مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

 

 

 

 

 

داوران 1400

سمت/سازمان  /                                               publons

نام خانوادگی

نام

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی https://www.webofscience.com/wos/author/record/3637093

آتش سوز

علی

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

ایازی

سید علی

دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد اسلامی https://publons.com/researcher/3895132/mojtaba-ahmadi/

احمدی

مجتبی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

اخوان خرازیان

مریم

دانش آموخته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

اسدی

سعید

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی https://publons.com/researcher/1339987/ahmad-esmaeili

 

اسماعیلی

احمد

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

آقایی

مجتبی

دانش آموخته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

بختیاری بستاکی

ثریا

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

بخشنده

قاسم

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

برخورداری فیروزآبادی

مهدی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران https://publons.com/researcher/4732437/mahsa-pishdar

 

پیشدار

مهسا

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

تقی پوریان

محمد جواد

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

تقوا

محمدرضا

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

ثقفی

فاطمه

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

حاجی زاده

پیمان

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

حبیبی راد

امین

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی مهر البرز https://publons.com/researcher/4347182/hamed-heydar

 

حیدری

حامد

عضو هیئت علمی دانشگاه تریبیت مدرس

حسن زاده

علیرضا

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

حسن زاده ثمرین

تورج

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

حقیقت منفرد

جلال

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا)س)

خدیور

آمنه

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

خواجویی

حمید

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگر

سید علی

عضو هیئت علمی دانشگاه تریبیت مدرس

رجب زاده قطری

علی

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز https://publons.com/researcher/4829788/mohammad-hossein-ronaghi/

رونقی

محمدحسین

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی https://publons.com/researcher/4822210/iman-raeesi-vanani

رئیسی وانانی

ایمان

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

زمانی

اصغر

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

زین الدینی

محمدرضا

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

سیم خواه

مسعود

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی https://publons.com/researcher/1541621/sepideh-shafia/

شفیعا

سپیده

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

شفیعی نیک آبادی

محسن

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

صالحی پور باورصاد

سجاد

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

ضرابی

عبدالهادی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

فیضی

کامران

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

قشقاوی

علیرضا

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

کایدپور

فرجام

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی https://publons.com/researcher/3946126/saeed-kazempourian

 

کاظم پوریان

سعید

دانش آموخته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

کلانتری

مجید

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

گودرزی

مهدی

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

لطفی

رسول

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

محتاط

محمدرضا

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

میرواحدی

سیدسعید

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

مطیعی

محسن

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

معتدل

محمدرضا

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

معینی

علی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

موسوی

سیّد علیرضا

دانش آموخته دکتری دانشگاه قم

مولاناپور

رامین

عضو هیئت علمی دانشگاه امام رضا(ع)

مقدسی

علیرضا

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

نوذر

نجمه

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

نوری

الهه

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

نوابی

شبنم سادات

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

هوشنگی

محسن

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

یادگاری

وحید

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

یاوری گهر

فاطمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultants:2022

First Name and Last Name

Publons                   Position / Organization

Ali   Atashsouz

Faculty Member of Islamic Azad University https://www.webofscience.com/wos/author/record/3637093

Ali  Ayazi

Ph.D. Graduate  of Allameh  Tabataba’i University

Mojtaba  Ahmadi

Ph.D. Student of Islamic Azad University https://publons.com/researcher/3895132/mojtaba-ahmadi/

   

Maryam  Akhavan Kharazian

Faculty Member of Shahid Behesti University

Saeed Asadi

Ph.D. Student of Islamic Azad University

Ahmad Esmaeli

Ph.D. Graduate Allameh  Tabataba’i University https://publons.com/researcher/1339987/ahmad-esmaeili

Mojtaba  Aghaei

Ph.D. Graduate Allameh  Tabataba’i University

Soraya Bakhtiari Bastaki

Ph.D.Sudent Islamic Azad University

Ghasem  Bakhshandeh

Faculty Member of Islamic Azad University

Mahdi Barkhordari

Ph.D. Student of Allameh  Tabataba’i University

Mahsa Pishdar

Faculty Member of Tehran University https://publons.com/researcher/4732437/mahsa-pishdar

