مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران

3 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران

4 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران

10.22054/ims.2024.76982.2418

چکیده

فین‌تک و فرصت‌های کارآفرینی نهفته در آن، توانایی ایفای نقشی اثرگذار در توسعه صنعت مالی را داراست؛ بنابراین لازمه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری صحیح و اثربخش در این حوزه شناسایی آینده محتمل آن است. مطالعه حاضر از حیث هدف، اکتشافی و از منظر جهت‌گیری، کاربردی می‌باشد. در این پژوهش از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه جهت گردآوری داده‌‌‌ها استفاده شد. 28 پیشران‌ با مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان استخراج گردید. جهت غربال پیشران‌ها در مرحله اول از پرسش‌نامه خبره‌سنجی و روش دلفی فازی استفاده شد. سپس پیشران‌های غربال‌شده در مرحله قبل، از طریق پرسش‌نامه اولویت‌سنجی و تکنیک کپراس توسعه‌یافته رتبه‌بندی شدند. طبق یافته‌ها دو پیشران توسعه قراردادهای هوشمند در صنعت مالی و میزان گرایش نهادهای مالی به نوآوری باز بالاترین اولویت را داشته و برای نگاشت سناریوهای پژوهش استفاده شدند. بر اساس این دو پیشران 4 سناریوی عصر فرصت‌های بکر، عصر مدیران محافظه‌کار، عصر زیرساخت‌های فرسوده و عصر یخی توسعه یافتند. سپس با کاربست تکنیک ماباک سناریوی عصر زیرساخت‌های فرسوده به‌عنوان سناریوی محتمل پژوهش انتخاب گردید. پیشنهادهای پژوهش بر اساس پیشران‌های اولویت‌دار‌ و سناریوی محتمل مطرح گردید. حمایت‌های دولتی، تأمین بودجه کافی به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه قراردادهای هوشمند توسط بانک‌ها و یا ایجاد رابطه همکاری بین بانک‌ها و نهادهای مالی کشور، قانون‌گذاری منصفانه، توسعه رگ‌تک‌ها و ایجاد سازگاری بین سیستم‌های فعلی با فناوری‌های جدید از مهم‌ترین پیشنهادهای کاربردی پژوهش بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Future Study of Fintech Entrepreneurial Opportunities in Financial Industry based on Scenario Planning in Iran

نویسندگان [English]

 • Manijeh Ramsheh 1
 • mohammad hasan maleki 2
 • narges sarlak 3
 • monireh falahat bangdeh 4

1 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Qom, Qom, Iran

2 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Qom, Qom, Iran

3 Department of Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Qom, Qom, Iran

4 MSc., Department of Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Qom, Qom, Iran

چکیده [English]

Fintech and its entrepreneurial opportunities have the ability to play an effective role in the development of the financial industry. Therefore, it is necessary to make a correct and effective policy in this area to identify its probable future. This study is exploratory in terms of purpose and practical in terms of orientation. Interviews and questionnaires were used to collect data. 28 drivers were extracted by reviewing the background and interviewing experts. In order to screen the propellants, expert questionnaire and fuzzy Delphi method were used. Then the propellants screened were ranked through the priority assessment questionnaire and the developed COPRAS technique. The two drivers of the development of smart contracts in the financial industry and the tendency of financial institutions towards open innovation had the highest priority and were used to write research scenarios. Based on these two drivers, 4 scenarios of the era of pristine opportunities, the era of conservative managers, the era of dilapidated infrastructure and the ice age were developed. Then, using the MABAC technique, the scenario of the age of dilapidated infrastructures was selected as the possible scenario of the research. Research proposals were proposed based on priority drivers and possible scenarios. Government support, providing sufficient funds in order to create the necessary infrastructure for the development of smart contracts by banks or establishing a cooperative relationship between banks and financial institutions, fair legislation, development of regtechs, creating compatibility between current systems with new technologies were the most important practical proposals of the study.

Introduction

The financial industry includes a set of institutions and organizations that allocate credit and equip resources. The development of economic activities requires investment, and investment also requires the provision of financial resources, which is an important task for the financial industry. Therefore, the development of the financial industry is the driver of economic development. Therefore, the increasing need for new technologies to improve performance and increase efficiency in the financial industry is strongly felt. One of the working models affecting the financial industry is fintech (Qaemi & et al., 2017). Fintech is a field that uses innovative technologies to provide all services of the financial industry with greater speed and transparency and lower cost while maintaining security and quality (Zavolokina et al., 2016). According to reports, global fintech investments have grown from $9 billion in 2010 to $25 billion in 2016. Fintech's market share this year was not even 1%, but it is expected to increase to 35% by 2023 (Koshesh Kordsholi & et al., 2021). In Iran, one of the priorities of the sixth development plan is the issue of financing and expansion of financial instruments, which the financial and banking actors have encouraged to support fintech startups in order to realize innovation and expand their services (Qaemi & et al., 2017). But the fact is that fintech in Iran is behind the rest of the world. In iran, due to several problems, including legal challenges, technology problems, financing, etc., fintech businesses are not growing and there are many entrepreneurial opportunities in this field that have not been addressed. Thus, the current research seeks to answer the following questions:

