مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

سمت /   سازمان

نام خانوادگی،  نام

دانشجوی دکتری  دانشگاه علامه طباطبائی

ایازی، سید علی

 

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

آتش سوز ،علی

 

دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

احمدی، مجتبیhttps://publons.com/researcher/3895132/mojtaba-ahmadi/

دانش آموخته عملیات علامه طباطبائی

اسماعیلی، احمد

https://publons.com/researcher/1339987/ahmad-esmaeili/

دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

باقریان عسگری، عباس 

https://publons.com/researcher/3859918/abbas-bagherian-kasgari/

استادیار دانشگاه پردیس فارابی

پیشدار، مهسا

https://publons.com/researcher/4732437/mahsa-pishdar/

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

تقوا، محمدرضا

استاد دانشگاه علامه طباطبائی 

تقوی فرد، محمدتقی

https://publons.com/researcher/3392341/mohammad-taghi-taghavifard/

دانشیار  دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

جمالی، غلامرضا

https://publons.com/researcher/2968412/gholamreza-jamali/

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

حاجی زاده، پیمان

 

استادیار دانشگاه شاهد

 

 

حبیبی راد، امین

 دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبائی 

حیدری، حامد

https://publons.com/researcher/4347182/hamed-heydari/

استادیار دانشگاه پیا م نور تهران  

حسن زاده ثمرین، تورج

استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

حقیقت منفرد، جلال 

https://publons.com/researcher/2327686/jalal-haghighat-monfared/

استاد دانشگاه علامه طباطبائی 

خاتمی فیروز آبادی، سید محمد علی

https://publons.com/researcher/4902617/seyed-mohammad-ali-khatami-firouzabadi/

دانشجوی دکتری فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبائی 

دانشگر، سید علی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی 

دهدشتی شاهرخ، زهره

استادیار، دانشگاه ولایت، ایرانشهر

دهقانی، مسعود

https://publons.com/researcher/4894001/masoud-dehghani/

استادیار، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

رجب پور، ابراهیم

https://publons.com/researcher/4847676/ebrahim-rajabpour/

استادیار دانشگاه شیراز

رونقی، محمدحسین

https://publons.com/researcher/4829788/mohammad-hossein-ronaghi/

دانشیار صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

رئیسی وانانی، ایمان

https://publons.com/researcher/4822210/iman-raeesi-vanani/

دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات  دانشگاه علامه طباطبائی 

زین الدینی، محمدرضا

پژوهشگر دوره پسا دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه مینیو، براگا، پرتغال

سیاهکالی مرادی، جواد

https://publons.com/researcher/3448575/javad-siahkali-moradi/

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

سیم خواه، مسعود

دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبائی

شفیعا، سپیده

https://publons.com/researcher/1541621/sepideh-shafia/

دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

ضرابی، عبدالهادی

دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبائی

ظهرابی، مسعود

https://publons.com/researcher/4413506/masoud-zohrabi/

استاد  دانشگاه علامه طباطبائی 

فیضی، کامران

دکتری تخصصی فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبائی 

 

قاسم زاده گوری، فاطمه

دانشیار  دانشگاه علامه طباطبائی 

قربانی‌زاده، وجه‌الله

https://publons.com/researcher/4997304/vajhollah-ghorbanizadeh/

دکتری تخصصی مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی 

قوچانی، محمدمهدی

دانشجوی دکتری فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبائی 

کاظم پوریان، سعید

https://publons.com/researcher/3946126/saeed-kazempourian/

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

گودرزی، مهدی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی 

میرواحدی، سیدسعید

استاد پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران،

معینی، علی

https://publons.com/researcher/3309550/ali-moeini/

دانشیار

علی محتشمی

دانشجوی دکتری فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبائی 

منصوری فر، لیلا

https://publons.com/researcher/3070590/leila-mansourifar/

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

ناظمی، اسلام

https://publons.com/researcher/3113038/eslam-nazemi/

استادیار دانشگاه آزاد تهران شمال

 

هداوند، مجتبی

دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

هوشنگی، محسن

 

 

login