Mohammad Javad Taghipourian

Faculty Member of Islamic Azad University

Mohammad Reza Taghva

Faculty Member of Allameh  Tabataba’i University

Fatemeh Saghafi

Faculty Member of Tehran University

Peyman Hajizade

Faculty Member of Islamic Azad University

Amin Habibirad

Faculty Member of Shahed University

Hamed Heidari

Member of the Faculty of Mehr Alborz Institute of Higher Education https://publons.com/researcher/4347182/hamed-heydar

Alireza Hasan Zadeh

Faculty Member of Tarbiat Modares University

Toraj Hasanzadeh samarin

Faculty Member of Payam Noor University

Jalal Haghighat monfared

Faculty Member of Islamic Azad University

Amehneh Khadivar

Faculty Member of Al-Zahra University

Hamid Khajoei

Ph.D. Student of Allameh  Tabataba’i University

Seyed Ali Daneshgar

Ph.D. Student of Allameh  Tabataba’i University

Ali Rajabzadeh Qatari

Faculty Member of Tarbiat Modares University

Mohammad Hossein Ronaghi

Faculty Member of Shiraz University https://publons.com/researcher/4829788/mohammad-hossein-ronaghi/

Iman Raeesi Vanani

Faculty Member of Allameh  Tabataba’i University https://publons.com/researcher/4822210/iman-raeesi-vanani

Asghar Zamani

Faculty Member of Institute of Research and Planning in Higher Education

Mohammad Reza Zeinodini

Ph.D. Graduate of Allameh  Tabataba’i University

Masoud Simkhah

Faculty Member of Islamic Azad University

Sepideh Shafia

Ph.D. Graduate of Allameh  Tabataba’i University https://publons.com/researcher/1541621/sepideh-shafia/

Mohsen Shafiei Nikabadi

Faculty Member of Semnan University

Sajad Salehipoorbavarsad

Ph.D. Student of Allameh  Tabataba’i University

Abdolhadi Zarabi

Ph.D. Student of Allameh  Tabataba’i University

Kamran Feizi

Faculty Member of Allameh  Tabataba’i University

Alireza Ghashghavi

Ph.D. Student of Allameh  Tabataba’i University

Farjam Kayed pour

ph.D Graduate of Allameh  Tabataba’i University

Saeed Kazempourian

Ph.D. Student of Allameh  Tabataba’i University

Majid Kalantari

Ph.D Graduate of Islamic Azad University

Mahdi Godarzi

Faculty Member of Allameh  Tabataba’i University

Rasoul Lotfi

Ph. D Graduate  of  Allameh  Tabataba’i University

Mohammad Reza Mohtat

Ph. D Student of Allameh  Tabataba’i University

Seyed Saeid  Mirvahedi

Faculty Member of Allameh  Tabataba’i University

Mohsen Motiei

Faculty Member of Allameh  Tabataba’i University

Mohammad Reza Motadel

Faculty Member of Islamic Azad University

Ali Moeini

Faculty Member of Tehran University

Seyad Ali Reza Mosavi

Faculty Member of Islamic Azad University

Ramin Molana pour

Ph. D Graduate  of  University of Qom

Alireza Moghadsi

Faculty Member of   Imam Reza University

Najmeh Nozar

Ph. D Student of Allameh  Tabataba’i University

Elaheh  Noori

Ph.D. Student of Allameh  Tabataba’i University

Shbnam sadat Navabi

Ph.D. Student of Allameh  Tabataba’i University

Mohsen Hoshangi

Ph.D Graduate  of  Allameh  Tabataba’i University

Vahid Yadegari

Ph.D. Student of Allameh  Tabataba’i University

Fatemeh Yavari gohar

Faculty Member of Allameh  Tabataba’i University

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داوران 1400

سمت/سازمان  /                                               publons

نام خانوادگی

نام

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی https://www.webofscience.com/wos/author/record/3637093

آتش سوز

علی

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

ایازی

سید علی

دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد اسلامی https://publons.com/researcher/3895132/mojtaba-ahmadi/

احمدی

مجتبی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

اخوان خرازیان

مریم

دانش آموخته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

اسدی

سعید

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی https://publons.com/researcher/1339987/ahmad-esmaeili

 

اسماعیلی

احمد

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

آقایی

مجتبی

دانش آموخته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

بختیاری بستاکی

ثریا

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

بخشنده

قاسم

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

برخورداری فیروزآبادی

مهدی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران https://publons.com/researcher/4732437/mahsa-pishdar

 

پیشدار

مهسا

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

تقی پوریان

محمد جواد

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

تقوا

محمدرضا

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

ثقفی

فاطمه

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

حاجی زاده

پیمان

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

حبیبی راد

امین

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی مهر البرز https://publons.com/researcher/4347182/hamed-heydar

 

حیدری

حامد

عضو هیئت علمی دانشگاه تریبیت مدرس

حسن زاده

علیرضا

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

حسن زاده ثمرین

تورج

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

حقیقت منفرد

جلال

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا)س)

خدیور

آمنه

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

خواجویی

حمید

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگر

سید علی

عضو هیئت علمی دانشگاه تریبیت مدرس

رجب زاده قطری

علی

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز https://publons.com/researcher/4829788/mohammad-hossein-ronaghi/

رونقی

محمدحسین

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی https://publons.com/researcher/4822210/iman-raeesi-vanani

رئیسی وانانی

ایمان

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

زمانی

اصغر

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

زین الدینی

محمدرضا

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

سیم خواه

مسعود

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی https://publons.com/researcher/1541621/sepideh-shafia/

شفیعا

سپیده

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

شفیعی نیک آبادی

محسن

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

صالحی پور باورصاد

سجاد

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

ضرابی

عبدالهادی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

فیضی

کامران

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

قشقاوی

علیرضا

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

کایدپور

فرجام

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی https://publons.com/researcher/3946126/saeed-kazempourian

 

کاظم پوریان

سعید

دانش آموخته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

کلانتری

مجید

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

گودرزی

مهدی

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

لطفی

رسول

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

محتاط

محمدرضا

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

میرواحدی

سیدسعید

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

مطیعی

محسن

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

معتدل

محمدرضا

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

معینی

علی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

موسوی

سیّد علیرضا

دانش آموخته دکتری دانشگاه قم

مولاناپور

رامین

عضو هیئت علمی دانشگاه امام رضا(ع)

مقدسی

علیرضا

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

نوذر

نجمه

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

نوری

الهه

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

نوابی

شبنم سادات

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

هوشنگی

محسن

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

یادگاری

وحید

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

یاوری گهر

فاطمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultants:2022

First Name and Last Name

Publons                   Position / Organization

Ali   Atashsouz

Faculty Member of Islamic Azad University https://www.webofscience.com/wos/author/record/3637093

Ali  Ayazi

Ph.D. Graduate  of Allameh  Tabataba’i University

Mojtaba  Ahmadi

Ph.D. Student of Islamic Azad University https://publons.com/researcher/3895132/mojtaba-ahmadi/

   

Maryam  Akhavan Kharazian

Faculty Member of Shahid Behesti University

Saeed Asadi

Ph.D. Student of Islamic Azad University

Ahmad Esmaeli

Ph.D. Graduate Allameh  Tabataba’i University https://publons.com/researcher/1339987/ahmad-esmaeili

Mojtaba  Aghaei

Ph.D. Graduate Allameh  Tabataba’i University

Soraya Bakhtiari Bastaki

Ph.D.Sudent Islamic Azad University

Ghasem  Bakhshandeh

Faculty Member of Islamic Azad University

Mahdi Barkhordari

Ph.D. Student of Allameh  Tabataba’i University

Mahsa Pishdar

Faculty Member of Tehran University https://publons.com/researcher/4732437/mahsa-pishdar