What are the key drivers affecting the future of fintech entrepreneurial opportunities in Iran?
What is the degree of priority of the key drivers affecting the future of fintech entrepreneurial opportunities in Iran?
What are the plausible future scenarios of fintech entrepreneurial opportunities in Iran?
What is the possible future scenario of fintech entrepreneurial opportunities in Iran?
Literature Review

Fintech can be considered as any innovative idea that improves financial services processes by providing technological solutions according to different business situations) Suryono & et al., 2020). Fintech startups are looking for new approaches to business models, improving customer experience and new approaches that lead to service changes and are trying to enter financial systems and challenge traditional financial institutions (Gomber et al., 2018). If the context and the possibility of growth and application of entrepreneurial opportunities hidden in the field of fintech, which are in their maturity stage, are provided; It will follow the increasing economic progress of the countries.
Uncertainty about the future of organizations prompts managers to look for new tools and methods to determine future situations and create the future. Future research is a systematic way to look at the long-term future in any field and draw it, the main purpose of which is to know the new structures, mechanisms, opportunities and processes and to determine the sectors that have more efficiency. Understanding and applying futurist theories and methods enables individuals and groups to more usefully anticipate the future and shape it to a greater extent based on their preferences (Dator et al., 2019).

Methodology

In this research, four quantitative methods, fuzzy Delphi, entropy, developed COPRAS and MABAC technique were used. Also, to develop believable research scenarios, the qualitative method of the consultation workshop was used. The theoretical community of this research is 10 members of the academic staff of the university, fintech experts, managers of fintech businesses, experts of fintech associations and senior experts of the central bank in the regulatory field. The sampling method of the present study is judgmental and based on the expertise of individuals in the field of fintech. The steps of the current research are: 1) background review and interviews with experts to identify drivers affecting the future of fintech entrepreneurial opportunities in Iran; 2) Screening research drivers with the fuzzy Delphi technique; 3) prioritizing the final drives with the developed COPRAS method; 4) Compilation of plausible future scenarios of Iran's fintech entrepreneurship opportunities using a consultation workshop (participation of 7 experts); 5) Selecting a possible research scenario using the MABAC technique.

Results

At first, 28 drivers were extracted through reviewing financial technology-oriented backgrounds and interviewing experts. Then, with the application of expert questionnaire and fuzzy Delphi technique, 15 drivers were removed from the calculations and 13 drivers were selected to extract the effect model of drivers. Based on the output of COPRAS technique, the drivers for the development of smart contracts in the financial industry are the tendency of financial institutions towards open innovation, the variety of financing methods and the attitude of the regulator towards fintechs, respectively, they have the most importance in terms of influencing the future of fintech entrepreneurial opportunities. The two drivers of smart contract development and the trend of financial institutions towards open innovation were used to map research scenarios. Considering that for each driver, two opposite situations can be set, four scenarios were developed, which are: the era of pristine opportunities, the era of conservative managers, the era of dilapidated infrastructure, and the ice age. In the following, MABAC technique was used to select the possible research scenario. The ranking of the research scenarios in terms of 3 selected indicators is such that the scenario of the age of dilapidated infrastructures is the most likely research scenario. The ice age scenarios, the conservative managers era scenario, and the pristine opportunities era scenario were ranked next.

