مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استاد گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران نویسنده مسئول: Feiz1353@semnan.ac.ir

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.22054/ims.2024.77226.2416

چکیده

فناوری واقعیت افزوده (AR) یک موضوع در حال ظهور برای مدیران در رشته_های مختلف است در حالی که ادبیات فناوری واقعیت افزوده در حال رشد است، هیچ تجزیه و تحلیل جامع از فناوری واقعیت افزوده در تحول بازاریابی وجود ندارد هدف این تحقیق پر کردن شکاف دانش با ارائه یک مرور کلی کتاب شناسی چند وجهی از ادبیات فناوری واقعیت افزوده در بازاریابی و آشکار کردن روند ، زمینه‌های تمرکز و پایه_های فکری آن است. این مطالعه بر اساس 496 مقاله منتشر شده در Web of Science در سال_های 1996 و 2023 است. بر اساس یافته_ها ، این مفهوم عمدتا حول هفت حوزه اصلی می باشد: تعامل بین انسان و ماشین در آینده دیجیتال مارکتینگ و متاورس ، تبلیغات و پاسخ مشتری در خرید آنلاین ، چالش‌های بازاریابی در صنعت 4و فناروی‌های نوین ، تأثیر فناوری مجازی بر وفاداری مشتری در خرده فروشی، پذیرش فناوری برنیات رفتاری افراد درگردشگری ، بازاریابی فناوری واقعیت افزوده در فرآیند تصمیم‌گیری خریداران و برند و در نهایت غنای رسانه‌های اجتماعی در تجارت الکترونیک در زمان کرونا. در حالی که اولویت‌ها و موضوعات تحقیقاتی در طول زمان تکامل یافته_اند ، مفاهیم کلیدی مانند تجربه خرید، رفتار خریدار، تصمیم_گیری خرید، پذیرش فناوری تکرار شده است. سه مکتب تأثیرگذار واقعیت افزوده در بازاریابی با نظریه یکپارچه، نظریه رفتار برنامه ریزی شده و نظریه ارزیابی شناختی مرتبط هستند که پایه‌های فکری این رشته را شکل داده_اند اما معتقدیم که تنوع بیشتری از زمینه_ها برای بررسی و توصیف فناوری واقعیت افزوده در تحول بازاریابی مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of augmented reality technology in the evolution of marketing: a systematic review and bibliometric analysis

نویسندگان [English]

  • fahime mahavarpour 1
  • feiz davood 2
  • Morteza Maleki MinBashRazgah 3

1 semnsn

2 Prof.,Department of ‎Business ‎Management, ‎Faculty of ‎Economics, ‎Management and ‎Administrative ‎Sciences, Semnan University, ‎Semnan, Iran Corresponding Author: Feiz1353@semnan.ac.ir

3 Faculty of Business Management, DoS in Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University

چکیده [English]

Augmented Reality (AR) is an emerging topic for managers across different disciplines While augmented reality technology literature is growing, there is no comprehensive analysis of augmented reality technology in marketing transformation The research aims to bridge the knowledge gap by providing a multifaceted bibliographic overview of augmented reality technology literature in marketing and reveal its trends, areas of focus and intellectual foundations. The study is based on 496 articles published on Web of Science between 1996 and 2023. According to the findings, the concept mainly revolves around seven main areas: human-machine interaction in future of digital marketing and Metaverse, advertising and customer response in online purchases, marketing challenges in industry 4 and new technologies, the effect of virtual technology on customer loyalty in retail, adoption of behavioral technology of Tourism customers, augmented reality technology marketing in the decision-making process of buyers and brands, and finally the richness of social media in e-commerce in Covid 19. While priorities and research topics have evolved over time, key concepts such as buying experience, shopper behavior, buying decision making, technology adoption have been repeated. The three influential schools of augmented reality technology in marketing are associated with integrated theory, planned behavior theory (TPB) and cognitive evaluation theory that have shaped the intellectual foundations of the discipline but we believe that a greater diversity of fields is needed to examine and describe augmented reality technology in marketing transformation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • augmented reality technology
  • marketing
  • bibliometric analysis