مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت /   سازمان

2

علی

آتش سوز

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

3

مریم

اخوان خرازیان

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

4

سید علی

دانشگر

دانشجوی دکترا    مدیریت سیستم های اطلاعاتی دانشگاه علامه طباطبایی

5

احمد

اسماعیلی

دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبایی

6

مجتبی

آقایی

دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبایی

7

مهدی

برخورداری فیروزآبادی

دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی

8

عباس

باقریان کاسگری

دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبایی

9

مهسا

پیشدار

دکترای مدیریت صنعتی

10

حسن

پولادی

دانشجوی دکترادانشگاه علامه طباطبایی

11

پیمان

حاجی زاده

دانشجوی دکترادانشگاه علامه طباطبایی

12

امین

حبیبی راد

عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد

13

تورج

حسن زاده ثمرین

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور تهران

14

ابراهیم

رجب پور

عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس

15

علی

رزازی

دانشجوی دکترا پردیس دانشگاه علامه طباطبایی

16

محمدحسین

رونقی

عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

17

محمدرضا

زین الدینی تفتی

دکترای مدیریت فناوری اطلاعات  دانشگاه علامه طباطبایی

18

مسعود

سیم خواه

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

19

محسن

شفیعی نیک آبادی

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

20

مسعود

ظهرابی

دکترای مدیریت فناوری اطلاعات  دانشگاه علامه طباطبایی

21

فاطمه

قاسم زاده گوری

دکترای مدیریت فناوری اطلاعات  دانشگاه علامه طباطبایی

22

محمد مهددی

قوچانی

دکترای مدیریت دولتی  دانشگاه علامه طباطبایی

23

رسول

لطفی

دانشجوی دکترا فناوری اطلاعات  دانشگاه علامه طباطبایی

24

امیر

میرزایی

دانشجوی دکترا  مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

25

محسن

هوشنگی

دانشجوی دکترا  مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

26

سیدجلال الدین

حسینی دهشیری

دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه علامه طباطبائی

27

سپیده

شفیعا

دانشجوی دکترا مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبائی

28

علی

معینی

استاد دانشکده علوم مهندسی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

29

علیرضا

مقدسی

عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) 

30

اسلام

ناظمی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر 

31

محمد رضا

هراتی نیک

دانشجوی دکترا مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبائی

32

علی

محتشمی


Assistant Professor, Industrial Engineering & ManagementIslamic Azad University of Qazvin

 

33

حمید رضا

ارباب

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی                   

34

محمد رضا

تقوا

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی                   

35

محمد تقی

تقوی فرد

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی                   

36

سید محمد علی

خاتمی فیروز آبادی

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

37

ایمان

رئیسی  وانانی

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

38

کامران

فیضی

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

39

مهدی

گودرزی

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

40

سعید

مذبوحی

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

41

محمد

نقی زاده

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

42

مهدی

حقیقی کفاش

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

43

زهره

دهدشتی

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

44

سیدحبیب اله

طباطبائیان

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

45

سیدسعید

میرواحدی

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی