شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موثر بر حوزه سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اجرائی، سازمان مدیریت صنعتی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

چکیده

در محیط رقابتی امروز سازمان های تولیدی و خدماتی همواره به دنبال بهبود کیفیت محصولات و خدمات خود هستند، از این‌رو سیستم‌های اطلاعاتی از عوامل موثر در دستیابی به مزیت رقابتی برای این سازمان‌ها محسوب می‌شوند. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر مسائل کلیدی حوزه سیستم‌های اطلاعاتی  مدیریت شرکت مپنا می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی و با استفاده از نظرات 10 نفر از خبرگان بر آن است تا با بررسی ادبیات مربوط به سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، عوامل کلیدی و اثربخش آن را در شرکت مپنا با استفاده از روش دلفی فازی شناسایی نموده و با استفاده از تکنیک دیمتل فازی،  تاثیرگذاری عوامل را ارائه نماید. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که عوامل کلیدی موثر بر مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مپنا عبارتنداز: حمایت مدیران عالی، هم راستا‌سازی راهبردی سیستم‌های اطلاعاتی و راهبردی سازمان، طراحی مجدد فرآیندهای کسب و کار و مدیریت آن، کیفیت داده‌های ورودی، استخدام، نگهداری و پرورش نیروی انسانی متخصص در زمینه سیستم‌های اطلاعاتی، استفاده موثر از منابع اطلاعاتی، امنیت داده‌ها و اطلاعات، امنیت در اینترنت، قابلیت اعتماد به بسته‌های نرم‌افزاری، حمایت مدیران عالی تاثیر گذارترین و قابلیت اعتماد به بسته‌های نرم افزاری تاثیر پذیرترین شاخص‌ها هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Interpretation of Key Factors Affecting on Management Information Systems

نویسندگان [English]

  • Reza Aghae 1
  • Milad Aghaei 2
  • Asghar Aghaei 3
1  MSc in executive management, Industrial Management Institute, Tehran
2  Ph.D. Student in Industrial Management, Allameh Tabataba,i University
3 Assistant Professor, Department of Systems Management, Police University
چکیده [English]

