ارزیابی کیفیت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای مدل ISO/IEC 9126

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان (خوراسگان)، ایران.

2  دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان (خوراسگان)، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای مدل ایزو 9126 در سال 1394 به روش توصیفی ـ پیمایشی انجام شد. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان علوم پزشکی ـ شبکه بهداشت و درمان یکی از مناطق اصفهان و حجم نمونه برآورد شده 151 نفر است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی کیفیت خدمات فناوری اطلاعات با استفاده از ابعاد ایزو 9126 بوده است. یافته‌ها حاکی از آن بود که ارتباط معناداری بین کیفیت خدمات فناوری اطلاعات در بعد عملیاتی بودن و قابل‌استفاده بودن وجود دارد. بین سایر ابعاد مدل ایزو شامل قابلیت اطمینان، کارایی، قابلیت نگهداری و انتقال‌پذیری ارتباط معنادار وجود نداشت. علاوه بر این، میزان رضایت کاربران از کیفیت خدمات فناوری اطلاعات در حد متوسط ارزیابی شد. با استفاده از آزمون فریدمن ابعاد ایزومتریک اولویت‌بندی شدند که بعد نگهداری با میانگین رتبه‌ای 91/3 رتبه اول، قابلیت اطمینان با میانگین رتبه‌ای 82/3 رتبه دوم، قابلیت استفاده با میانگین رتبه‌ای 61/3 رتبه سوم، قدرت انتقال با میانگین رتبه‌ای 35/3 رتبه چهارم، کارایی با میانگین رتبه‌ای 21/3 رتبه پنجم و عملیاتی بودن با میانگین رتبه‌ای 10/3 رتبه ششم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین نتایج نشان داد بین نظرات پاسخگویان بر حسب عوامل دموگرافیک تفاوت معنی‌دار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of IT Service Quality Based on ISO / IEC 9126 Model

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Golestanizadeh 1
  • Badri Shahtalebi 2
1 Ph.D. Student of IT Management, Islamic Azad University, Khorasgan Branch.
2 Associate Professor, Management Department, Islamic Azad University, Khorasgan Branch
چکیده [English]

