مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت بازاریابی/دانشکده مدیریت و اقتصاد/دانشگاه علوم تحقیقات/شهر تهران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 گروه مدیریت و حسابداری ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ، قزوین، ایران

10.22054/ims.2022.62873.2032

چکیده

سازمان‌های هوشمند، سیستم‌های اطلاعات، فرآیندهای کاری و ابعاد مختلف سازمان را به طور منظم با هم مرتبط ساخته و در عمل این فرآیندها و ابعاد را به کار می گیرد تا باعث هم‌افزایی در سازمان شوند .رسانه‌های اجتماعی منبع مهم داده‌کاوی و دریافت اطلاعات از بازار و رفتار مصرف کنندگان هستند. هدف از تحقیق حاضر ارائه مدلی برای استفاده از رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌های هوشمند می‌باشد.در این تحقیق از روش ترکیبی استفاده شده است در بخش کیفی از طریق مصاحبه با مدیران شرکت های دانش بنیان متونی تهیه و کدگذاری گردید این کار با کمک روشی نظام مند و استاندارد و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام پذیرفت.. بر اساس کدگذاری‌های انجام شده تعداد 335 واحد معنایی استخراج گردید. که در پایان و طی کدگذاری گزینشی به 6 مقوله اصلی منجر شد و مدل تحقیقی پژوهش طراحی شد. سپس در بخش کمی بر اساس مدل اولیه پرسشنامه تدوین و در اختیار 330 نفر از مدیران، معاونان و کارشناسان شرکت‌های دانش بنیان قرار گرفت و مدل نهایی ارائه گردید در این مدل، رسانه‌های اجتماعی بر هوشمندسازی سازمان، هوشمندسازی بر شایسته سالاری و شایسته سالاری بر عملکرد سازمان تاثیر می‌گذارد. این همپوشانی چرخه‌وار سودآوری سازمان را رقم میزند و می تواند تاثیرات بسزایی بر رشد سازمان بگذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provide a model for using social media in smart organizations Emphasizing the performance of the organization

نویسندگان [English]

  • narges motamedi 1
  • mohammad ali abdolvand 2
  • Kambiz Heidarzadeh 3
  • Mohsen khounsiavash 4

1 Marketing Management / Faculty of Management and Economics / University of Research Sciences / Tehran

2 Associate Professor of Business Management Department, Science and Research Branch, Azad Islamic University, Tehran, Iran

3 Department of Business Management, Sciences and Research Branch, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

4 Department of Management and Accounting,Qazvin Branch,Islamic Azad University,Qazvin,Iran

چکیده [English]

Intelligent organizations regularly connect information systems, work Intelligent organizations regularly connect information systems, work processes, and various dimensions of the organization, and in practice use these processes and dimensions to increase synergies in the organization. Social media is an important source of data mining and receiving information from the market and Consumer behavior. The purpose of this study is to provide a model for the use of social media in smart organizations. In this study, a combined method has been used. In the qualitative section, texts were prepared and coded through interviews with managers of knowledge-based companies. The standard was performed in three stages of open, axial and selective coding. Based on the performed coding, 335 semantic units were extracted. In the end, during selective coding, it led to 6 main categories and the research research model was designed. Then, in a small part, based on the initial model, a questionnaire was developed and provided to 330 managers, deputies and experts of knowledge-based companies, and the final model was presented. The organization is affected. This cyclical overlap determines the profitability of the organization and can have a significant impact on the growth of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social media - smart organization-
  • Meritocracy
  • - organizational performance