مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

این نشریه از بررسی دو-سو ناشناس (Double-Blind Peer Review) استفاده می‌کند، به این معنی که هویت داوران از نظر نویسندگان و بالعکس در طول فرآیند بررسی پنهان می‌ماند. مقالات فرستاده شده به مجلّه توسط حداقل دو داور مستقل مورد بررسی قرار خواهند گرفت. پیش از ارسال به داوران، تمام مقالات فرستاده شده به مجلّه به منظور چاپ از لحاظ دزدی ادبی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. مجلّه سیاست ‘عدم پذیرش’ را در صورت اثبات اتخاذ می کند. در مورد اطلاعات تقلبی در مقالات منتشره، نویسنده های مقاله مسول  تکذیب و تصحیح اشتباهات صورت گرفته اند

سردبیر مجلّه این اطمینان را حاصل می نماید که فرآیند بررسی محرمانه پیش خواهد رفت و اینکه هیچ کس به جز نویسندگان و داوران به محتوای مقاله فرستاده شده تا زمان چاپ آن دسترسی نخواهد داشت. تصمیم نهایی در مورد مقاله براساس تصمیم داوران و تایید هیئت تحریریه خواهد بود.  عوامل خارجی در این امر دخیل نخواهد بود. در مواردی که میان داوران در مورد پذیرش و یا رد مقاله اختلاف نظر وجود دارد، تصمیم نهایی در مورد این امر توسط داور سوم و یا هییئت تحریریه صورت خواهد پذیرفت.

فرآیند بررسی (فلودیاگرام):