تأثیر فرهنگ سازمانی بر موفقیت پیاده سازی سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشجوی دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی Zare.Ahad@gmail.com

چکیده

فرهنگ سازمانی از جمله موضوعات مهم رفتاری است که به عنوان یکی از فاکتورهای کلیدی موفقیت
پروژه های پیادهسازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، شناخته میشود. اما این مسئله کمتر به صورت
علمی مورد تحقیق قرار گرفته است و جنبه های تاثیرگذار آن شناسایی شده است. لذا در این تحقیق، تلاش
شده است تا رابطه بین آن دو، مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله مبتنی بر یک پژوهش میدانی در
شرکت های ایرانی می باشد که حداقل نه ماه از زمان پیادهسازی سیستم برنامهریزی منابع سازمان آنها
گذشته باشد و از سیستم های معتبر بین المللی نیز استفاده کرده باشند. داده های 8 سازمان، با استفاده از
ابزار پرسشنامه جمع آوری شده و تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل و تجزیه تحلیل رگرسیون
روی آن انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که فرهنگ سازمانی SPSS با استفاده از نرم افزار
دارای رابطه مثبتی با موفقیت پیادهسازی سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان است. از میان متغیرهای
فرهنگ سازمانی نیز فرهنگ مشارکت، همکاری و پشتیبانی بیشترین ارتباط را با رفتار شهروندی سازمانی
دارا می باشد و فرهنگ تحمل مخاطره و تعارض در رده بعدی قرار گرفته است. با توجه به یافته های تحقیق،
ضروری است که مدیران سازمان ها با تاکید بر ارتقای فرهنگ سازمانی، به بهبود موفقیت پیادهسازی
سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان بپردازند و ساز و کارهایی را بدین منظور در پیش گیرند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impacts of Organizational Culture on ERP Projects Implementation Success

نویسندگان [English]

  • Morteza Moalagh 1
  • Gholamreza Shahriari 2
  • Ahad Zare Ravasan 3
1 Master of Art in IT Management, Department of Information Technology Management, Shahid Behehsty University
2 Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology
3 PhD Candidate in IT Management, Department of Industrial Management, Allemeh Tabataba'i University
چکیده [English]

ر
The concept of organizational culture is one of the most important organizational
behavior theories which is also being considered as one of the key critical success
factors of ERP implementation projects. However, this concept is somehow
overlooked in academic research. Hence, the paper tries to articulate the
relationship between the two concepts. The study has been implemented in a field
study manner within Iranian companies which have implemented a reputable
international ERP and had at least nine months of system life. The questionnaire
tool has also been applied for data gathering in eight real cases. Confirmatory
Factor Analysis (CFA) using Lisrel and multiple regression method using SPSS
have been exploited for data analysis which as a result, all of the five research
hypotheses are statistically supported. In addition, it is implied that the
cooperation culture in organizations has the most significant relationship with
ERP implementation success followed by risk tolerance culture in the second rank.
Regarding research results, it seems necessary that it is crucial for managers to
improve their ERP system success level through improving their organizational
culture and plan some actins for this done.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Confirmatory Factor Analysis (CFA)
  • Enterprise resource planning (ERP)
  • ERP Success
  • Organizational Culture