مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

مدیر مسئول


لعیا الفت استاد دانشکده: مدیریت و حسابداری دانشگاه: علامه طباطبایی

مدیریت، گرایش تحقیق

  • olfatatu.ac.ir

سردبیر


کامران فیضی استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت پژوهش عملیاتی

  • kamranfeiziyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


مرتضی آنالویی دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

مدیریت، گرایش تحقیق

  • analouiiust.ac.ir
  • 09122101738

اعضای هیات تحریریه


امیر مانیان استاد دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

  • amanianut.ac.ir
  • 09121593287

اعضای هیات تحریریه


امیر البدوی استاد دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت، گرایش تحقیق

  • albadvimodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد جعفر تارخ استاد دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

تحقیق در عملیات

اعضای هیات تحریریه


محمد تقی تقوی فرد دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت، گرایش تحقیق

اعضای هیات تحریریه


منصور جم زاد استاد دانشگاه صنعتی شریف . عضو و نماینده انجمن علمی انفورماتیک ایران در نشریه

مهندسی در کامپیوتر

  • jamzadsharif.edu

اعضای هیات تحریریه


سید حبیب ا... طباطبائیان دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت، گرایش تحقیق

  • tabatabaeianiramot.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد رضا تقوا استاد دانشگاعه علامه طباطبایی

  • taghvagmail.com

اعضای هیات تحریریه


اسلام ناظمی دانشیار/دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر / عضو انجمن انفورماتیک ایران از سال 1356 تا کنون به مدت 41 سال/ معاون آموزشی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی/عضو و نماینده انجمن علمی انفورماتیک ایران در نشریه

مهندسی صنایع، قناوری اطلاعات