مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

 

  

داوران سال 1399

 

زمینه مورد علاقه پژوهش

سمت /   سازمان

 

نام خانوادگی   نام و

ردیف

مدیریت و کنترل پروژه، مدیریت زنجیره تأمین

 

دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبائی


ایازی، سید علی

 

1

مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت ریسک، ریسک زنجیره تأمین، مدیریت دانش، تصمیم گیری چند معیاره، مدیریت و کنترل پروژه، امکان سنجی پروژه

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

آتش سوز علی

 

2

فناوری اطلاعات بانکی، حاکمیت فناوری اطلاعات،سیاست گذاری و مقرره نویسی فناوری اطلاعات، ممیزی، حسابرسی و بازرسی فناوری اطلاعات

دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه آزاد اسلامی


مجتبی احمدی

https://publons.com/researcher/3895132/mojtaba-ahmadi/

3

مدیریت تولید و عملیات

 

دانش آموخته  دکتری مدیریت تولید و عملیات علامه طباطبائی، تهران، ایران

اسماعیلی، احمد

https://publons.com/researcher/1339987/ahmad-esmaeili/

4

مدیریت فناوری اطلاعات

دانشجوی دکترا دا نشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

باقریان کاسگری، عباس 

https://publons.com/researcher/3859918/abbas-bagherian-kasgari/

5

مدیریت بهره وری، مدیریت زنجیره تامین، ساخت و تولید، تکنیکهای تصمیم گیری

استادیار تحصیلات: دکترای تخصصی

پیشدار، مهسا
https://publons.com/researcher/4732437/mahsa-pishdar/

6

مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

تقوا، محمدرضا

7

مدیریت داده، اطلاعات و دانش در حوزه کسب‌وکار هوشمند

استاد گروه آموزشی مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی 

تقوی فرد، محمدتقی

https://publons.com/researcher/3392341/mohammad-taghi-taghavifard/

8

مدیریت بهره وری، مدیریت زنجیره تامین، ساخت و تولید، تکنیکهای تصمیم گیری

دانشیار  گروه مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

جمالی، غلامرضا

https://publons.com/researcher/2968412/gholamreza-jamali/

9

ERP سیستم های اطلاعاتی مدیریت، انتقال فناوری، ارزیابی فناوری، مدیریت دانش، کسب و کار هوشمند، بهره وری، مدیریت تولید چابک، زنجیره تأمین، توانمندی فناورانه و ارتقای آن، قابلیت های پویا

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

حاجی زاده، پیمان

 

10

رویکردهای مدیریتی در حوزه کسب‌ وکار هوشمنداستادیار گروه مدیریت صنعتی و کارآفرینی دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

 

 

حبیبی راد، امین

11

بلاکچین   رمز ارز

 دکترای تخصصی فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبائی 

حیدری، حامد

https://publons.com/researcher/4347182/hamed-heydari/

12

فناوری اطلاعات

 

استادیار دانشگاه پیا م نور تهران  

حسن زاده ثمرین، تورج

13

اینترنت اشیا، زنجیره تامین

 

استادیار و رئیس گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

حقیقت منفرد، جلال 

https://publons.com/researcher/2327686/jalal-haghighat-monfared/

14

زنجیره تامین تصمیم گیری،مدلسازی ریاضی ،ارزیابی عملکرد

 

استاد گروه آموزشی مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی 

خاتمی فیروز آبادی، سید محمد علی

https://publons.com/researcher/4902617/seyed-mohammad-ali-khatami-firouzabadi/

15

ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی

دانشجوی دکتری فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبائی 

دانشگر، سید علی

16

حوزه بازاریابی و گردشگری

 

استاد گروه آموزشی مدیریت بازاریابی دانشگاه علامه طباطبائی 

دهدشتی شاهرخ، زهره

17

اینتر نت اشیا

استادیار، دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران

دهقانی، مسعود

https://publons.com/researcher/4894001/masoud-dehghani/

18

منابع انسانی، رفتار سازمانی و فناوری

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

رجب پور، ابراهیم

https://publons.com/researcher/4847676/ebrahim-rajabpour/

19

فناوری اطلاعات

استادیار بخش مدیریت دانشگاه شیراز

رونقی، محمدحسین

https://publons.com/researcher/4829788/mohammad-hossein-ronaghi/

20

داده کاوی - هوشمندی کسب و کار - برنامه ریزی منابع سازمان - علم داده - سیستم های پشتیبانی تصمیم - تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی

دانشیار  دانشکده مدیریت  گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

رئیسی وانانی، ایمان

https://publons.com/researcher/4822210/iman-raeesi-vanani/

21

فناوری اطلاعات ،دولت الکترونیک

دانش آموخته دکتری مدیریت فناوری اطلاعات  دانشگاه علامه طباطبائی 

ا

زین الدینی، محمدرضا

22

کسب و کارهای هوشمند،اینترنت اشیا

پژوهشگر دوره پسا دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه مینیو، براگا، پرتغال

سیاهکالی مرادی، جواد

https://publons.com/researcher/3448575/javad-siahkali-moradi/

23

مدیریت زنجیره تامین-تحقیق در عملیات و آمار

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

سیم خواه، مسعود

24

مدیریت زنجیره تامین

دانش آموخته دکترا مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبائی

شفیعا، سپیده

https://publons.com/researcher/1541621/sepideh-shafia/

25

   مدیریت فناوری اطلاعات، کسب و کار هوشمند، مدیریت فرآیندهای سازمانی، تحول دیجیتال، مدل های کسب و کار الکترونیکی،

دانشجوی دکترا مدیریت برنامه ریزی و سیستم ها / گروه مپنا

ضرابی، عبدالهادی

26

مدیریت فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات سبز - حاکمیت فناوری اطلاعات - مدیریت خدمات فناوری اطلاعات - تحقیق و توسعه - ITIL - تحول دیجیتال

دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات / دانشکده مدیریت و حسابداری  دانشگاه علامه طباطبائی

ظهرابی، مسعود

https://publons.com/researcher/4413506/masoud-zohrabi/

27

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

استاد گروه آموزشی مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی 

فیضی، کامران

28

مدیریت - زنجیره تامین - مدلهای تصمیم گیری- کسب و کار

دکترای تخصصی فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبائی 

 

قاسم زاده گوری، فاطمه

29

مدیریت سیستم‌ها ،روش تحقیق

دانشیار گروه آموزشی مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی 

قربانی‌زاده، وجه‌الله

https://publons.com/researcher/4997304/vajhollah-ghorbanizadeh/

30

مدیریت  شهر هوشمند ،هوش تجاری

دکترای تخصصی مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی 

قوچانی، محمدمهدی

31

مدیریت امنیت اطلاعات ،مدیریت فناوری اطلاعات، حاکمیت

فناوری اطلاعات  دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی 

کاظم پوریان، سعید

https://publons.com/researcher/3946126/saeed-kazempourian/

32

کارآفرینی

دانشیار گروه آموزشی  کارآفرینی  دانشگاه علامه طباطبائی

گودرزی، مهدی

33

کارآفرینی و بازاریابی،شبکه های اجتماعی

استادیاردانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی 

میرواحدی، سیدسعید

35

مدیریت فناوری اطلاعات

استاد دانشکده علوم مهندسی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

معینی، علی

https://publons.com/researcher/3309550/ali-moeini/

36

اقتصاد فناوری اطلاعات، تحول دیجیتال، پلتفرم های دیجیتال، سلامت الکترونیک، اقتصاد نوآوری

دانشجوی دکترا فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبائی 

منصوری فر، لیلا

https://publons.com/researcher/3070590/leila-mansourifar/

37

سیستم های اطلاعاتی و اینترنت اشیا

دانشیارنشکده مهندسی و علوم کامپیوتر/ دانشگاه شهید بهشتی، عضو انجمن انفورماتیک / معاون آموزشی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی/عضو و نماینده انجمن علمی انفورماتیک ایران در نشریه کسب وکار هوشمند

ناظمی، اسلام

https://publons.com/researcher/3113038/eslam-nazemi/

38

زنجیره تامین - بازاریابی بین المللی

استادیار دانشکده:مدیریت و علوم اجتماعی گروه:مدیریت صنعتی – تولید دانشگاه آزاد تهران شمال

 

هداوند، مجتبی

39

مدیریت تولید و عملیات 

دانشجوی دکترا مدیریت تولید و عملیات  دانشگاه علامه طباطبائی

هوشنگی، محسن

40

 

login