Mohammad Javad Taghipourian

Faculty Member of Islamic Azad University

Mohammad Reza Taghva

Faculty Member of Allameh  Tabataba’i University

Fatemeh Saghafi

Faculty Member of Tehran University

Peyman Hajizade

Faculty Member of Islamic Azad University

Amin Habibirad

Faculty Member of Shahed University

Hamed Heidari

Member of the Faculty of Mehr Alborz Institute of Higher Education https://publons.com/researcher/4347182/hamed-heydar

Alireza Hasan Zadeh

Faculty Member of Tarbiat Modares University

Toraj Hasanzadeh samarin

Faculty Member of Payam Noor University

Jalal Haghighat monfared

Faculty Member of Islamic Azad University

Amehneh Khadivar

Faculty Member of Al-Zahra University

Hamid Khajoei

Ph.D. Student of Allameh  Tabataba’i University

Seyed Ali Daneshgar

Ph.D. Student of Allameh  Tabataba’i University

Ali Rajabzadeh Qatari

Faculty Member of Tarbiat Modares University

Mohammad Hossein Ronaghi

Faculty Member of Shiraz University https://publons.com/researcher/4829788/mohammad-hossein-ronaghi/

Iman Raeesi Vanani

Faculty Member of Allameh  Tabataba’i University https://publons.com/researcher/4822210/iman-raeesi-vanani

Asghar Zamani

Faculty Member of Institute of Research and Planning in Higher Education

Mohammad Reza Zeinodini

Ph.D. Graduate of Allameh  Tabataba’i University

Masoud Simkhah

Faculty Member of Islamic Azad University

Sepideh Shafia

Ph.D. Graduate of Allameh  Tabataba’i University https://publons.com/researcher/1541621/sepideh-shafia/

Mohsen Shafiei Nikabadi

Faculty Member of Semnan University

Sajad Salehipoorbavarsad

Ph.D. Student of Allameh  Tabataba’i University

Abdolhadi Zarabi

Ph.D. Student of Allameh  Tabataba’i University

Kamran Feizi

Faculty Member of Allameh  Tabataba’i University

Alireza Ghashghavi

Ph.D. Student of Allameh  Tabataba’i University

Farjam Kayed pour

ph.D Graduate of Allameh  Tabataba’i University

Saeed Kazempourian

Ph.D. Student of Allameh  Tabataba’i University

Majid Kalantari

Ph.D Graduate of Islamic Azad University

Mahdi Godarzi

Faculty Member of Allameh  Tabataba’i University

Rasoul Lotfi

Ph. D Graduate  of  Allameh  Tabataba’i University

Mohammad Reza Mohtat

Ph. D Student of Allameh  Tabataba’i University

Seyed Saeid  Mirvahedi

Faculty Member of Allameh  Tabataba’i University

Mohsen Motiei

Faculty Member of Allameh  Tabataba’i University

Mohammad Reza Motadel

Faculty Member of Islamic Azad University

Ali Moeini

Faculty Member of Tehran University

Seyad Ali Reza Mosavi

Faculty Member of Islamic Azad University

Ramin Molana pour

Ph. D Graduate  of  University of Qom

Alireza Moghadsi

Faculty Member of   Imam Reza University

Najmeh Nozar

Ph. D Student of Allameh  Tabataba’i University

Elaheh  Noori

Ph.D. Student of Allameh  Tabataba’i University

Shbnam sadat Navabi

Ph.D. Student of Allameh  Tabataba’i University

Mohsen Hoshangi

Ph.D Graduate  of  Allameh  Tabataba’i University

Vahid Yadegari

Ph.D. Student of Allameh  Tabataba’i University

Fatemeh Yavari gohar

Faculty Member of Allameh  Tabataba’i University

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رر

 