Conclusion

The trend of financial institutions towards open innovation in the scenario of the age of worn out infrastructure shows that the development of digital technologies has gradually created interest in the managers of this industry and has improved their attitude towards themselves. But the lack of development of smart contracts in the financial industry in this future has several reasons. Among the reasons for this lack of development, we can mention the lack of necessary infrastructure for the development of information technology, which is mainly due to the lack of support from the government and the relevant ministry and their lack of attention to the importance of learning information technology. In addition, banks should also provide the necessary funds in order to create the necessary infrastructure for the development of smart contracts, and if there is a heavy cost, establish a cooperative relationship between the banks and financial institutions of the country along with government support to reduce the cost and implement it in a tangible way. Another important discussion in this field is that fair regulation is necessary for the spread of smart contracts. Strengthening regtechs through science and technology parks and growth centers can also help. Another important reason for not developing smart contracts is the incompatibility of current systems with new technologies, which prompts managers of financial institutions to change the system and make them compatible. Lack of sufficient training for financial industry activists can also be another factor for this lack of development.
Keywords: Future Study, Driver, Scenario Planning, Entrepreneurial Opportunities, Fintech
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Future Study
 • Driver
 • Scenario Planning
 • Entrepreneurial Opportunities
 • Fintech
 1. پاینده، رضا، شهبازی، میثم و منطقی، منوچهر (1‌4‌0‌0‌). سناریونگاری آینده بانک‌های ایران در مواجهه با فین‌تک.تحقیقات مالی. 2‌3‌(2‌) 2‌9‌4‌-3‌2‌8‌. https://doi.org/1‌0‌.2‌2‌0‌5‌9‌/frj.2‌0‌2‌1‌.3‌0‌8‌2‌7‌1‌.1‌0‌0‌7‌0‌5‌5‌
 2. ذوالفقاری، عاطفه، اکبری، مرتضی و علیزاده، شکوه سادات(1‌4‌0‌1‌). سیاست‌گذاری توسعه نوآوری باز: الزاماتی برای ایران، فصلنامه رشد فناوری 1‌8‌(7‌1‌) 3‌3‌-4‌2‌. https://doi.org/1‌0‌.5‌2‌5‌4‌7‌/jstpi.3‌1‌8‌4‌2‌.1‌8‌.7‌1‌.3‌3‌
 3. روحانی راد، شایان (1‌3‌9‌9‌). فین‌تک؛ جستاری در سطح جهان و ایران. سیاست‌نامه علم و فناوری. 1‌0‌(1‌)، 7‌5‌-9‌4‌. https://sid.ir/paper/3‌6‌1‌6‌1‌0‌/fa
 4. سعادتمند، شهرام، احمدی، حسین و همت، مسعود (1‌4‌0‌0‌). بررسی محدودیت‌ها و ظرفیت‌های بین‌المللی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران (دهه 1‌3‌9‌0‌ هجری شمسی). فصلنامه علمی تحقیقات سیاسی و بین‌المللی. 1‌3‌(4‌7‌) 2‌0‌-3‌7‌. https://www.doi.org/1‌0‌.3‌0‌4‌9‌5‌/pir.2‌0‌2‌1‌.6‌8‌7‌1‌5‌5‌
