فناور یهای اطلاعات و ارتباطات و جایگاه گردشگری الکترونیکی در آن

نویسندگان

1 استادیارگروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبائی

2 MBA از دانشگاه شریف و دانشجوى رشته ى بازاریابى در دانشگاه تگزاس- دالاس.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد، واحد قزوین.

4 استادیار و عضو هیئت علمى دانشگاه علامه طباطبایى(

چکیده

گردشگرىِ صنعتى، اطلاعا تمحور است. در مقال هى حاضر اثرات و تحولاتى که فناور ىهاى اطلاعات
و ارتباطات در شبک هى گردشگرى در مواردى از قبیل حذف عوامل واسط هاى و فراه مکردن اطلاعات،
ایجاد ارتباط بین بازیگران در زنجیر هس ارز شهاى صنعت گردشگرى (مسافرت و میهما ننوازى) و ب هویژه
مصر فکنندگان، ارائ هى بست ههاى مسافرتى ب هصورتى انعطا فپذیر و مشتر ىپسند و غیره ب هوجود آورده
است، اشاره م ىشود. ب همنظور نمایا نکردن ه رچه بیشتر عنوان مقاله، مطالع هاى ب هشکل پیمایشى، بر
مبناى پرس شنام هى ساختارمند از نمون هاى به تعداد 100 نفر از گردشگران خارجى بازدی دکننده از موز هى
ملّى ایران در تهران، در خصوص موارد استفاد هى آنها از اینترنت در مقول هى گردشگرى، انجام پذیرفت.
یافت ههاى پژوهش بیانگر آن است که گردشگران خارجى به رو شهاى گوناگون از اینترنت استفاده م ىکنند.
اگرچه، با توجه به سن و نیازهاى گردشگران یا دشده، استفاد هی آنها از اینترنت متفاوت است، ولیکن در
مواردى از قبیل سازما ندهى سفر، عوامل تأثیرگذار بر انتخاب مقصد، امکان دسترسى به اینترنت از منزل،
را ههاى ذخیر هى پیشاپیش جا و مکان، انجام کارهاى گوناگون در طول سفر، انعکاس تجارب سفر به
دیگران، مه مترین استفاده از اینترنت در صنعت گردشگرى، مه مترین استفاده از اینترنت در سازما نهاى
گردشگرى، انواع سازما نهاى گردشگرى استفاد هکننده از اینترنت، نحو هی ذخیره پیشاپیش جا از سازمان
هاى گردشگرى، موارد استفاد هى عرض هکنندگان گردشگرى از اینترنت و کارهایى که گردشگران بیشتر با
اینترنت انجام م ىدهند، نتایج ب هدس تآمده شناخت بهترى را از رفتار آنها ارائه م ىدهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information and Communication Technologies and the Place of Electronic Tourism in it

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Tajzadeh-Namin 1
  • Aidin Tajzadeh-Namin 2
  • Pantea Salehi Sadaghiani 3
  • Mohammad Reza Taghva 4
1 Assistant professor, Department of tourism managment, Allameh tabataba’i University
2 MBA from Sharif University
3 Master student of business managment, Azad University Qazvin
4 Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Tourism is an information intensive industry. In the current article the effects
and transformations that the information and communication technologies are
created in the tourism network in the cases such as the omission of the intermediaries
and providing information, creating the relation among players in
the value chains of tourism industry (ie. Travel and hospitality) and particularly
consumers, providing the travel packages in a flexible and customized manner,
is referred. For further manifestation of the article topic, a survey study is
done, based on a structured questionnaire, from a sample of 100 foreign (international)
tourists who are visiting the national museum of Tehran, regarding
to their internet usage in the area of tourism.The research findings show that
foreign tourists use the internet in different ways. However, respecting to
their age and needs, their usage is different. But in the cases such as organizing
the holiday, factors influencing destination choice, accessing the internet
from home, ways to make a booking, using internet for different purposes
during holiday, sharing the holiday experiences with others, the most important
usage of internet in the tourism industry and tourism providers, the way
of booking from tourism organization, types of tourism organization using
internet and the functions of tourists mostly using internet, the results give a
better understanding of their behavior

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communication technologies
  • Tourism System
  • Electronic Tourism
  • Tourism
  • Tourist