تأثیر سرمایه انسانی و ویژگی‌های سازمانی بر ارزش‌آفرینی کسب‌وکار فناوری اطلاعات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه پیام نور، واحد تهران غرب، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشگاه پیام نور، واحد تهران غرب، تهران، ایران. ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، واحد تهران غرب، تهران، ایران

چکیده

 
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی و ویژگی­های سازمانی بر ارزش‌آفرینی کسب‌وکار فناوری اطلاعات است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کارمندان ستادی معاونت بهداشت وزارت بهداشت و درمان واقع در شهر تهران است که 270 نفر می­باشند. به‌منظور گردآوری داده­های مورد نیاز درباره افراد جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه­ای متناسب با حجم نمونه و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 155 نفر تعیین شده است. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه­های محقق ساخته بودند که از طریق محاسبه آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه­ها به دست آمد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که اولاً تأثیر سرمایه انسانی بر میزان ارزش‌آفرینی کسب‌وکار فناوری اطلاعات معنی­دار است. به‌عبارت‌دیگر یافته­ها نشان می­دهد زمانی که میزان سرمایه انسانی در نمونه آماری افزایش می­یابد، این امر باعث افزایش میزان ارزش‌آفرینی کسب‌وکار فناوری اطلاعات می­گردد. از سوی دیگر نتایج نشان می­دهد که ویژگی سازمانی تأثیر معنی­داری بر ارزش‌آفرینی کسب‌وکار فناوری اطلاعات نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Human Capital and Organizational Characteristics on the Business Value of Information Technology

نویسندگان [English]

  • Amir Houshang Tajfar 1
  • Behroz Lari Semnani  2
  • Elham Yousefi 3
1 Assistant Professor and Faculty Member of Payame Noor University
2 Assistant Professor and Faculty Member of Payame Noor University 
3 Masters Student Information Technology Management Payame Noor University
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the effect of human capital and organizational characteristics on the business value of information technology. The study was a descriptive survey. The population of this study was 270 staffs of the Ministry of Health located in Tehran. To collect the required data, a stratified sampling technique was utilized and a sample of 155 people was selected using Cochran’s formula. Data were collected using a researcher made questionnaire and its reliability was calculated using Cronbach’s alpha technique. The results show that, the impact of human capital on the business value of information technology is significant. In other words, the findings suggest that as the human capital is increased, the business value of information technology is increased as well. On the other hand, the results show that organizational characteristics have no significant impact on the business value of information technology.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Capital
  • Organizational Structure
  • Organizational Characteristics
  • Business
  • Information Technology
 
امیری، مقصود و شفیعی نیک‌آبادی، محسن (1389). ارائه چارچوبی برای رتبه‌بندی کسب‌وکارهای الکترونیک از طریق روش تاپسیس، فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره 44.
الفت، لعیا؛ اعرابی، محمد؛ امیری، مقصود و قاضی نوری، سروش (1390). بررسی تجربی ارتباط استراتژی فناوری با استراتژی و عملکرد کسب‌وکار در صنایع الکترونیک ایران، مجله سیاست علم و فناوری ، سال سوم، بهار، شماره 3. 
حقیقی نسب، منیژه و تقوی، صفیه (1391). عوامل تأثیرگذار بر اشاعه کسب‌وکار الکترونیک در سازمان‌های ایرانی، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، بهار، شماره 10.
حنفی­زاده، پیام و مهرداد رضایی (1386). تجارت الکترونیک (تعریف، موانع و راهکارها)، تهران: نشر جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف.
دفت، ریچارد ال (1377). تئوری و طراحی سازمان، ترجمه علی پارسیان و محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رابینز، استیفن (١٣٧٨)، تئوری سازمان (ساختار، طراحی، کاربردها)، ترجمه سید مهدی الوانی؛ حسن زارعی دانائی فرد، تهران: انتشارات صفار، چاپ پنجم.
زارع، امیر (1386) ارتباط جو سازمانی و بهره‌وری کارکنان در بیمارستان‌های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
شفیعی نیک‌آبادی، محسن (1387). نقش اینترنت در خلق ارزش، ماهنامه تدبیر، شماره 193.
شفیعی نیک‌آبادی، محسن، جلیلی بوالحسنی، اعظم و خاتمی فیروزآبادی، علی (1389). تعیین معیارهای کلیدی در ارزیابی کسب‌وکارهای الکترونیک، فصلنامه رشد فناوری، شماره 22.
فضلی، صفر و علیشاهی، آیدن (1391). بررسی اثر عوامل درون‌سازمانی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش مدیریت دانش، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال چهارم، شماره 2.
فقهی فرهمند، ناصر (1382). مدیریت ساختار استراتژیک سازمان، تبریز: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
فیاضی، مرجان و افشار، زهرا (1394). تأثیر فناوری اطلاعات بر کارکردهای مدیریت منابع انسانی در صنعت بیمه، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، سال چهارم، شماره 13، پاییز.
محمدی، تیمور؛ امیدوار، سیروس (1391). اثرات متقابل سرمایه انسانی و نهادها بر فرآیند رشد اقتصادی و اشارات آن برای اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال پانزدهم، شماره اول.
موسوی، احمد؛ محمدی، سامان و حسنی، حسین (1394). سرمایه انسانی، بهره­وری، ارزش بازار، فصلنامه بورس، شماره 123 و 122.
میرکمالی، سیدمحمد، جعفری، نسرین و صالح صدق پور، بهرام (1391). تأثیر جو سازمانی بر رضایت شغلی با میانجی­گری سرمایه­ی انسانی، دوفصلنامه­ی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال پنجم، شماره 2.
معتدل، محمدرضا؛ راد فر، رضا و صالحی، افسانه (1392). ارائه چارچوب نظری در ارزیابی بلوغ همسویی فناوری اطلاعات و کسب‌وکار، پژوهش های مدیریت عمومی ، زمستان، سال ششم، شماره 22.
Bontis, N. (2001). Assessing knowledge assets: a review of the models used to measure intellectual capital, International Journal of Management Reviews, 3(1), 41-60.
Botto, F. (2003). Dictionary of E-Business (2nd Ed). John Wiley & Sons Ltd.
Carlke, T. (2001). “The knowledge economy”, Education Training, Vol. 43, Nos. 415.
Hatch, N. W. & Dyer, J. H. (2004). Human capital and learning as a source of sustainable competitive advantage, Strategic Management Journal, 25(12), 1155-1178.
Kim, H.W. & Kankanhalli, A. (2009). Investigating User Resistance to Information Systems Implementation: A Status Quo Bias Perspective. MIS Quarterly, 33(3), 567-582.
Lin H-F. Lin S-M (2008). Determinants of e-business diffusion: A test of the technology diffusion perspective, Tec novation 2008a; 28: 135-145.
McAfee, A. (2006). Mastering the Three Worlds of InformationTechnology, Harvard Business Review (November), 141-149.
Paul C. Nystrom, K. Ramamurthy, Alla L. Wilson (2002), Organizational context, climate and innovativeness: adoption of imaging technology, Journal of Engineering and Technology Management, 19 (3–4), PP: 221–247.
Rowley, J. (2002). E-business: principle & practice. New York: Palgrave Pub.
Zhu K. Kraemer K.L. Xu S (2006). The process of innovation assimilation by firms in different countries: A technology diffusion perspective on business, Management Science 2006; 52(10): 1557-1576.