 5. شاه‌آبادی، ابوالفضل، مهدی پور زرین‌کمر، فاطمه و مرادی، علی (1‌3‌9‌9‌). تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب. 3‌5‌(3‌) 3‌7‌-6‌5‌. https://www.doi.org/1‌0‌.2‌2‌0‌5‌6‌/jir.2‌0‌2‌0‌.2‌1‌7‌4‌5‌1‌.2‌6‌7‌2‌
 6. قائمی، محمدرضا، دهقان‌دهنوی، محمدعلی و سادات مرادی، نرجس (1‌3‌9‌6‌). بررسی وضعیت استارتاپ‌های بانکی در حوزه خدمات نوین بانکداری (مطالعه موردی سیستم بانکداری ایران). اقتصاد و بانکداری اسلامی. 6‌(2‌0‌)،1‌1‌9‌-1‌3‌9‌. http:/mieaoi.ir/article-1‌-5‌2‌5‌-fa.html
 7. کوشش کردشولی، رضا، ملکی، محمدحسن و غلامی جمکرانی، رضا (1‌4‌0‌0‌). ارائه چارچوبی برای شناسایی پیشران‌های کلیدی اثرگذار روی آینده فناوری مالی با به‌کارگیری فنون دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی نوع 2‌. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. 1‌2‌(4‌9‌)، 3‌5‌7‌-3‌7‌4‌. https://dorl.net/dor/2‌0‌.1‌0‌0‌1‌.1‌.2‌2‌5‌1‌9‌1‌6‌5‌.1‌4‌0‌0‌.1‌2‌.4‌9‌.1‌7‌.9‌
 8. کوشش کردشولی، رضا، غلامی جمکرانی، رضا، ملکی، محمدحسن و فلاح شمس، میرفیض (1‌3‌9‌9‌). آینده‌پژوهی فناوری مالی در ایران با رویکرد سناریونگاری. برنامه‌ریزی و بودجه. 2‌5‌(1‌5‌0‌)،3‌3‌-6‌3‌. http://dx.doi.org/1‌0‌.5‌2‌5‌4‌7‌/jpbud.2‌5‌.3‌.3‌3‌
 9. مرادی، شیوا، نادری، نادر و دل انگیزان، سهراب (1‌4‌0‌0‌). آینده‌نگاری صنعت بانکداری ایران با تأکید بر نقش استارتاپ‌های فین‌تک در افق 1‌4‌0‌4‌. مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات،1‌0‌(3‌8‌)، 0‌-8‌. https://doi.org/1‌0‌.2‌2‌0‌5‌4‌/ims.2‌0‌2‌1‌.5‌9‌9‌2‌1‌.1‌9‌5‌6‌
 10. مرادی، شیوا، نادری، نادر و دل انگیزان، سهراب (1‌3‌9‌9‌). بررسی فرآیند توسعه استارتاپ‌های فین‌تک در ایران.توسعه کارآفرینی. 1‌3‌(1‌)، 1‌2‌1‌-1‌4‌0‌. https://doi.org/1‌0‌.2‌2‌0‌5‌9‌/jed.2‌0‌2‌0‌.2‌9‌6‌9‌3‌0‌.6‌5‌3‌2‌5‌0‌
 11. مشهدی‌عبدل، مریم، ثمری، داوود، عباسی، ابراهیم و شرفی، مجید (1‌3‌9‌9‌). تحلیل استراتژیک کارآفرینی مبتنی بر فین‌تک در حوزه بانکداری. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. 1‌0‌(4‌1‌)، 3‌9‌3‌-4‌1‌2‌. https://dorl.net/dor/2‌0‌.1‌0‌0‌1‌.1‌.2‌2‌5‌1‌9‌1‌6‌5‌.1‌3‌9‌8‌.1‌0‌.4‌1‌.1‌7‌.9‌
 12. موسوی، میرمرتضی، پاک مرام، عسگر، بحری، جمال و قالباف، حسن (1‌3‌9‌8‌). ارائه مدلی برای پیش‌بینی آینده صنعت بانکداری ایران برپایه مدیریت ریسک: رویکرد مدل یابی ساختاری.آینده‌پژوهی ایران. 4‌(1‌)، 2‌8‌9‌-3‌1‌2‌. https://doi.org/1‌0‌.3‌0‌4‌7‌9‌/jfs.2‌0‌1‌9‌.1‌0‌9‌4‌9‌.1‌0‌7‌6‌
 13. هادی شایسته، اباذر، ملکی، محمدحسن، میرعرب بایگی، سیدعلیرضا و یزدانیان، نرگس (1‌4‌0‌1‌). آینده‌پژوهی سازمان‌های پروژه‌محور فعال در صنعت خدمات‌مالی. نشریه مدیریت صنعتی 1‌3‌(4‌2‌) 3‌9‌1‌-4‌1‌4‌. https://doi.org/1‌0‌.2‌2‌0‌5‌9‌/imj.2‌0‌2‌1‌.3‌3‌3‌4‌2‌6‌.1‌0‌0‌7‌8‌8‌1‌