 
In today’s competitive environment, manufacturing and service organizations are constantly following the improvement of their product and service quality. Hence, the information systems are considered as the effective key factors in achieving competitive advantage by these organizations. This is a descriptive-survey type research in which key and effective factors on MIS in MAPNA Company are identified using literature review, fuzzy Delphi method, and DEMATEL technique. The results show that top management support, aligning strategic information systems and organizational strategies, business process and management redesign, quality of input data, recruitment, retention and development of skilled manpower in the field of information systems, data and information security, internet security, reliability of software packages are the key and effective factors on MIS in MAPNA Company. Also, top management support is the most effective and the reliability of software packages is the most impressible factors as well.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Information Systems
  • Fuzzy Delphi
  • Fuzzy Decision MAking Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL)
آقایی، میلاد (1390). رویکرد تصمیم گیری چند معیاره به ارزیابی استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات صنعت خودروسازی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه امام خمینی، دانشکده علوم اجتماعی.
اسدی، فرخنده، مقدسی، حمید، حسینی، اعظم السادات، دهقانی، محمد(1391). وضعیت سیستم مدیریت اطلاعات مراقبت سرپایی بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران، فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت، دوره نهم، شماره سوم، مرداد و شهریور91، 439-432.
اصغر پور، محمد جواد(1377). تصمیم گیری های  چند معیاره، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
باشگاه خبرنگاران جوان (1393)، برگرفته از پرتال معاونت خبر سازمان صداد و سیما به آدرس www.yjc.irدر تاریخ جمعه 10 اردیبهشت 1393 به آدرس اینترنتی : http:// http://www.yjc.ir/fa/news/4823263
فتحی واجارگاه، کوروش (1381).  نیازسنجی آموزشی (الگوها و فنون). تهران: نشر آییژ.
قاضی زاده فرد، سید ضیاءالدین(١٣٧٥). طراحیوتبیینالگویبررسیوتحلیلموانعانسانی دراستقراروبه کارگیریسیستمهایاطلاعاتیمدیریت ، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، تهران .
حسینی، یعقوب، یوسفی ده بیدی، شهلا و اسکندری، آتوسا(1392). تبیین عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی استراتژیک(مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر بوشهر)، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره29، شماره1، 88-63.
حمیدی زاده، محمد رضا.، غمخواری، معصومه. (1388). شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بر اساس مدل سازمان های پاسخگوی سریع، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره52، پاییز 1388، 210- 187.
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، (1383). چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، (1384). برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(1384-1388)، سند ملی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات.
دولت جمهوری اسلامی ایران(1383). برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
زرگرپور، حمید و عطایی جعفری، امیر مسعود(1384). نقش منابع و فناوری اطلاعات در مدیریت پروژه های نیروگاهی (مطالعه موردی: شرکت مپنا)، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.
شورای عالی انقلاب فرهنگی(1386). نقشه جامع علمی کشور، دبیرخانه نقشه جامع علمی کشور، نسخه30، ص30.
رمضانیان، محمد رحیم، بساق زاده، نرجس(1390). تاثیر توانایی جذب و فرهنگ سازمانی بر موفقیت اجرای IS در شرکت های تولیدی قطعات خودروی استان گیلان. مدیریت فناوری اطلاعات، (9)3، 68-41.
معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران(1383). سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور، معاونت فناوری اطلاعات دفتر توسعه فناوری اطلاعات، ص8.
وزارت بازرگانی، (1384). برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی، مجلس شورای اسلامی.
وزارت بازرگانی، (1385). قانون تجارت الکترونیکی، وزارت بازرگانی.
Agourram, H.,(2009). Defining information system success in Germany. International Journal of Information management, pp: 234-245.
Alshawaf, A.H., & et al., (2005). A benchmarking framework for information systems management issues in Kuwait. Benchmarking: An International Journal, Vol. 12, No. 1, pp: 30-44.
Aydin S., Özer G, & Arasil Ö. (2005). Customer loyalty and the effect of switching costs as a moderator variable. Mark Intell Plann; 23(1):89-103.
Ball,L., Harris,R.( 1982). SMIS member: A membership analysis, MIS Quarterly, Vol.6, No.1, pp: 19-38.
Brancheau, J.C., Wetherbe, J.C., (1987). Key Issues in Information System Management. MIS Quarterly, pp: 23-46.
Brancheau, J.c., Janz, B.D., Wetherbe, J.C., (1996). Key issues in information systems: 1994-95. SIM Delphi results. MIS Quarterly, Vol. 20, No. 2, pp: 225-242.
Burn, J., et al., (1993). Critical issues of IS management in Hong Kong: a cultural comparison. Journal of Global Information Management, Vol. 1, No. 4, pp: 28-37.
Carey, D., (1992). Rating the Top MIS Issues in Canada. Canadian Data systems, pp: 23-26.
Chen. P.T., Hu. H.H. (2010). The effect of relational benefits on perceived value in relation to customer loyalty: An empirical study in the Australian coffee outlets industry, International Journal of Hospitality Management, 29; 405–412.
Chen, G., Wu, R., Guo, X., (2007). Key issues in information systems management in China. Journal of Enterprise Information Management, Vol. 20, No. 2, pp: 198- 208.
