مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

مدیر مسئول


داود حسین پور دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت دولتی

سردبیر


کامران فیضی استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه۰ طباطبائی تهران. ایران

مدیریت پژوهش عملیاتی

 • kamranfeiziyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


مرتضی آنالویی دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران تهران. ایران

مدیریت، گرایش تحقیق

 • analouiiust.ac.ir
 • 09122101738

اعضای هیات تحریریه


امیر مانیان استاد دانشگاه تهران تهران. ایران

مدیریت بازرگانی

 • amanianut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


امیر البدوی استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران. ایران

مدیریت، گرایش تحقیق

اعضای هیات تحریریه


محمد جعفر تارخ استاد دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی تهران. ایران

تحقیق در عملیات

اعضای هیات تحریریه


محمد تقی تقوی فرد استاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران. ایران

مدیریت، گرایش تحقیق

 • taghavifardatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


منصور جم زاد استاد دانشگاه صنعتی شریف . تهران. ایران عضو و نماینده انجمن علمی انفورماتیک ایران

مهندسی کامپیوتر

 • jamzadsharif.edu

اعضای هیات تحریریه


سید حبیب ا... طباطبائیان دانشیار گروه کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبائی تهران. ایران

مدیریت، گرایش تحقیق

 • tabatabaeianiramot.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد رضا تقوا استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاعه علامه طباطبائی تهران. ایران

 • taghvagmail.com

اعضای هیات تحریریه


اسلام ناظمی دانشیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ایران

مهندسی صنایع، قناوری اطلاعات

اعضای هیات تحریریه


ایمان رئیسی وانانی دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

فناوری اطلاعات

اعضای هیات تحریریه


سعید روحانی دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران تهران. ایران

فناوری اطلاعات

 • srouhaniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


کامران فیضی استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی تهران. ایران

فناوری اطلاعات

ویراستار انگلیسی


سعید صحت دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی تهران. ایران

بیمه

 • sehhatyahoo.com

صفحه آرا


فردین دارابی تهران. ایران

 • fardindarabigmail.com
 • 48393512