ارتقای عملکرد شرکت با تأکید بر نقش نوآوری و کسب و بکارگیری هوشمندی بازار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، کارمند بانک ملت، تهرن، ایران

چکیده

تحولات دنیای پرشتاب کنونی در عرصه‌های علمی و فنی و همچنین؛ چالش‌های پی‌درپی نظام‌های اقتصادی و مالی، موجبات توجه عمیق‌تر سیاست‌گذاران و اندیشمندان به توسعه هوشمندی بازار در سازمان‌ها را فراهم کرده است. در این راستا، فعالیت‌های هوشمندی بازار که شامل تولید و توزیع هوش بازار در زمینه توسعه محصولات جدید است، می‌تواند شانس توسعه موفق نوآوری را افزایش بدهد. با این توصیف، هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه نوآوری و عملکرد شرکت با تأکید بر نقش میانجی کسب و بکارگیری هوشمندی بازار در ادارات کل تخصصی بانک ملت شهر تهران است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل؛ مدیران، معاونین و کارشناسان ادارات کل بانک ملت در شهر تهران می‌باشد؛ حجم نمونه پژوهش با استناد به فرمول کوکران و با روش نمونه‌گیری تصادفی، 253 نفر تعیین گردید. نظرسنجی از جامعه آماری پژوهش با استفاده از پرسشنامه انجام پذیرفت.
برای تعیین اعتبار پرسشنامه‌ها، از روش روایی محتوا استفاده‌ شد و همچنین پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به میزان 931/0 تخمین زده شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین نوآوری شرکت و کسب و بکارگیری هوشمندی بازار، بین کسب هوشمندی و بکارگیری هوشمندی بازار، بین کسب هوشمندی بازار و عملکرد شرکت، بین بکارگیری هوشمندی بازار و عملکرد نوآوری، بین عملکرد نوآوری و عملکرد بازار و بین عملکرد بازار و عملکرد شرکت؛ ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

increase the performance of the company through innovation and implementing market intelligence

نویسندگان [English]

  • peyman hajizade 1
  • Ismael hasanabadi 2
1 Assistant Professor, industrial management Dept., Faculty of management, Islamic Azad University South Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Master of business management, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Global Developments in the fields of science and technology as well as; Consecutive challenges of economic and financial systems have led to deeper attention of policymakers and thinkers to the development of market intelligence in organizations. In this regard, market intelligence activities, which include the production and dissemination of market intelligence in the development of new products, can increase the chances of success and effectiveness of innovation. The purpose of this study is to investigate the relationship between innovation and market intelligence features on the company's performance with emphasis on the mediating role of business acquisition and application of market intelligence in the specialized departments of Bank Mellat in Tehran. The statistical population of the present study includes: Managers, deputies and experts of the General Departments of Bank Mellat in Tehran. The sample size of the research is 253 people based on Cochran's formula and simple random sampling method . In this study, The statistical population of the study was surveyed using a questionnaire and to determine the validity of the questionnaires, the content validity method was used and also its reliability was estimated 0.931using Cronbach's alpha coefficient .The results of this study indicate that between company innovation and Acquire & employing market intelligence, between intelligence acquisition and market intelligence application, between market intelligence acquisition and company performance, between market intelligence application and innovation performance, between innovation performance and market performance and between Market performance and company performance; There is a positive and significant relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market intelligence
  • Organizational Innovation
  • Organizational Performance
  • Mellat Bank