References

 1. Albarrak, M. S., & Alokley, S. A. (2‌0‌2‌1‌). FinTech: Ecosystem, Opportunities and Challenges in Saudi Arabia. Journal of Risk and Financial Management, 1‌4‌(1‌0‌),4‌6‌0‌. https://doi.org/1‌0‌.3‌3‌9‌0‌/jrfm1‌4‌1‌0‌0‌4‌6‌0‌
 2. Alyaqoot, F., Hamdan, A., & Al Abbas, A. (2‌0‌2‌2‌). The Impact of Fintech in Entrepreneurship Development: The Moderation Role of Banking During Crisis. In International Conference on Business and Technology (pp. 5‌1‌-5‌9‌). Springer, Cham.‏‏ https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌0‌7‌/9‌7‌8‌-3‌-0‌3‌1‌-0‌8‌0‌8‌7‌-6‌_4‌
 3. Anshari, M., Almunawar, M. N., Masri, M., & Hamdan, M. (2‌0‌1‌9‌). Digital marketplace and FinTech to support agriculture sustainability. Energy Procedia,1‌5‌6‌, 2‌3‌4‌-2‌3‌8‌.‏ https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/j.egypro.2‌0‌1‌8‌.1‌1‌.1‌3‌4‌
 4. Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2‌0‌1‌5‌). The evolution of Fintech: A new post-crisis paradigm. Geo. J. Int'l L., 4‌7‌, 1‌2‌7‌1‌.‏ https://dx.doi.org/1‌0‌.2‌1‌3‌9‌/ssrn.2‌6‌7‌6‌5‌5‌3‌
 5. Shostak, A. & Bell, W. (2‌0‌0‌3‌). Foundations of Future Studies: Histories, Purpose, and Knowledge.‏ http://dx.doi.org/1‌0‌.2‌3‌0‌7‌/2‌6‌5‌5‌4‌9‌8‌
 6. Karagiannaki, A., Vergados, G., & Fouskas, K. (2‌0‌1‌7‌). The impact of digital transformation in the financial services industry: Insights from an open innovation initiative in fintech in Greece.‏ https://aisel.aisnet.org/mcis2‌0‌1‌7‌/2‌
 7. Chatterjee, S., Chaudhuri, R., & Vrontis, D. (2‌0‌2‌1‌). Does data-driven culture impact innovation and performance of a firm? An empirical examination. Annals of Operations Research, 1‌-2‌6‌.‏ https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌0‌7‌/s1‌0‌4‌7‌9‌-0‌2‌0‌-0‌3‌8‌8‌7‌-z
 8. Dator, J. (2‌0‌1‌9‌). What futures studies is, and is not. In Jim Dator: A Noticer in Time (pp. 3‌-5‌). Springer, Cham.‏ http://dx.doi.org/1‌0‌.1‌0‌0‌7‌/9‌7‌8‌-3‌-0‌3‌0‌-1‌7‌3‌8‌7‌-6‌_1‌
 9. Dorfleitner, G., Hornuf, L., Schmitt, M., & Weber, M. (2‌0‌1‌7‌). The fintech market in Germany. In FinTech in Germany (pp. 1‌3‌-4‌6‌). Springer, Cham.‏ http://dx.doi.org/1‌0‌.1‌0‌0‌7‌/9‌7‌8‌-3‌-3‌1‌9‌-5‌4‌6‌6‌6‌-7‌_4‌
 10. Ejdys, J., Nazarko, J., Nazarko, Ł., & Halicka, K. (2‌0‌1‌5‌). Foresight application for transport sector.‏ https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌4‌9‌/PBTR0‌0‌1‌E_CH1‌7‌
 11. Gao, J. (2‌0‌2‌2‌). Comparison of Fintech Development between China and the United States. International Journal of Innovative Science and Research Technology (IJISRT), www. ijisrt. com. ISSN-2‌4‌5‌6‌-2‌1‌6‌5‌, PP:-1‌1‌5‌0‌-1‌1‌5‌5‌. https://doi.org/1‌0‌.5‌2‌8‌1‌/zenodo.6‌5‌6‌3‌5‌2‌4‌
 12. Gomber, P., Kauffman, R. J., Parker, C., & Weber, B. W. (2‌0‌1‌8‌). On the fintech revolution: Interpreting the forces of innovation, disruption, and transformation in financial services. Journal of management information systems, 3‌5‌(1‌),2‌2‌0‌-2‌6‌5‌. https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌8‌0‌/0‌7‌4‌2‌1‌2‌2‌2‌.2‌0‌1‌8‌.1‌4‌4‌0‌7‌6‌6‌
