مدل مفهومی اکتساب فناوری پیشرفته با رویکرد تحلیل و مدیریت ریسک

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 ** استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران، ( نویسنده مسئول)، dramirbaytattork@gmail.com

3 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

امروزه فناوری های پیشرفته به عنوان یکی از حیاتی ترین اجزاء سازمان های صنعتی و خدماتی مطرح می باشد. بعضی، فناوری های پیشرفته را قلب تولید ثروت در سازمانهای مختلف به شمار آورده وارائه خدمات و محصولات قابل رقابت درعرصه رقابت جهانی را برای تمامی بنگاه های اقتصادی، بدون بهره گیری از فناوری های هایتک مورد نیاز تقریبا غیر ممکن می دانند. با توجه به اهمیت و نقش فناوری به ویژه فناوری های پیشرفته در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها، یکی از مسائل اساسی در خصوص اینگونه فناوریها، شیوه دستیابی و اکتساب آنها می باشد. برای گردآوری اطلاعات، 15مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه های فناوری اطلاعات و همچنین صاحبنظران حوزه مدیریت و اکتساب فناوری صورت گرفته است. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری بود و با استفاده از تکنیک هدفمند ( قضاوتی) و گلوله برفی انجام شد.تجزیه و تحلیل داده ها در فرآیند کدکذاری باز با کمک نرم افزار  MAXQDA منجر به ظهور 105 مفهوم و کد باز و 23 مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی گردید. این مقاله با هدف دستیابی به مدل مفهومی اکتساب فناوری های پیشرفته با تاکید بر تحلیل و مدیریت ریسک در حوزه فناوری اطلاعات با توجه به شرایط محیطی حاکم بر صنعت فناوری اطلاعات کشور با استفاده از نظریه داده بنیاد و رویکرد خودظهوری انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Conceptual Model of Advanced Technology Acquisition Using Risk Analysis and Management Approach

نویسندگان [English]

  • Mehdi Karimipour 1
  • Amir r Bayat Tork 2
  • Jalal Haghighat Monfared 3
1 Ph.D. Student, Management of Technology, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran.
2 Faculty Member, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran(Corresponding Author : Mehdi.karimipour@yahoo.com )
3 Faculty Member, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran
چکیده [English]

Today, advanced technologies are considered as one of the most vital components of business, industry and services and a strategic factor for the economic development of countries. Some researchers consider advanced technologies as the heart of wealth generation in the organizations, and it is almost impossible to provide competitive products and services in a global environment without using the required advanced technologies. Given the importance and the role of technology, especially advanced technologies, in creating competitive advantage for organizations, one of the key issues regarding such technologies is acquisition and the acquisition method. This qualitative research, by adopting a risk analysis and management approach in the field of technology acquisition, seeks to explore a conceptual model of the acquisition of advanced technologies for the Information Technology (IT) industry using Grounded Theory. To collect data, 15 semi-structured interviews were conducted with the experts in the field of IT and technology management and acquisition. The sampling was performed using judgment and snowball techniques. Data analysis was done using MAXQDA10 software which resulted in the emergence of 105 concepts and codes, 23 sub-categories, and 5 main categories. This article aims to achieve a conceptual model of advanced technology acquisition with emphasis on information technology analysis and risk management, taking into account the environmental conditions prevailing in the country's information technology industry. The proposed conceptual model was developed with emerging design approach and the results of the research were explained as theoretical propositions.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advanced Technology
  • Technologies Acquisition
  • Information Technology
  • Risk
  • Grounded Theory
  • MAXQDA
 
