ارائه چارچوب طراحی داشبوردهای مدیریتی، کاربردگسترش کارکرد کیفی در سیستم های هوشمند کسب و کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

داشبوردها، ابزار مهمی برای نظارت بر عملکردسازمان و تصمیم گیری مدیران هستند، لذا طراحی صحیح آن ها به صورت یکپارچه و منظم، با در نظر گرفتن نیاز مشتریان و کاربرانش و مطابق با اهداف سازمانی، امری ضروری است. هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوبی برای طراحی داشبوردهای مدیریتی با رویکرد QFD است. بدین منظور پس از مطالعه و بررسی عمیق مدل های مختلف QFD کلاسیک و نرم افزار، مفاهیم داشبوردهای مدیریتی و طراحی آن و ابزارهای هوشمندی کسب و کار، مدل مفهومی پژوهش پیشنهاد گردید، سپس با استفاده از رویکرد پژوهش آمیخته اکتشافی، چارچوب طراحی داشبوردهای مدیریتی، ارائه شد. جامعه آماری بخش کیفی شامل40 مقاله از 452 مقاله مربوط به بازه زمانی 2005 تا ۲۰20 و مرتبط با موضوعات داشبورد و طراحی آن بود که با روش فراترکیب، انجام شد. همچنین در بخشی کمی پژوهش نیز، به منظور اعتبارسنجی چارچوب پیشنهادی و غربالگری شاخص ها از تکنیک دلفی فازی استفاده گردید که جامعه آماری در این مرحله، 18 نفر از مدیران در حوزه های مختلف و 12 نفر ازمتخصصان حوزه فناوری اطلاعات بوده است و بدین ترتیب چارچوب طراحی داشبوردهای مدیریتی، مشتمل بر 4 بعد، 11 مولفه و 102 شاخص نهایی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide management dashboard design framework, application of QFD in intelligent business systems

نویسندگان [English]

  • Roghyeh Nouri 1
  • Mohammadreza Motadel 2
1 Information Technology Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Dashboards are an important tool for monitoring the performance of the organization and the decisions of managers, so their proper design in an integrated and orderly manner, taking into account the needs of customers and users and in accordance with organizational goals, is essential. The purpose of this study is to provide a framework for designing management dashboards with QFD approach. For this purpose, after in-depth study in literature review, a conceptual research model was proposed, then using a mixed exploratory research Approach, management dashboard design framework, was presented. The statistical population of the qualitative section included 40 articles out of 452 articles related to the period 2005 to 2020 and related to dashboard topics and its design, which was done by Meta-Synthesizing method. Also, in quantitative part of the research, in order to validate the proposed framework and screen the indicators, fuzzy Delphi technique was used. The statistical population at this stage was 18 managers in different fields and 12 IT specialists and thus the framework. The design of management dashboards consisted of 4 dimensions, 11 components and 102 final indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Dashboards
  • Business Intelligence
  • Meta-Synthesizing
  • QFD
  • Fuzzy Delphi