 13. Jena, R. K. (2‌0‌2‌0‌). Measuring the impact of business management Student's attitude towards entrepreneurship education on entrepreneurial intention: A case study. Computers in Human Behavior,1‌0‌7‌, 1‌0‌6‌2‌7‌5‌.‏ https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/j.chb.2‌0‌2‌0‌.1‌0‌6‌2‌7‌5‌
 14. Lee, D. K. C., & Teo, E. G. (2‌0‌1‌5‌). Emergence of FinTech and the LASIC Principles. Journal of Financial Perspectives, 3‌(3‌).‏ https://ssrn.com/abstract=3‌0‌8‌4‌0‌4‌8‌
 15. Lee, I., & Shin, Y. J. (2‌0‌1‌8‌). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. Business horizons, 6‌1‌(1‌), 3‌5‌-4‌6‌.‏ https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/j.bushor.2‌0‌1‌7‌.0‌9‌.0‌0‌3‌
 16. Legowo, M. B., Subanidja, S., & Sorongan, F. A. (2‌0‌2‌1‌). Fintech and bank: Past, present, and future. Jurnal Teknik Komputer AMIK BSI, 7‌(1‌), 9‌4‌-9‌9‌.‏ http://dx.doi.org/1‌0‌.3‌1‌2‌9‌4‌/jtk.v7‌i1‌.9‌7‌2‌6‌
 17. Leong, C., Tan, B., Xiao, X., Tan, F. T. C., & Sun, Y. (2‌0‌1‌7‌). Nurturing a FinTech ecosystem: The case of a youth microloan startup in China. International Journal of Information Management, 3‌7‌(2‌), 9‌2‌-9‌7‌.‏ https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/j.ijinfomgt.2‌0‌1‌6‌.1‌1‌.0‌0‌6‌
 18. Marlina, E., Hidayanto, A. N., & Purwandari, B. (2‌0‌2‌2‌). Towards a model of research data management readiness in Indonesian context: An investigation of factors and indicators through the fuzzy delphi method. Library & Information Science Research, 4‌4‌(1‌), 1‌0‌1‌1‌4‌1‌.‏ https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/j.lisr.2‌0‌2‌2‌.1‌0‌1‌1‌4‌1‌
 19. Murinde, V., Rizopoulos, E., & Zachariadis, M. (2‌0‌2‌2‌). The impact of the FinTech revolution on the future of banking: Opportunities and risks. International Review of Financial Analysis, 8‌1‌, 1‌0‌2‌1‌0‌3‌.‏ https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/j.irfa.2‌0‌2‌2‌.1‌0‌2‌1‌0‌3‌
 20. Pamučar, D., & Ćirović, G. (2‌0‌1‌5‌). The selection of transport and handling resources in logistics centers using Multi-Attributive Border Approximation area Comparison (MABAC). Expert systems with applications,4‌2‌(6‌),3‌0‌1‌6‌-3‌0‌2‌8‌.‏ https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/j.eswa.2‌0‌1‌4‌.1‌1‌.0‌5‌7‌
 21. Phan, D. H. B., Narayan, P. K., Rahman, R. E., & Hutabarat, A. R. (2020). Do financial technology firms influence bank performance?. Pacific-Basin finance journal,6‌2‌, 1‌0‌1‌2‌1‌0‌.‏ https://doi.org/1‌0‌.1‌1‌0‌8‌/EMJB-0‌4‌-2‌0‌2‌3‌-0‌0‌9‌9‌
 22. Sarasvathy, S. D., Dew, N., Velamuri, S. R., Venkataraman, S, (2‌0‌1‌0‌)., Three views of entrepreneurial opportunity. In Handbook of entrepreneurship research, 7‌7‌-9‌6‌. https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌0‌7‌/9‌7‌8‌-1‌-4‌4‌1‌9‌-1‌1‌9‌1‌-9‌_4‌
 23. Shim, Y., & Shin, D. H. (2‌0‌1‌6‌). Analyzing China’s fintech industry from the perspective of actor–network theory. Telecommunications Policy,4‌0‌(2‌-3‌), 1‌6‌8‌-1‌8‌1‌.‏ https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/j.telpol.2‌0‌1‌5‌.1‌1‌.0‌0‌5‌
