شناسایی موانع توسعه بانکداری الکترونیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران-شمال.تهران.ایران.

چکیده

گسترش رقابت همراه با تحولات عمده در عرصه تجارت، بسیاری از روش‌های سنتی را متحول ساخته و فضای رقابت را در به‌کارگیری فناوری‌های نو حاکم نموده است. نظام بانکی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و با پیدایش مفاهیم نوین در بانکداری، شیوه ارائه خدمات به مشتریان در اقصی نقاط جهان دچار تحول شده است. با توجه به شیوه‌های سنتی موجود در بانک‌های کشور و نارسایی این روش‌ها در ارائه خدمات جدید، تحقیق حاضر با محوریت شناسایی موانع و راهکارهای توسعه بانکداری الکترونیک در شعب استان تهران بانک انصار صورت پذیرفته است. لذا پس از مرور ادبیات موضوعی، کسب نظر از خبرگان واحد مرکز تحقیقات بانک و حذف موارد غیر مرتبط، 39 عامل متمایز و مؤثر بر توسعه بانکداری الکترونیک استخراج گردید. موارد مذکور پس از انجام دو مرحله تحلیل عاملی اکتشافی به 4 طبقه تقلیل یافت که بر اساس دانش حاصل از ادبیات پیشین با عناوین عوامل مدیریتی، فناورانه، سازمانی و هزینه‌ای نام‌گذاری گردیدند. در مرحله بعد، مدل به‌دست‌آمده با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی مورد آزمون قرار گرفت که شاخص‌های اصلاح، مؤید برازش مطلوب داده‌ها بوده است. همچنین طبق نتایج به‌دست‌آمده از آزمون فریدمن، عدم ایجاد تغییر متناسب در نظام پرداخت اصلی‌ترین و عدم تأمین هزینه لازم جهت تجهیز فنی سازمان کم اثرترین موانع در راستای توسعه بانکداری الکترونیک در بانک انصار بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Obstacles to the Development of Electronic Banking

نویسندگان [English]

  • Masood khosh’heikal 1
  • Iman Gharib 2
1  MSc in IT Management., Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student in Business Management, Faculty of Management Azad university,Tehran, Iran
چکیده [English]

Expansion of competition along with the major developments in trade have changed many traditional methods and prevailed the competitive environment to the application of new technologies. Banking system is no exception as well; by the emergence of modern concepts in banking, approaches to present services to customers have changed all around the world. Regarding the traditional approaches applied by domestic banks and its failure to deliver the new services, this study, revolving around identifying obstacles to and strategies for developing electronic banking, has been done at Ansar Bank. Therefore, after reviewing the literature, consulting with the experts in Bank’s Research Center, and removing unrelated cases, 39 factors, distinct and influencing the development of electronic banking, was extracted. After a two-stage exploratory factor analysis, above mentioned factors were reduced to 4 categories called, according to the knowledge obtained from the previous literature, managerial, technological, organizational and cost factors. In the next step, the obtained model was tested through confirmatory factor analysis which results prove the desirable value of the output. Also, according to the results of Friedman test, the lack of appropriate changes in payment system as well as the lack of funding for Organization’s technical equipment is known as the least important obstacles to the development of electronic banking in Ansar Bank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Banking
  • Technological Barriers
  • Managerial Barriers
  • Organizational Barriers
  • Cost Barriers
حبیبی، آرش.(1391). آموزش کاربردی لیزرل، ویرایش دوم، قابل‌دسترس در:         http://parsmodir.com/db/research/smaple-size.php  
حسنی، فرنود، سلطانی، سهیلا و ضرابیه، فرشته.(1387). مدیریت بانکداری الکترونیک، چاپ اول، تهران، انتشارات سبزان.
صرافی زاده، اصغر.(1383). فناوری اطلاعات در سازمان، چاپ اول، تهران، انتشارات میر.
عباسی نژاد، حسین و مهرنوش، مینا.(1392). بانکداری الکترونیکی، چاپ دهم، تهران، انتشارات سمت.
علوی لنگرودی، سید حسین. (1384). بانکداری اینترنتی، مطلوب یا نامطلوب. فصلنامه بانک صادرات، شماره 34، پائیز 84
مؤمنی، منصور، فعال قیومی، علی (1391)؛ تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS(چاپ هفتم)، انتشارات گنج شایگان، تهران
نقدی فرد هاشمیان، محسن.(1382). مفاهیم دولت الکترونیک، مجله تکفا، شماره 7 و 8، مرداد و شهریور
Aslam, H. D. Khan, M. & Tanveer, A. (2011). Perceived barriers towards adoption of internet banking among non-metropolitan internet users of Pakistan. The International Business & Economics Research Journal, 10(4), 45.
Central Bank. (2002). Guidelines for Electronic Banking. Available by: (www. central bank.org.bb/financial)
Crede, A. (1995). Electronic commerce and the banking industry: the requirement and opportunities for new payment systems using the Internet. Journal of Computer‐Mediated Communication, 1(3), 2-8.
Dandapani, K. Karels, G. V. & Lawrence, E. R. (2008). Internet banking services and credit union performance. Managerial Finance, 34(6), 437-446.
Daniel, E. (1999). Provision of electronic banking in the UK and the Republic of Ireland. International Journal of bank marketing, 17(2), 72-83.
Daniel, E. & Storey, C. (1997). On-line banking: strategic and management challenges. Long Range Planning, 30(6), 890-898.
Feizi, K. & Sadeghi, T. (2009). Factors and barriers in the development of electronic banking in Iran, Journal of Industrial Management. (in Persian)
Ferguson, R. (2000). Information technology in banking and supervision. BIS Review, 91.
Karimzadeh, M. & Alam, D. (2012). Electronic banking challenges in India: an empirical investigation. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(2), 31.
Khare, A. Mishra, A. & Singh, A. B. (2012). Indian customers’ attitude towards trust and convenience dimensions of internet banking. International Journal of Services and Operations Management, 11(1), 107-122.
Nasri, W. & Charfeddine, L. (2012). Factors affecting the adoption of Internet banking in Tunisia: An integration theory of acceptance model and theory of planned behavior. The Journal of High Technology Management Research, 23(1), 1-14.
Rabi, A. & Boostani, Z. (2011). Barriers of Electronic banking development Study case: Saman bank. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business, 3(5), 311-324.
Sarokolaei, M. A. Rahimipoor, A. Nadimi, S. & Taheri, M. (2012). The Investigating of Barriers of Development of E-banking in Iran. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 62, 1100-1106.
Shah, M. H. Mohsin, M. Mohmood, Z. & Aziz, R. (2009). Organisational barriers in offering e-banking. Journal of Electronic Commerce in Organizations (JECO), 7(2), 67-82.
Nazari, T. Dehghan Dehnavi, H. & Nayebzadeh, S. (2013). Explaining the Barriers and Approaches of E-Banking Extension (Case Study: Melli Bank in Iran). Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(5)726-736
Teo, T. S. Lin, S. & Lai, K. H. (2009). Adopters and non-adopters of e-procurement in Singapore: An empirical study. Omega, 37(5), 972-987.
Zaied, A. N. H. (2012). Barriers to e-commerce adoption in Egyptian SMEs. International Journal of Information Engineering and Electronic Business,4(3), 9.