خلیل، طارق، مدیریت فناوری، (1384)، ترجمه سید کامران باقری، مرکز تکنولوژی نیرو (متن).
شفیعا، محمد علی، شوال پور، سعید، حسینی، معصومه، حسینی، راضیه سادات، ارائه الگویی برای سنجش ریسک تجاری سازی فناوری های برتر در ایران با تاکید بر نقش سرمایه گذاران خطر پذیر، چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، 1392
خلیل، طارق، 1385))، مدیریت فناوری، رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت، ترجمه، باقری، سید کامران، انتشارات پیام متن.
کریمی دستجردی، داود، قطره نبی، پوریا، (1388)، ارائهمدلمفهومیبرایتبییناثرریسکهاییکپارچهبرعملکردشرکتهایفعالدرحوزهفناوریاطلاعات، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 1، شماره 2 .
زمانی میاندشتی، محمد، موسوی، سید مسلم، باقری مقدم، ناصر، حسن کرمانی، محمد، (1392)، بررسیوواکاوایمدلهایانتخاب روشاکتساب  فناوری، کنفرانس بین المللی و ششمین کنفران ملی مدیریت فناور.
ذکایی آشتیانی، محسن، حسینی، سید حسن، (1385)، راهنمای گسترش دانش مدیریت پروژهPMBOK2004، تهران، انتشارات آدینه.
حق نویس، معید، ساجدی، همایون، 1385، مهندسی ریسک برای مدیران پروژه - مدل ها و ابزارها، موسسه رسا.
ملکی، علی، باقری مقدم، ناصر،(1382)، اکتسابفناوریعواملموثربرانتخابسبکوروش مناسب، اولین کنفرانس مدیریت  فناوری.
دانایی فرد، حسن، امامی، سید مجتبی، (1386)، استراتژی هایپژوهشکیفی: تأملیبرنظریه پردازیداده بنیاد اندیشه مدیریت،شماره 2.
بیات ترک، امیر، (1395)، روشهای انتقال فناوری از منظر سازمان ملل متحد (UNIDO)، ناشر، انتشارات نوید مهر، تهران.
اثباتی،حسین،کریمیان، امیر هوشنک، آقاپور، حمید،(1395)،" آشنایی با مبانی و الگوههای تدوین استراتژی فناوری" آینده پژوه، تهران.
 هلف،کنستانس، فینگل اشتاین، سیدنی، میچل، ویل، مارگارت، پیتراف مترجمین، بندریان، رضا، حاجعلی، محمد، کیانی بختیاری، ابوالفضل (1394)، توانمندیهای پویا درک تغییر راهبردی در سازمانها، ناشر، هزار ققنوس، تهران.
Chen , G.,et al,( 2013). Investment Risk Evaluation of High-Tech Projects Based on Random Forests Model. Proceedings of The Eighth International Conference on Bio-Inspired Computing: Theories and Applications (BIC-TA), Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
Chuanfan, L. (2009). Risk Management in High-Tech Project. P. R. C. Jiangxi University of Finance and Economics.
Jamali, GH., Hashemi, M. (2012). Assessment of risk factors on the bank's IT projects Bushehr techniques using fuzzy  Dematel. Journal of Information Technology Management, 21-40.
Rosenberg N. and Firschtak C.,(1985), International Technology Transfer: Concept, Measures, and Comparison, Prager, Newyork
Hemmert M. (2004). The influence of institutional factors on the technology acquisition performance of high-tech firms: Survey results from Germany and Japan .
Glass, A.J., Saggi, K.,(2002). International technology transfer and the technology gap. Journal of Development Economics 552 , 369–398.
J.X. Han, L. Ma,(2001) ,  Analysis and measurement of venture of investment into high technology projects, J. Harbin Inst. Technol, 300–303.
Jiang, H. and J. Ruan (2010). Investment Risks Assessment on High-tech Projects Based on Analytic Hierarchy Process and BP Neural Network. JOURNAL OF NETWORKS 5(4).
Cheng Wei zhong, Cheng Jin xian،(1998). The risk of high-tech industry research. Xi’an: Shaanxi People's Publishing House, 1998.
Chirs Chapman-Stephan Wards,( 2005), Project Risk management Processes,Techniques and Insights, second edition,
L.P Leach  ,( 2000), Critical Chain Project Management ARTECH House.
P.G Smith and Guy M.Merritt,( 2004) , Dealing With Project Risks Successfully,Product Development ,vol.9 issue 11, November
Kerzner H Eight Edition(2001) , Project Management A Sysyems Approch to Planning, Scheduling and Controlling , Wiley.
Eric Verzuh,( 2003) , The Portable MBA in Project management.
Porter, M.E,(2003); Building theMicroeconomic Foundations ofCompetitiveness in the GlobalCompetitiveness Report 2002-2003, World Economic Forum, New Yourk: Oxfore Universiyt Press.
Godin, Benoit(2004). The obsessionfor Competitiveness and its Impacton Statistics: the construction ofHigh-Technology Indicators. Projecton the history and sociology of S&Tstatistics. Working Paper No.25.
Gregory, M. J. , (1995). Technology Management: A Process Approach, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers 209, 347-356.
Cutler,G. W, (1991), Acquiring Technology From Outside, Research Technology Management, May-June,Vol.34, No.3, 11-17.
Barney G Glaser، Anselm L Strauss، (1967)، The Discovery of Grounded Theory Strategies for Qualitative Research . New Brunswick: aldine transaction.
Creswell,J,W.( 2003), Research Design : Qualitative,Quantitative , and Mixed Methods Approaches, Thousand Oaks,CA.Sage
Joanne Twinin. (2000) ,A Naturalistic Journey into the collaboratory: in search - Hrast . Texas: Texas womans university.
Strauss, A., & Corbin, (1998),J.Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. SAGE Publications.
Chatterji, D.,(1993) Manual, T. A., Benefiting from External Sources of Technology, Research Technology Management, Vol.36, No. 6, 21-26.
Felin, T., & Zenger, T. (2013). Closed or open innovation? Problem solving and the governance choice. Research Policy.
Mortara , L , Ford , S ,(2012) ,Technology Acqisitions : A approach to Technology Acqisitions and Protection Decisions , Center of Technology Management University of Cambridge.
Grilli, L., Murtinu, S.,(2014), Government, venture capital and the growth of European high-tech entrepreneurial firms. Res. Policy , http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2014.04.002
 Jordan, E. and Silcock, L. (2005). Beating IT Risks, John Wiley & SonsLtd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, pp 9-17 and pp 48-52.