. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش. سال چهارم، جلد 4، شماره 1.

منتظر، غلامعلی؛ صابری، منتظر. (1389). طراحی و پیاده­سازی سامانه چند کارگزاره آموزش­یار هوشمند مبتنی بر شبکه بیز در محیط آموزش الکترونیکی. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش. سال پنجم، شماره 2.

یعقوبی و همکاران، (1387). طراحی الگویی برای یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ترویج و آموزش کشاورزی ایران. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 39، شماره 1. (11-20).

Abas Z.W., Kaur K. and Harun, H. (2004). Elearning Readiness in Malaysia 2004, A Join Study by the Ministry of Energy, Water and Communications (MEWC),Malaysia and Open University Malaysia (OUM).

Aydin C.H. and Tasci D. (2005). Measuring Readiness for e-Learning: Reflections from an Emerging Country, Educational Technology & Society, Vol. 8, No. 4, pp. 244-257.

Badrul H., (2005). Managing E-Learning: Design, Delivery, Implementation and evaluation. pp.3 -4.

Baker B. Mary, Boggs, Raymond and Arabasz, Paul (2003). ECAR research study. Volume 2003, issue16, p4.

Bean M. (2003). Are you ready for e-learning? Assessing e-learning readiness, MediaPro Newsletter: Tips and tricks of the trade.

Bell M., Martin G. and Clarke T. (2004). Engaging in the future of e-learning: A scenarios-based approach, Education Training, Vol. 46, No. 6/7, pp. 296-307.

Chapnick S. (2009). ”Are you ready for e-learning? Learning Circuits: ASTD’s Online Magazine All about ELearning, http://  www.gc 21. de/ibt/ en /site/ gc21 /ibt/ perman ent/ public forum /dok/are_you_ ready_for_ elearn ing.pdf.

Chen C.M., Lee H.M. and Hen Y.H. (2005). Personalized E-learning System Using Item Response Theory, Computers & Education , Vol. 44, pp.237-255.

Chen, H.R & Tseng, H.F. (2012). Factors that influence acceptance of web-based e-learning systems for the in-service education of junior high school teachers in Taiwan. Evaluation and Program Planning 35. 398-406.

Chirp, S. (2001). "E-learning"; Available at: www.thejournal.com/ magazine/ vault/article print version. Cfm? Aid=3397.

Ferdousi, J.B. (2009). A Study of Factors that Affect Instructors Intention to Use E-Learning Systems in Two-Year Colleges, Graduate School of Computer and Information Sciences Nova Southeastern University.

Garrison D.R. (2004). Online collaboration principles, Journal of the internet and higher education , Vol. 36, pp. 34-45.

Goodyear p. (2002). Psycological foundation for networked learning, Perspective and Issues, pp. 49-75.

Hasmi M. and Asaari A.H. (2005). Adult Learners And E-Learning Readiness: A Case Study, European College Teaching & Learning Conference Athens, Greece.

Kabassi K. and Virvou M. (2004). Personalized Adult E-training on Computer Use Based on Multiple Attribute Decision Making, Interacting with Computers, Vol.16, pp. 115-132.

Khan, B. H. (2005). Managing e-learning: Design, delivery, implementation, and evaluation. Hershey, PA: Information SciencePublishing. (Website: http://BooksToRead.com/elearning).

Matthew C., (2006). E-Learning concepts and techniques, Chapter l.

Mutiaradevi, R. (2009). Measuring E-Learning Readiness in the Forestry Research and Development Agency of Indonesia, thesis submitted to the Victoria University of Wellington in Fulfilment of the requirements for the degree of Master of Commerce and Administration in Information Systems.

Ngai, E.W.T., Poon L.K.J. and Chan Y.H.C. (2007). Empirical examination of the adoption of WebCT using TAM, Computers & Education, Vol. 48, pp. 250-267.

Pillay H., Irving K and Tones M. (2007). Validation of the diagnostic tool for assessing tertiary students’ readiness for online learning, Higher EducationResearch & Development, Vol. 26, No. 2, pp. 217-234.

Sadik, A. (2007). The readiness of faculty members to develop and implement ELearning: The case of an Egyptian university, International Journal of ELearning, Vol. 6, No. 3, pp.433-453.

Schreurs, J; Husson A.M., Merison B., Morin E. and Van Heysbroeck H. (2008). SEVAQ: a unique multi-functional tool for assessing and improving the quality of e-courses, International Journal of emerging technologies in learning (IJET), Vol. 3, No. 1.

