مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

 

سمت/سازمان

نام خانوادگی

نام

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

آتش سوز                    

علی

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

ایازی

سید علی

دانش آموخته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

اسدی

سعید

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

اسماعیلی                   

احمد

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

آقایی

مجتبی

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

باقریان کاسگری

عباس

دانش آموخته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

بختیاری بستاکی

ثریا

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

بخشنده

قاسم

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ا یران

برزین پور

فرناز

عضو هیئت علمی پردیس بین الملل کیش، دانشگاه تهران

بودلائی

حسن

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

پیشدار                          

مهسا

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

تقی پوریان

محمد جواد

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

تقوی فرد

محمدتقی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

ثقفی

فاطمه

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

حاجیان حیدری

مجتبی

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

حجازی نیا

رویا

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

حبیبی راد

امین

عضو هیئت علمی موسسه اموزش عالی مهر البرز

حیدری                       

حامد

عضو هیئت علمی دانشگاه تریبیت مدرس

حسن زاده

علیرضا

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

حسن زاده ثمرین

تورج

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

حقیقت منفرد

جلال

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

حکیم

امین

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا)س)

خدیور

آمنه

عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

رحیمی کلور

حسین

عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس

رجب پور

ابراهیم

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

رونقی                          

محمدحسین

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

  رئیسی وانانی                 

ایمان

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

زمانی

اصغر

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

زین الدینی

محمدرضا

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

سیم خواه

مسعود

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

شامی زنجانی

مهدی

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

شفیعا                          

سپیده

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

شفیعی نیک آبادی

محسن

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

شیخی

ملیحه

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

شیر محمدی

یزدان

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

صالحی پور باورصاد

سجاد

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

صحت

سعید

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

ضرابی

عبدالهادی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

ضیائی

محمود

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

ظهرابی

مسعود

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

فارسیجانی

حسن

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

فیضی

کامران

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

قربانی زاده

وجه اله

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

کایدپور

فرجام

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

    کاظم پوریان

سعید

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

کریمی

زهرا

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

محتاط

محمدرضا

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

محتشمی

علی

دانش آموخته دکترای دانشگاه آزاد اسلامی همدان

محمد زاده

مهرداد

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

محمودی

سید نورالدین

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

مطیعی

محسن

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

معتدل

محمدرضا

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)،

مقدس

محمد

عضو هیئت علمی دانشگاه امام رضا(ع)

مقدسی

علیرضا

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

ناصحی فر

وحید

مدیر ارشد بازاریابی / شرکت شاتل

ناصری

امیرحسن

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

نوری

الهه

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

نوابی

شبنم سادات

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

هداوند

مجتبی

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

هوشنگی

محسن

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

یادگاری

وحید

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

یاوری گهر

فاطمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

login