اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

لعیا الفت

مدیریت، گرایش تحقیق استاد دانشکده: مدیریت و حسابداری دانشگاه: علامه طباطبایی

olfatatu.ac.ir

سردبیر

کامران فیضی

مدیریت پژوهش عملیاتی استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

kamranfeiziyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

مرتضی آنالویی

مدیریت، گرایش تحقیق دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

analouiiust.ac.ir
09122101738

امیر مانیان

مدیریت بازرگانی استاد دانشگاه تهران

amanianut.ac.ir
09121593287

امیر البدوی

مدیریت، گرایش تحقیق استاد دانشگاه تربیت مدرس

albadvimodares.ac.ir

محمد جعفر تارخ

تحقیق در عملیات استاد دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

sahand.kntu.ac.ir/~mjtarok
mjtarokhkntu.ac.ir
09123844762

محمد تقی تقوی فرد

مدیریت، گرایش تحقیق دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

taghavifard@atu.ac.ir
taghavifardatu.ac.ir

منصور جم زاد

مهندسی در کامپیوتر استاد دانشگاه صنعتی شریف . عضو و نماینده انجمن علمی انفورماتیک ایران در نشریه

jamzadsharif.edu

سید حبیب ا... طباطبائیان

مدیریت، گرایش تحقیق دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

tabatabaeianiramot.ir

محمد رضا تقوا

استاد دانشگاعه علامه طباطبایی

taghvagmail.com

اسلام ناظمی

مهندسی صنایع، قناوری اطلاعات دانشیار/دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر / عضو انجمن انفورماتیک ایران از سال 1356 تا کنون به مدت 41 سال/ معاون آموزشی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی/عضو و نماینده انجمن علمی انفورماتیک ایران در نشریه

eslam.nazemiyahoo.com
09121036909


عضوانجمن انفورماتیک ایران  از سال 1356 تا کنون به مدت 41 سال