مدلی برای تبیین تأثیر عوامل فردی بر پذیرش تجارت سیارتوسط تلفن همراه (TAM) با استفاده از مدل پذیرش فناوری

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دکترای مدیریت سیستمها)، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس

چکیده

امروزه دستگاههای تلفنهمراه راه و روش برقراری ارتباط و تعامل را تغییر داده و دارای تأثیر
قوی بر مدیریت نوین میباشد، همچنین امکان انجام اثربخش فعالیتهای موجود را فراهم کرده و
فعالیتهای کاملاً جدیدی را ایجاد کرده است. در حال حاضر کشورهای در حال توسعه بازاری است
که پتانسیل عظیمی برای مخابرات و بسیاری از ارائه دهندگان خدمات تجارت موبایلی دارا میباشد.
در همین راستا کسب و کارها باید روی نتیجه بخش بودن پذیرش تجارت سیار توسط مشتریان با
توجه به گرایشات و نیازهای آنان تمرکز کنند. هدف از انجام پژوهش حاضر تحلیل تأثیر محرک های
می باشد. مدل مفهومی پژوهش بر مبنای TAM فردی بر پذیرش تجارت سیار با توجه به مدل
مطالعات نظری موضوع طراحی گردید و با استفاده از پرسشنامه داده های مورد نظر از 350 نفر از
کاربران تلفن همراه جمع آوری گردید. جهت تحلیل داده ها و تایید مدل از روش مدل سازی معادلات
ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل مسیر، ارتباط میان متغیرهای
مدل بررسی شد و مشخص گردید شاخص های نفوذپذیری اجتماعی، سطح نوآوری فردی، سطح
سازگاری فردی و سطح دانش فردی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر نگرش و تمایل کاربران به
استف ا ده از تجارت سیار می باشد و باعث پذیرش تجارت سیار توسط کاربران می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model to Explain the Impacts of Personal Factors on the Acceptance of Mobile Commerce

نویسندگان [English]

  • Abdolmajid Mosleh 1
  • Adel Pourdehghan 2
1 Assistant Professor Faculty of management and humanity, Persian Gulf University
2 MSc., Business Administration, Persian Gulf University
چکیده [English]

Today, mobile devices have changed the way of communication and interaction, and
have a strong influence on modern management. It also provides the ability to do
effective work and has created entirely new activities. Currently, developing
countries is a Market that has a grate potential for Telecommunications and many
mobile commerce services providers. In this regard, businesses need to focus on the
lead to effective results mobile commerce acceptance by customers according to
their needs and tendencies.
The aim of this study is to analyze impact of individual drivers on the adoption
of mobile commerce according to TAM model. Research conceptual model was
developed based on theoretical studies and data acquisition was carried out by
surveying of 350 mobile phone users. For data analysis and verification of the
model, structural equation modeling approach (SEM) and confirmatory factor
analysis (CFA) were used.
Based on the results of the path analysis the relationship between the variables
in the model is investigated and results suggest that indicators of social
influence, innovativeness, compatibility and Individual knowledge have a
significant positive effect on attitude and willingness of users to use mobile
commerce and Leading to the adoption of mobile commerce by users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-commerce
  • Mobile Commerce
  • Personal Factors
  • technology acceptance model (TAM)