تحلیل عملکرد و بهبود فرایندهای ارائه تسهیلات سرمایه در گردش با رویکرد فرایندکاوی: مطالعه موردی فرایندهای ارائه تسهیلات بانک صنعت و معدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران

10.22054/ims.2021.58106.1896

چکیده

بانک‌ها دارای فرایندهایی پیچیده، طولانی و فعالیت‌هایی با نقاط کنترل و تایید زیاد به ویژه برای ارائه ‌تسهیلات هستند. بقاء این موسسات، ارائه خدمات با کیفیت و سریع و جلب رضایت مشتری مستلزم بهبود و تحلیل نتایج پس از اجرای این فرایندهاست. در این راستا، هدف اصلی این پژوهش تحلیل عملکرد و بهبود فرایندهای ارائه ‌تسهیلات سرمایه در گردش است. به این منظور از روش مبتنی بر فرایندکاوی و الگوریتم ‌فازی استفاده می‌شود. روش مذکور شامل شش مرحله استخراج داده‌های‌ رخداد سیستم ارائه تسهیلات بانک صنعت و معدن، بازرسی ‌داده‌ها، تحلیل‌ جریان ‌کار، تحلیل ‌عملکرد بر پایه شاخص‌ زمان، ارائه پیشنهادها و بررسی نتایج و در نهایت بهبود فرایند مبتنی بر شبیه‌سازی است.
از جمله نتایج تحقیق حاضر کشف مدل فرایند واقعی و بهبود یافته، تشخیص فعالیتهای گلوگاه و پرتکرار، کاهش متوسط ‌زمان انجام فرایند به میزان 23 درصد و تعداد فعالیتها به میزان 21 درصد و در نهایت تایید کارآمدی فرایندکاوی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance analysis and improvement of working capital facility processes based on process mining approach: A case study in Bank of Industry and Mine facility processes

نویسندگان [English]

  • ehsan allah Khoshkhoy Nilash 1
  • Alireza Tamjid Yamechlo 2
  • Roya Rad 2
1 M.Sc. Student, Department of Computer Engineering and IT, Parand Branch, Islamic Azad University, Parand, Iran
2 Assistant Professor, Ph.D. Department of Computer Engineering and IT, Parand Branch, Islamic Azad University, Parand, Iran
چکیده [English]

Banks have complex, long processes and activities with many points of control and approval, especially for facility processes. The survival of these institutions, providing quality and fast services and customer satisfaction requires improvement and analysis of results after the implementation of these processes. The main purpose of this study is to analyze the performance and improve the working capital facility processes. For this purpose, a method based on process mining and fuzzy algorithm is used. The method includes six steps: log extraction of the Bank of Industry & Mine facility system, log inspection, control flow analysis, performance analysis based on time indicator, making suggestions and reviewing the results, and finally improving the processes using simulation.
The results of the present study include the discovery of a real and improved process model, the detection of bottlenecks and max repetition activities, the reduction of the mean throughput time by 23% and the number of activities by 21%, and finally the efficiency of process mining.

کلیدواژه‌ها [English]

  • working capital facility processes
  • Process Mining
  • performance analysis
  • process improvement