روابط فردی، انباشت دانش و عملکرد خدمات مراقبت سلامت

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان- نویسنده مسئول V.najafi54@gmail.com

3 استادیاردانشگاه آزادواحدآستارا

چکیده

روابط فردی مؤثر همراه با دانش و تجربه کافی در زمینه مراقبت سلامت، منجر به ارائه خدمات
با کیفیت و مناسب به بیماران می شود. از اینرو پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط فردی و
انباشته دانش و نحوه اثرگذاری آنها بر عملکرد خدمات مراقبت سلامت در بیمارستانهای آموزشی
منتخب شهر تهران انجام شده است. یافته ها حاصل از تحقیق با استفاده از مدلسازی معادلات
ساختاری نشان میدهد که روابط فردی روابط فردی از طریق حافظه فردی و سازمانی اثر مثبت و
معنی دار قوی بر عملکرد خدمات مراقبت سلامت در بیمارستان دارد. همچنین یافتهها نشان
میدهد که روابط فردی اثر مستقیمی بر عملکرد خدمات ندارد. از آنجا که در ارائه مراقبت سلامت با
جان انسانها سرو کار داریم مسئله عملکرد و کیفیت ارائه خدمات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار
است. بنابراین مدیران بیمارستانها باید زمینه های بهبود و ارتقا روابط فردی پرسنل را در جهت
خلق و تسهیم دانشسازمانی فراهم نمایند تا به عملکرد بهتر خدمات مراقبت سلامت دست یابند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Personal relationship, knowledge storage and performance of health care services

نویسندگان [English]

  • Jamshid Salehi Sadaghiyani 1
  • Vahid Najafi Kalyan 2
  • Mousa Rezvani Chamanzamin 3
1 professor of industrial management– Faculty of management and Accounting – Allameh Tabataba’i University
2 PhD Student of Human Resource Management - Faculty of Economic, Management and Administrative Sciences – Semnan University
3 Assistant Professor University Azad University of Astara
چکیده [English]

Effective personal relationships, combined with knowledge and experience in the
fields of health care, provide quality and appropriate services to patients. So this
study aimed to analysis the relationship between personal relationships and
knowledge storage and how these impacts on hospital service performance in
selected hospitals of Tehran. Findings from research using structural equation
modeling showed that personal relationships through individual and
organizational memory have strong positive and significant effect on the
performance of health care services in the hospital. The results also show that
personal relationships have not a direct impact on service performance.
Performance and quality of health care are important because it deals with
human lives. Hospital managers should improve personal relationship of staff
align with knowledge creation and sharing to achieve better health care
performances

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal Relationship
  • Knowledge storage
  • Healthcare
  • Individual memory
  • Organizational memory