 24. Smith, S., Hamilton, M., & Fabian, K. (2‌0‌2‌0‌). Entrepreneurial drivers, barriers and enablers of computing students: gendered perspectives from an Australian and UK university. Studies in Higher Education, 4‌5‌(9‌), 1‌8‌9‌2‌-1‌9‌0‌5‌.‏ https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌8‌0‌/0‌3‌0‌7‌5‌0‌7‌9‌.2‌0‌1‌9‌.1‌6‌3‌7‌8‌4‌0‌
 25. Song, M., Zhu, Q., Peng, J., & Gonzalez, E. D. S. (2‌0‌1‌7‌). Improving the evaluation of cross efficiencies: A method based on Shannon entropy weight. Computers & Industrial Engineering, 1‌1‌2‌, 9‌9‌-1‌0‌6‌.‏ https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/j.cie.2‌0‌1‌7‌.0‌7‌.0‌2‌3‌
 26. Sundarakani, B., Ajaykumar, A., & Gunasekaran, A. (2‌0‌2‌1‌). Big data driven supply chain design and applications for blockchain: An action research using case study approach. Omega, 1‌0‌2‌, 1‌0‌2‌4‌5‌2‌. https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/j.omega.2‌0‌2‌1‌.1‌0‌2‌4‌5‌2‌
 27. Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2‌0‌2‌0‌). Challenges and trends of financial technology (Fintech): a systematic literature review. Information, 1‌1‌(1‌2‌), 5‌9‌0‌.‏ https://doi.org/1‌0‌.3‌3‌9‌0‌/info1‌1‌1‌2‌0‌5‌9‌0‌
 28. Stefano, N. M., Casarotto Filho, N., Vergara, L. G. L., & da Rocha, R. U. G. (2‌0‌1‌5‌). COPRAS (Complex Proportional Assessment): state of the art research and its applications. IEEE Latin America Transactions, 1‌3‌(1‌2‌), 3‌8‌9‌9‌-3‌9‌0‌6‌.‏ http://dx.doi.org/1‌0‌.1‌1‌0‌9‌/TLA.2‌0‌1‌5‌.7‌4‌0‌4‌9‌2‌5‌
 29. Thakor, A. V. (2‌0‌2‌0‌). Fintech and banking: What do we know?. Journal of FinancialIntermediation,4‌1‌,1‌0‌0‌8‌3‌3‌. https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/j.jfi.2‌0‌1‌9‌.1‌0‌0‌8‌3‌3‌
 30. Tidd, J. (Ed.). (2‌0‌1‌3‌). Open innovation research, management and practice (Vol. 2‌3‌). World Scientific.‏ https://doi.org/1‌0‌.1‌1‌4‌2‌/p9‌0‌0‌
 31. Wang, S., Ouyang, L., Yuan, Y., Ni, X., Han, X., & Wang, F. Y. (2‌0‌1‌9‌). Blockchain-enabled smart contracts: architecture, applications, and future trends. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 4‌9‌(1‌1‌), 2‌2‌6‌6‌-2‌2‌7‌7‌‏. https://doi.org/1‌0‌.1‌1‌0‌9‌/TSMC.2‌0‌1‌9‌.2‌8‌9‌5‌1‌2‌3‌
 32. Wang, X., & Huang, R. (2‌0‌1‌7‌). FinTech in China’s Capital Market. Nomura Journal of Asian Capital Markets,2‌(0‌1‌).‏ https://www.ijsr.net/archive/v1‌2‌i7‌/SR2‌3‌7‌1‌3‌1‌5‌1‌1‌1‌2‌
 33. Zavolokina, L., Dolata, M., & Schwabe, G. (2‌0‌1‌6‌). The FinTech phenomenon: antecedents of financial innovation perceived by the popular press. Financial Innovation, 2‌(1‌), 1‌-1‌6‌. ‏https://doi.org/1‌0‌.1‌1‌8‌6‌/s4‌0‌8‌5‌4‌-0‌1‌6‌-0‌0‌3‌6‌-7‌
 34. Zou, W., Lo, D., Kochhar, P. S., Le, X. B. D., Xia, X., Feng, Y., ... & Xu, B. (2‌0‌1‌9‌). Smart contract development: Challenges and opportunities. IEEE Transactions on Software Engineering, 4‌7‌(1‌0‌), 2‌0‌8‌4‌-2‌1‌0‌6‌.‏ https://doi.org/1‌0‌.1‌1‌0‌9‌/TSE.2‌0‌1‌9‌.2‌9‌4‌2‌3‌0‌1‌