 
The aim of this study is to evaluate the quality of IT services based on the ISO / IEC 9126 Model. This is a descriptive survey conducted in 2016. The statistical population of this research includes the employees of Medical Sciences-Health Network in Isfahan and the sample size was 151. To collect data, a questionnaire was designed according to ISO / IEC 9126 Model. The results show that there is a significant correlation between functionality and usability aspects. However, there was no significant correlation between the other aspect of the ISO model including reliability, efficiency, maintainability, and portability. In addition, user satisfaction of service quality was assessed as moderate. Using Friedman's test, isometric dimensions were prioritized. In this regard, maintainability aspect with an average rating of 3.9, reliability with an average rating of 3.82, usability with an average rating of 3.61, portability with an average rating of 3.35, efficiency with an average rating of 3.21, and functionality with an average rating of 3.10 were placed in the first to the sixth, respectively. Also, the results showed that there is no significant difference in the respondents' views based on their demographic status.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Portability
  • ISO 9126
  • Functionality
  • Usability
  • reliability
  • Maintainability
  • Efficiency
  • Quality of IT Services
 ابراین. جیمز، ماراکاس. جرج، (1392)، مبانی سیستم‌های اطلاعات مدیریت، مترجمان: امیر مانیان، مهدی فتاحی، بهاره وائق، تهران: انتشارات نگاره دانش، 456 صفحه.
پدرام. حسین، کریم زادگان مقدم. داوود، عاشقی. ژاله، (1390)، به‌کارگیری استاندارد ایزو 9126 در ارزیابی کیفیت سامانه‌های یادگیری الکترونیکی در ایران (مطالعه موردی: سامانه آموزش مجازی دانشگاه صنعتی امیر کبیر)، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، دوره 27، شماره 2، ص 495-517.
حقیقی نسب. منیژه، معصومی. معصومه، (1391)، ارزیابی کیفیت سیستم‌های اطلاعاتی بر اساس مدل ایزو 9126 در سازمان‌های ایرانی، پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال دوم، شماره 6، ص 131-147.
خیامی. رئوف، (1388)، ارزیابی و تحلیل معماری سازمانی، پایان‌نامه دکتری مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شیراز، شهریورماه 1388.
دعایی. حبیب‌الله، عالی. مرضیه، (1384)، سازمان‌ها در بستر جهانی‌شدن، مشهد: بیان هدایت نور، 220 صفحه.
رسولی آذر. سعید، (1382)، تحلیل محتوای کاربرد و پتانسیل تکنولوژی­های اطلاعاتی در سیستم کشاورزی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت‌معلم تهران.
 رنگریز. حسن، (1392)، تجزیه‌وتحلیل و طراحی سیستم‌های اطلاعات مدیریت، تهران، انتشارات نشر بازرگانی، 333 صفحه.
طالقانی. محمد، حسنی مقدم. شیوا، (1390)، مقدمه‌ای بر اتوماسیون اداری با رویکرد سیستم‌های اطلاعاتی، مجله عصر فناوری اطلاعات، شماره 72، ص 138- 143.
کلارک. استیو، (1389)، مدیریت استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی (رهیافتی جامع)، ترجمه: سید محمد اعرابی، داوود ایزدی، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 256 صفحه.
لاودن. کنت سی، لاودن. جین پی، (1392)، سیستم‌های اطلاعات مدیریت، مترجمان: مجتبی حسینی، اکبر مصطفوی، تهران: انتشارات فدک ایساتیس، 625 صفحه.
لاودن. کنت سی، لاودن. جین پی، (1390)، سیستم‌های اطلاعات مدیریت، مترجمان: رامین مولانا پور، فرزاد حبیبی پور رودسری، مهران کرمی، تهران: چاپ آتی نگر، 727 صفحه.
مورتی. کریس، (1388)، چالش‌های مدیریت در هزاره سوم، ترجمه: مهدی ایران‌نژاد پاریزی، عادله سادات احمد پور، تهران: نشر مدیران، 326 صفحه.
مهدوی. عبدالمحمد، (1386)، طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک، فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه نامه مدیریت، دوره 11، شماره 55، ص 235-263.
Biscoglio, I. and Fusani, M. and Lami, G and Trentanni, G (2009), "Establishing Quality-Model Based Evaluation Process for Websites", ISTI (Institute of Science and Technologies in Informatics)-CNR (National Research Council), Via Moruzzi 1, 56124 Pisa, Italy.
Buglione, L. and Abran, A (2002),"Geometrical and Statistical Foundations of a Three-Dimensional Model of Software Performance", Advances in Engineering Software, 30-43.
Dehning, B. and Richardson, J (2002)," Returson on Investments in Information Technology: A Research Synthesis", Journal of Information Systems, 16(1), 7-30.
Edvards, S (2002), "Information Technology and Economic Challenge in Developing Countries", Challenge, 45(3), 19-43.
Elisaveta, T (2015)," ISO 9126 Based Quality Assessment Approach for e- Learning System", Information Technologies and Control, 10.1515/itc-0008, 21-29.
 Fenton, N. and Neil, M. and Nielsen, L (2000)," Building large scale Bayesian Networks", The Knowledge Engineering Review, 15(3): 257-284.
 Fitzpatrick, R (2004) "Software Quality Definitions and Strategic Issues", Technical Paper, Staffordshire University, 27-32.
 Francisca, L. and Ledis, Ch. and Nicole, L. and Amar, R (2003), "Cherif Quality Characteristics for Software Architecture", Object Technology, 2(2), 133-150.
 Hirschheim, R. and Kleim, H. K (1991), "Information System Development as Social Action", Theoretical perspective and practice, Omega, 19(6):587-608.
Khosravi. K, and Gueheneuc. Y (2004). "A Quality Model for Design Pattern, Technical Report", Technical Report 1249. University of Montreal.
Stefani, A. and Xenos, M. and Stavrinoudis D (2003), "Modelling Ecommerce Systems Quality with Belief Networks, International Symposium on Virtual Environments", Human-Computer Interfaces, and Measurement Systems Lugano, Switzerland, 27-29.