 

داوران 1400

سمت/سازمان  /                                               publons

نام خانوادگی

نام

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی https://www.webofscience.com/wos/author/record/3637093

آتش سوز

علی

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

ایازی

سید علی

دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد اسلامی https://publons.com/researcher/3895132/mojtaba-ahmadi/

احمدی

مجتبی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

اخوان خرازیان

مریم

دانش آموخته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

اسدی

سعید

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی https://publons.com/researcher/1339987/ahmad-esmaeili

 

اسماعیلی

احمد

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

آقایی

مجتبی

دانش آموخته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

بختیاری بستاکی

ثریا

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

بخشنده

قاسم

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

برخورداری فیروزآبادی

مهدی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران https://publons.com/researcher/4732437/mahsa-pishdar

 

پیشدار

مهسا

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

تقی پوریان

محمد جواد

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

تقوا

محمدرضا

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

ثقفی

فاطمه

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

حاجی زاده

پیمان

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

حبیبی راد

امین

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی مهر البرز https://publons.com/researcher/4347182/hamed-heydar

 

حیدری

حامد

عضو هیئت علمی دانشگاه تریبیت مدرس

حسن زاده

علیرضا

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

حسن زاده ثمرین

تورج

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

حقیقت منفرد

جلال

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا)س)

خدیور

آمنه

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

خواجویی

حمید

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگر

سید علی

عضو هیئت علمی دانشگاه تریبیت مدرس

رجب زاده قطری

علی

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز https://publons.com/researcher/4829788/mohammad-hossein-ronaghi/

رونقی

محمدحسین

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی https://publons.com/researcher/4822210/iman-raeesi-vanani

رئیسی وانانی

ایمان

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

زمانی

اصغر

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

زین الدینی

محمدرضا

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

سیم خواه

مسعود

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی https://publons.com/researcher/1541621/sepideh-shafia/

شفیعا

سپیده

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

شفیعی نیک آبادی

محسن

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

صالحی پور باورصاد

سجاد

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

ضرابی

عبدالهادی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

فیضی

کامران

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

قشقاوی

علیرضا

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

کایدپور

فرجام

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی https://publons.com/researcher/3946126/saeed-kazempourian

 

کاظم پوریان

سعید

دانش آموخته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

کلانتری

مجید

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

گودرزی

مهدی

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

لطفی

رسول

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

محتاط

محمدرضا

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

میرواحدی

سیدسعید

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

مطیعی

محسن

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

معتدل

محمدرضا

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

معینی

علی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

موسوی

سیّد علیرضا

دانش آموخته دکتری دانشگاه قم

مولاناپور

رامین

عضو هیئت علمی دانشگاه امام رضا(ع)

مقدسی

علیرضا

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

نوذر

نجمه

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

نوری

الهه

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبائی

نوابی

شبنم سادات

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

هوشنگی

محسن

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

یادگاری

وحید

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

یاوری گهر

فاطمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultants:2022

First Name and Last Name

Publons                   Position / Organization

Ali   Atashsouz

Faculty Member of Islamic Azad University https://www.webofscience.com/wos/author/record/3637093

Ali  Ayazi

Ph.D. Graduate  of Allameh  Tabataba’i University

Mojtaba  Ahmadi

Ph.D. Student of Islamic Azad University https://publons.com/researcher/3895132/mojtaba-ahmadi/

   

Maryam  Akhavan Kharazian

Faculty Member of Shahid Behesti University

Saeed Asadi

Ph.D. Student of Islamic Azad University

Ahmad Esmaeli

Ph.D. Graduate Allameh  Tabataba’i University https://publons.com/researcher/1339987/ahmad-esmaeili

Mojtaba  Aghaei

Ph.D. Graduate Allameh  Tabataba’i University

Soraya Bakhtiari Bastaki

Ph.D.Sudent Islamic Azad University

Ghasem  Bakhshandeh

Faculty Member of Islamic Azad University

Mahdi Barkhordari

Ph.D. Student of Allameh  Tabataba’i University

Mahsa Pishdar

Faculty Member of Tehran University https://publons.com/researcher/4732437/mahsa-pishdar