References [In Persian]

 1. Ghaemi, M. (2‌0‌1‌7‌). Analyzing the status of banks start-ups in the field of innovatine services(case study: Iranian banking system), Islamic Economics & Banking,6‌(2‌0‌), 1‌1‌9‌-1‌3‌9‌. http://mieaoi.ir/article-1‌-5‌2‌5‌-en.html [in persian]
 2. Hadi Shayesteh, A., Maleki, M. H., Mirarab Baygi, S. A., & Yazdanian, N. (2‌0‌2‌2‌). A Future Study of Project-based Organizations Active in Financial Services Industry. Industrial Management Journal1‌3‌(3‌), 3‌9‌1‌-4‌1‌4‌. https://doi.org/1‌0‌.2‌2‌0‌5‌9‌/imj.2‌0‌2‌1‌.3‌3‌3‌4‌2‌6‌.1‌0‌0‌7‌8‌8‌1‌ [in persian]
 3. Koshesh Kordsholi, R., Maleki, M. H., & Gholami Jamkarani, R. (2‌0‌2‌1‌). A Framework for Identifying Affecting Drivers on the Future of Financial Technology Using Fuzzy Delphi and Fuzzy AHP Type 2‌. Financial Engineering and Portfolio Management, 1‌2‌(4‌9‌), 3‌5‌7‌-3‌7‌4‌. https://dorl.net/dor/2‌0‌.1‌0‌0‌1‌.1‌.2‌2‌5‌1‌9‌1‌6‌5‌.1‌4‌0‌0‌.1‌2‌.4‌9‌.1‌7‌.9‌ [in persian]
 4. Koshesh Kordsholi, R., Gholami Jamkerani, R., Maleki, M. H., & Fallah Shams, M. (2‌0‌2‌1‌). The Future Study of Financial Technology in Iran - Scenario Planning Approach, The Journal of Planning and Budgeting, 2‌5‌(1‌5‌0‌), 3‌3‌-6‌3‌. http://jpbud.ir/article-1‌-1‌9‌3‌2‌-en.html [in persian]
 5. Mashhadiabdol, M., Samari, D., abbasi, E., & Ashrafi, M. (2‌0‌1‌9‌). Entrepreneurship Strategic Analysis of Fintech in Banking scope. Financial Engineering and Portfolio Management,1‌0‌(4‌1‌), 3‌9‌3‌-4‌1‌2‌. https://dorl.net/dor/2‌0‌.1‌0‌0‌1‌.1‌.2‌2‌5‌1‌9‌1‌6‌5‌.1‌3‌9‌8‌.1‌0‌.4‌1‌.1‌7‌.9‌ [in persian]
 6. Moradi, S., Naderi, N., & Delangizan, S. (2‌0‌2‌1‌). Iran Banking Industry Foresight with Emphasis on the Role of Emerging Financial Technologies in the 2‌0‌2‌5‌ Horizon. BI Management Studies, 1‌0‌(3‌8‌), 3‌7‌-6‌7‌. https://doi.org/1‌0‌.2‌2‌0‌5‌4‌/ims.2‌0‌2‌1‌.5‌9‌9‌2‌1‌.1‌9‌5‌6‌ [in persian]
 7. Moradi, S., Naderi, N., & Delangizan, S. (2‌0‌2‌0‌). Analyzing Fintech Startups Development Process in Iran. Journal of Entrepreneurship Development, 1‌3‌(1‌), 1‌2‌1‌-1‌4‌0‌. https://doi.org/1‌0‌.2‌2‌0‌5‌9‌/jed.2‌0‌2‌0‌.2‌9‌6‌9‌3‌0‌.6‌5‌3‌2‌5‌0‌ [in persian]
 8. Mousavi, M. M., Pakmaram, A., Bahri, J., & Galibaf, H. (2‌0‌1‌9‌). Developing a Model for predicting the future of Iranian banking industry based on risk management(PLS approach). Journal of Iran Futures Studies4‌(1‌), 2‌8‌9‌-3‌1‌2‌. https://doi.org/1‌0‌.3‌0‌4‌7‌9‌/jfs.2‌0‌1‌9‌.1‌0‌9‌4‌9‌.1‌0‌7‌6‌ [in persian]
 9. Motallebi, M., alizadeh, M., & Nazari Farsani, M. (2‌0‌1‌9‌). Entrepreneurship in the industrial sector, economic growth and employment by using the SUR and SVAR methods. Journal Of Applied Theories Of Economics, 6‌(3‌), 2‌1‌5‌-2‌4‌0‌.: https://sid.ir/paper/3‌8‌4‌4‌8‌3‌/en [in persian]
 10. Payandeh, R., Shahbazi, M., & Manteghi, M. (2‌0‌2‌1‌). Future Scenarios of Iranian Banks in the Face of Fintech. Financial Research Journal, 2‌3‌(2‌), 2‌9‌4‌-3‌2‌8‌. https://doi.org/1‌0‌.2‌2‌0‌5‌9‌/frj.2‌0‌2‌1‌.3‌0‌8‌2‌7‌1‌.1‌0‌0‌7‌0‌5‌5‌ [in persian]
 11. Rouhani Rad, S. (2‌0‌2‌0‌). Fintech; Essay in Worldwide and Iran. Science and Technology Policy Letters,1‌0‌(1‌), 7‌5‌-9‌4‌. https://dorl.net/dor/2‌0‌.1‌0‌0‌1‌.1‌.2‌4‌7‌6‌7‌2‌2‌0‌.1‌3‌9‌9‌.1‌0‌.1‌.6‌.7‌ [in persian]
 12. Saadatmand, Sh., Ahmadi, H., & hemmat, M. (2‌0‌2‌1‌). Survey of international capacities and restrictions on attracting Foreign Investment in the Islamic Republic of Iran (1‌3‌9‌0‌s), Political International Researches, 1‌3‌(4‌7‌), 1‌3‌1‌-1‌5‌1‌. https://sid.ir/paper/1‌0‌6‌2‌2‌1‌1‌/en [in persian]
 13. Shah Abadi, A., Mehdipur, F., & Moradi, A. (2‌0‌2‌0‌). The effect of insurance penetration on entrepreneurship space in selected countries. Iranian Journal of Insurance Research, 9‌(3‌),3‌7‌-6‌5‌. https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/j.fbj.2‌0‌1‌7‌.1‌1‌.0‌0‌5‌ [in persian]
 14. Zolfaghari, A., Akbari, M., & Alizadeh, Sh. S. (2‌0‌2‌2‌). Open Innovation Development Policy: Requirements for Iran, Roshd -e- Fanavari, 1‌8‌(7‌1‌), 3‌3‌-4‌2‌. https://doi.org/1‌0‌.5‌2‌5‌4‌7‌/jstpi.3‌1‌8‌4‌2‌.1‌8‌.7‌1‌.3‌3‌ [in persian]