Cheng, Ching-Hsue & Lin, Yin. (2002). Evaluating the Best Main Battle Tank Using Fuzzy Decision Theory with Linguistic Criteria Evaluation, European Journal of Operational Research, Vol.142, p.147.
Chou, H.W., Joe, SH. B. (1999). MIS key issues in Taiwan’s enterprises. International Journal of Information Management, Vol.19, pp: 369-387.
CSC Index. (1995). Critical Issues of Information Systems management for Cambridge.
Deans, P.C., et.al., (1991). Identification of key international information systems issues in US based multinational corporations. Journal of Management Information Systems Vol. 7, No.4, pp: 27-50.
Dekleva, S., Zupancic, J., (1996). Key issues in information systems management: a Delphi study in Slovenia. Information systems management: a Delphi study in Slovenia. Information & Management, Vol. 31, No. 1, pp:1-11.
Delone W.H., McLean E.R.(1992). Information systems success: The Quest for the Dependent Variable. Information System Research; 3(1): 90-60.
Dickson,G.W., Leitheiser, R.L., Nechis, M., Wetherbe, J.C., (1984). Key information systems issues for the 1980s. MIS Quarterly, Vol.8, No. 3, pp: 135-148.
Fontela, E., & Gabus, A. (1976). The DEMATEL observer, DEMATEL 1976 Report, Switzerland, Geneva: Battelle Geneva Research Center.
Garson, G.D., (2006). Public information technology and e-government, managing the virtual state. Jones & Barttett, pp: 434.
Gottschalk, P., Christensen, B.H., Watson, R.T. (1997). Key issues in information systems management surveys: methodological issues and choices in a narwegain context. Scandinavian Journal of Information Systems, Vol.9, No. 2, pp: 57-60.
Gottschalk, P., (2000). Studies of key issues in IS management around the world. International Journal of Information Management, Vol.20, pp: 169-180.
Haynea, S.C., Pollard, C.E., (2000). A comparative analysis of critical issues facing Canadian information systems personnel. Information & Management, Vol.38, No.2, pp: 73-86.
Kelegai, L., Middleton, M., (2004). Factors influencing information systems success in papua newGuina organizations: A case study Australian, Journal of Information Systems, Vol. 11, No. 2, pp: 57-69.
Kouziokas, G. N. (2016). Technology-based management of environmental organizations using an Environmental Management, Environmental Technology & Innovation 5 (2016) 106–116.
Lane, Michael S., Koronios, A.A. (2007). Determining key technology and management issues for CIOs deemed to be problematic and suffering from performance gaps. In 1 st International Conference of ICT Innovation and Application, Zhuhai, China.
Li, D., Hung, W., SHA, W., (2009). Key issues in information systems management: a china’s perspective. From http://www.pacis-net.org/file/2005/332.pdf
Luftman. J. McLean, E.R., (2004). Key issues for IT executives. MISQE, Vol. 3, No. 2, pp: 456-471.
Luftman. J., (2005). key issues for IT executives 2004. MISQE, Vol. 4, No. 2, pp: 231-240.
Ma, L.C.K., (2009). Critical Issues of International Systems Management in Hong Kong, from: www.hkcs.org.hk/Lm02.htm.
Mata, F.J., Fuerst, W.L., (1997). IS management issues in Central America: a multinational and comparative study. Journal of Strategic Information Systems, Vol. 6, N. 3, pp: 173-202.
Meskell, P., Burke, E., Kropmans, Th. J.B. (2015). Back to the future: An online OSCE Management Information System for nursing OSCEs, Nurse Education Today (2015), 1-6.
Mores, T., (1996). Key issues in the management of information systems: a Hongkong perspective. Information & Management, Vol. 30, No. 6, pp: 301-307.
Niederman, F., Brancheau, J.C., Wetherbe, J.C., (1991). Information systems management issues for the 1990s. MIS Quarterly, Vol.15, No.4, pp:475-500.
Pimchangthong, D., Plasisent, M., Bernard, P., (2003). Key issues in information systems management: a comparative study of academics and practitioners in Thailand. Journal of Global Information Technology Management, Vol. 6, No. 4, pp: 27-44.
Palvia, P.C., Palvia, S., (1992). MIS issues in India and a comparison with the United States. International Information Systems, pp: 101-110.
Palvia, P., Wang, P., (1995). An expanded global information technology issue model: The Journal of Information Technology Management, Vol. 1, No. 2, pp: 29-39.
Palvia, P.C., et al., (2002). Global information technology: a Meta analysis of key issues. Information & Management, Vol. 39,pp:403-414.
Rao, K.V., Huff, FOP., Davis, G.B., (1987). Critical issues in the management of information systems: a comparison of Singapore and the USA. Information Technology, Vol. 1, No. 3, pp: 11-19.
Shao, P., Fang, J., Wan, J., (2007). Key information systems management issues in china and USA: a comparative perspective. IEEE. Pp: 6226-6229.
Wong, Y.H., Chan, R., Ngai, E.W.T., Oswald, P., (2009). Is customer loyalty vulnerability-based? An empirical study of a Chinese capital-intensive manufacturing industry. Industrial Marketing Management 38 (1), 83–93.
Watson, R.T., (1989). Key issues in information systems management: an Australian perspective 1988. Australian computer Journal, Vol. 21, No. 3, pp: 118-129.
Yang, H.L., (1996). Key information management issues in Taiwan and the US., Information & management, Vol. 30, No. 5, pp: 251-267.