Selim H.M. (2007). Critical success factors for elearning acceptance: Confirmatory factor models, Computer & Education, Vol. 49, pp. 396-413.

Triantafillou E., Pomportis A., Georgiadou E. (2002). AES-CS: Adaptive Educational System Based on Cognitive Styles, Proc. OfAH workshop Systems for Web-based Education.

Unneberg L. (2007). Grand designs for e-learning – can e-learning make the grade for our biggest corporates?, Industrial and Commercial Training, Vol. 39, No. 4, pp. 201-207.

Welsh E.T., Wanberg C.R., Brown K.G., and Simmering M.J. (2003). E-learning:Emerging uses, empirical results and future directions, International Journal of Training and Development, Vol. 7, No. 4, 245-258.

اناری­نژاد، عباس؛ ساکتی، پرویز و صفوی، سید علی اکبر. (1389). طراحی چارچوب مفهومی ارزشیابی برنامه­های یادگیری الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی. نشریه علمی پژوهشی آموزش، سال چهارم، جلد 4، شماره 3.

تقی­یاره، فتانه؛ سیادتی، ملودی و عروجی، فاطمه. (1388). اندازه­گیری میزان اثربخشی و کارایی مدل جکسون در یادگیری یادگیرندگان در سیستم یادگیری الکترونیکی تطبیقی. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش. سال چهارم، جلد 4، شماره 1. 

جابری، م؛ (1377). آموزش هوشمند به کمک کامپیوتر. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

جعفرپور، محمود؛ فیاضی، مرتضی و بهرام­زاده، محمد مهدی. (1387). بررسی عوامل­کلیدی­ موفقیت ­در توسعه دانشگاه مجازی در کشور. پنجمین کنفرانس بین­المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران.

حسن­زاده، محمد. (1381). امکان سنجی آموزش از راه دور کتابداری و اطلاع­رسانی از طریق اینترنت در ایران، پایان­نامه کارشناسی ارشد.

خدیور، صالح؛ رحمانی، یونس. (1387). بررسی چالش­های  الکترونیکی دانشگاهی در ایران ،مطالعه موردی در دانشگاه علم و IT آموزش مجازی رشته مهندسی صنعت. پنجمین کنفرانس بین­المللی مدیریت. فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران،1387.

داراب، بهناز؛ منتظر، غلامعلی (1389). ارزیابی میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه­ها. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش. سال چهارم، جلد 4، شماره 3. 

رحمان­پور، محمد؛ لیاقت­دار، محمدجواد و افشار، ابراهیم. (1387). توسعه آموزش الکترونیکی در آموزش عالی ایران: چالش­ها و راهکارها، پنجمین کنفرانس بین­المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران.

علوی، سیده شهره. (1388). یادگیری الکترونیکی سریع در حوزه آموزش پژشکی. مجله راهبردی آموزش. دوره 2، شماره 1، صفحات: 27 تا 33.

فیضی، کامران؛ رحمانی، محمد. (1383). یادگیری الکترونیکی در ایران مسائل و راهکارها، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی، صفحه­های 1 الی 27.

کاردان، احمد؛ نوربهبهانی، سید فخرالدین. (1388). معیاری برای دسته­بندی، امتیازدهی و استخراج از یاداشت­برداری یادگیرندگان به منظور تولید محتوای آموزشی در سیستم یادگیری الکترونیکی. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش. سال چهارم، جلد 4، شماره 2.

کمالیان، امین رضا؛ فاضل، امیر. (1388). بررسی پیش­نیازها و امکان­سنجی اجرای نظام یادگیری الکترونیکی. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش. سال چهارم، جلد 4، شماره 1.

منتظر، غلامعلی؛ صابری، منتظر. (1389). طراحی و پیاده­سازی سامانه چند کارگزاره آموزش­یار هوشمند مبتنی بر شبکه بیز در محیط آموزش الکترونیکی. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش. سال پنجم، شماره 2.

یعقوبی و همکاران، (1387). طراحی الگویی برای یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ترویج و آموزش کشاورزی ایران. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 39، شماره 1. (11-20).

Abas Z.W., Kaur K. and Harun, H. (2004). Elearning Readiness in Malaysia 2004, A Join Study by the Ministry of Energy, Water and Communications (MEWC),Malaysia and Open University Malaysia (OUM).