Mohammad Javad Taghipourian

Faculty Member of Islamic Azad University

Mohammad Reza Taghva

Faculty Member of Allameh  Tabataba’i University

Fatemeh Saghafi

Faculty Member of Tehran University

Peyman Hajizade

Faculty Member of Islamic Azad University

Amin Habibirad

Faculty Member of Shahed University

Hamed Heidari

Member of the Faculty of Mehr Alborz Institute of Higher Education https://publons.com/researcher/4347182/hamed-heydar

Alireza Hasan Zadeh

Faculty Member of Tarbiat Modares University

Toraj Hasanzadeh samarin

Faculty Member of Payam Noor University

Jalal Haghighat monfared

Faculty Member of Islamic Azad University

Amehneh Khadivar

Faculty Member of Al-Zahra University

Hamid Khajoei

Ph.D. Student of Allameh  Tabataba’i University

Seyed Ali Daneshgar

Ph.D. Student of Allameh  Tabataba’i University

Ali Rajabzadeh Qatari

Faculty Member of Tarbiat Modares University

Mohammad Hossein Ronaghi

Faculty Member of Shiraz University https://publons.com/researcher/4829788/mohammad-hossein-ronaghi/

Iman Raeesi Vanani

Faculty Member of Allameh  Tabataba’i University https://publons.com/researcher/4822210/iman-raeesi-vanani

Asghar Zamani

Faculty Member of Institute of Research and Planning in Higher Education

Mohammad Reza Zeinodini

Ph.D. Graduate of Allameh  Tabataba’i University

Masoud Simkhah

Faculty Member of Islamic Azad University

Sepideh Shafia

Ph.D. Graduate of Allameh  Tabataba’i University https://publons.com/researcher/1541621/sepideh-shafia/

Mohsen Shafiei Nikabadi

Faculty Member of Semnan University

Sajad Salehipoorbavarsad

Ph.D. Student of Allameh  Tabataba’i University

Abdolhadi Zarabi

Ph.D. Student of Allameh  Tabataba’i University

Kamran Feizi

Faculty Member of Allameh  Tabataba’i University

Alireza Ghashghavi

Ph.D. Student of Allameh  Tabataba’i University

Farjam Kayed pour

ph.D Graduate of Allameh  Tabataba’i University

Saeed Kazempourian

Ph.D. Student of Allameh  Tabataba’i University

Majid Kalantari

Ph.D Graduate of Islamic Azad University

Mahdi Godarzi

Faculty Member of Allameh  Tabataba’i University

Rasoul Lotfi

Ph. D Graduate  of  Allameh  Tabataba’i University

Mohammad Reza Mohtat

Ph. D Student of Allameh  Tabataba’i University

Seyed Saeid  Mirvahedi

Faculty Member of Allameh  Tabataba’i University

Mohsen Motiei

Faculty Member of Allameh  Tabataba’i University

Mohammad Reza Motadel

Faculty Member of Islamic Azad University

Ali Moeini

Faculty Member of Tehran University

Seyad Ali Reza Mosavi

Faculty Member of Islamic Azad University

Ramin Molana pour

Ph. D Graduate  of  University of Qom

Alireza Moghadsi

Faculty Member of   Imam Reza University

Najmeh Nozar

Ph. D Student of Allameh  Tabataba’i University

Elaheh  Noori

Ph.D. Student of Allameh  Tabataba’i University

Shbnam sadat Navabi

Ph.D. Student of Allameh  Tabataba’i University

Mohsen Hoshangi

Ph.D Graduate  of  Allameh  Tabataba’i University

Vahid Yadegari

Ph.D. Student of Allameh  Tabataba’i University

Fatemeh Yavari gohar

Faculty Member of Allameh  Tabataba’i University

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

login