Aydin C.H. and Tasci D. (2005). Measuring Readiness for e-Learning: Reflections from an Emerging Country, Educational Technology & Society, Vol. 8, No. 4, pp. 244-257.

Badrul H., (2005). Managing E-Learning: Design, Delivery, Implementation and evaluation. pp.3 -4.

Baker B. Mary, Boggs, Raymond and Arabasz, Paul (2003). ECAR research study. Volume 2003, issue16, p4.

Bean M. (2003). Are you ready for e-learning? Assessing e-learning readiness, MediaPro Newsletter: Tips and tricks of the trade.

Bell M., Martin G. and Clarke T. (2004). Engaging in the future of e-learning: A scenarios-based approach, Education Training, Vol. 46, No. 6/7, pp. 296-307.

Chapnick S. (2009). ”Are you ready for e-learning? Learning Circuits: ASTD’s Online Magazine All about ELearning, http://  www.gc 21. de/ibt/ en /site/ gc21 /ibt/ perman ent/ public forum /dok/are_you_ ready_for_ elearn ing.pdf.

Chen C.M., Lee H.M. and Hen Y.H. (2005). Personalized E-learning System Using Item Response Theory, Computers & Education , Vol. 44, pp.237-255.

Chen, H.R & Tseng, H.F. (2012). Factors that influence acceptance of web-based e-learning systems for the in-service education of junior high school teachers in Taiwan. Evaluation and Program Planning 35. 398-406.

Chirp, S. (2001). "E-learning"; Available at: www.thejournal.com/ magazine/ vault/article print version. Cfm? Aid=3397.

Ferdousi, J.B. (2009). A Study of Factors that Affect Instructors Intention to Use E-Learning Systems in Two-Year Colleges, Graduate School of Computer and Information Sciences Nova Southeastern University.

Garrison D.R. (2004). Online collaboration principles, Journal of the internet and higher education , Vol. 36, pp. 34-45.

Goodyear p. (2002). Psycological foundation for networked learning, Perspective and Issues, pp. 49-75.

Hasmi M. and Asaari A.H. (2005). Adult Learners And E-Learning Readiness: A Case Study, European College Teaching & Learning Conference Athens, Greece.

Kabassi K. and Virvou M. (2004). Personalized Adult E-training on Computer Use Based on Multiple Attribute Decision Making, Interacting with Computers, Vol.16, pp. 115-132.

Khan, B. H. (2005). Managing e-learning: Design, delivery, implementation, and evaluation. Hershey, PA: Information SciencePublishing. (Website: http://BooksToRead.com/elearning).

Matthew C., (2006). E-Learning concepts and techniques, Chapter l.

Mutiaradevi, R. (2009). Measuring E-Learning Readiness in the Forestry Research and Development Agency of Indonesia, thesis submitted to the Victoria University of Wellington in Fulfilment of the requirements for the degree of Master of Commerce and Administration in Information Systems.

Ngai, E.W.T., Poon L.K.J. and Chan Y.H.C. (2007). Empirical examination of the adoption of WebCT using TAM, Computers & Education, Vol. 48, pp. 250-267.

Pillay H., Irving K and Tones M. (2007). Validation of the diagnostic tool for assessing tertiary students’ readiness for online learning, Higher EducationResearch & Development, Vol. 26, No. 2, pp. 217-234.

Sadik, A. (2007). The readiness of faculty members to develop and implement ELearning: The case of an Egyptian university, International Journal of ELearning, Vol. 6, No. 3, pp.433-453.

Schreurs, J; Husson A.M., Merison B., Morin E. and Van Heysbroeck H. (2008). SEVAQ: a unique multi-functional tool for assessing and improving the quality of e-courses, International Journal of emerging technologies in learning (IJET), Vol. 3, No. 1.

Selim H.M. (2007). Critical success factors for elearning acceptance: Confirmatory factor models, Computer & Education, Vol. 49, pp. 396-413.

Triantafillou E., Pomportis A., Georgiadou E. (2002). AES-CS: Adaptive Educational System Based on Cognitive Styles, Proc. OfAH workshop Systems for Web-based Education.

Unneberg L. (2007). Grand designs for e-learning – can e-learning make the grade for our biggest corporates?, Industrial and Commercial Training, Vol. 39, No. 4, pp. 201-207.

Welsh E.T., Wanberg C.R., Brown K.G., and Simmering M.J. (2003). E-learning:Emerging uses, empirical results and future directions, International Journal of Training and Development, Vol. 7, No. 4, 245-258.